dr.sc. Kristijan Nikolić, v. lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Utorkom od 15:30 do 16:30
Soba
B-014
Telefon
E-mail
knikoli@ffzg.hr

http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=175