dr.sc. Ivana Olujić, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtak, 11.45-12.30
Soba
F320
Telefon
4092342
E-mail
iolujic@ffzg.hr

Datum i mjesto rođenja: 7. studenoga 1976., Sinj Obrazovanje: 2012. – Stekla naslov doktora znanosti obranivški doktorsku radnju “Posljednja noć ljubavi, prva noć rata Camila Petrescua u usporedbi s Gigom Barićevom Milana Begovića” 2002. – Poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. – 2001. -Tečaj rumunjskoga jezika na Filozofskom fakultetu tijekom studija i dvije ljetne škole rumunjskoga jezika i kulture (1999. Craiova, 2000. Temišvar) 1995. – 2002. – Studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1991. – 1995.- II. gimnazija u Splitu (opći smjer) Stručna usavršavanja: listopad-studeni 2009.- Program za mlade prevoditelje u Mogoşoaji, u organizaciji Rumunjskoga kulturnog instituta srpanj 2005.- Ljetni tečaj rumunjskoga jezika i kulture u organizaciji Sveučilišta u Bukureštu Radno iskustvo: - od srpnja 2004. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu znanstvena novakinja-asistentica na Katedri za rumunjski jezik i književnost – projekt Francuska gramatika za govornike hrvatskog, zatim Romanske gramatike za govornike hrvatskog - ak. god. 2006./2007. – Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti – lektor hrvatskoga jezika - lipanj-srpanj 2005. – Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, Zagreb profesor hrvatskoga jezika - lipanj-srpanj 2004. – Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, Zagreb hospitacije, individualni sati - šk.god. 2003./2004.- BG/BRG/BORG Eisenstadt, Gymnasium der Diözese Wolfgarten i BG/BRG/BORG Oberpullendorf, Austrija – asistentica u nastavi hrvatskoga jezika - 2002 – 2003 Mate d.o.o., Zagreb – lektor i korektor - OŠ Skalice, Split – profesor hrvatskoga jezika - OŠ Trstenik, Split – profesor hrvatskoga jezika Književni prijevodi: 1. Norman Manea, Crna omotnica (Plicul negru), prijevod Ivana Olujić i Luca-Ioan Frana, Fraktura, Zaprešić – u postupku objave 2. Nabokov u Brašovu. Antologija rumunjske postrevolucionarne kratke proze, prijevod Marina Gessner, Luca-Ioan Frana i Ivana Olujić, Meandar, Zagreb, 2010. 3. Doina Ioanid, Pisma djedu Dumitruu, u: Revija malih književnosti – Rumunjska, Književni klub Booksa, Zagreb, 2010. 4. Dan Lungu, Igranje mraka (De-a întunericul), Ars, 1-2, 2010. 5. Doina Ioanid, Vrijeme je da nosiš naušnice (E vremea să porţi cercei), Ars, 2-3, 2010. Znanstveni radovi: 1. Novak-Milić, Jasna; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Utjecaj bajaškoga na usvajanje hrvatskoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga: priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb: Profil International, 2007. Str. 132-139 2. Olujić, Ivana. Renesansna drama Robinja kao izvor za modernistički roman Giga Barićeva // Romanoslavica. XLIV (2009); 149-157. 3. Olujić, Ivana. Problem srednjega roda u govoru Hrvata iz Karaševa // LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2 (2009), 8; 155-169. 4. Olujić, Ivana; Bošnjak Botica, Tomislava. Rumunjsko-hrvatski lažni parovi // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007); 305-324. 5. Olujić, Ivana. O conexiune între folclorul literar românesc şi cel croat // Identitatea culturală românească în contextul integrării europene / Clim, Marius-Radu; Ichim, Ofelia; Manea, Laura; Olariu, Florin-Teodor (ur.). Iaşi: Editura Alfa, 2006. 693-702. Cjeloviti popis na: www.bib.irb.hr

Područja interesa: rumunjska i hrvatska književnost, hrvatski kao strani jezik, jezici u kontaktu.