Iva Nazalević Čučević, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Ponedjeljkom od 11:00 do 12:00
Soba
B124
Telefon
01/6120-074
E-mail
inazalev@ffzg.hr

Iva Nazalević Čučević rođena je 1979. u Banjoj Luci. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završila je studij kroatistike i južne slavistike (makedonistiku i slovenistiku). Od 2009. znanstvena je novakinja na projektu Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik. Iste godine upisuje Poslijediplomski studij kroatistike na kojemu je 2014. obranila kvalifikacijski rad za disertaciju pod naslovom Negacija u hrvatskoj i makedonskoj jezikoslovnoj literaturi. Bavi se hrvatskom sintaksom te usporednim proučavanjima sintakse hrvatskoga i makedonskoga jezika. Usmjerena je i na ovladavanje hrvatskim jezikom kao inim. Od 2005. do 2007. bila je lektorica hrvatskoga jezika na Filološkome fakultetu Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju. Bila je lektoricom i u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik, na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture te na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku. Bila je članica Organizacijskoga odbora znanstvenoga skupa Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS) i Stručnoga savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH). Tajnica je Lahora: časopisa za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. Članica je HFD-a. Bibliografija je dostupna na poveznici https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=316163.

Bavi se hrvatskom sintaksom te usporednim proučavanjima sintakse hrvatskoga i makedonskoga jezika. Usmjerena je i na ovladavanje hrvatskim jezikom kao inim.