dr.sc. Bernardina Petrović, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorkom od 13.00 do 14.00
Soba
B-107
Telefon
+385 1 6120 070
E-mail
bernardina.petrovic@ffzg.hr

Rođena je 24. prosinca 1965. u Vinkovcima. Studij kroatistike završila je 1991., magistrirala je 1999., a doktorirala 2003. godine. U istraživačko zvanje asistentice izabrana je 1999. godine, u zvanje više asistentice 2003. godine, u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2004., a izvanredne profesorice 2010. godine. Od 1991. do 1993. radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Od 1993. do 2004. uposlena je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Od 2004. uposlena je na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Preddiplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje obvezatni kolegij Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija. Na Diplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje izborne kolegije Tekstna lingvistika, Semantika hrvatskoga jezika i Hrvatski jezik za nastavnike. Izvodi nastavu na doktorskim studijima kroatistike i lingvistike. U akademskoj godini 2006./2007. predavala je kolegij Hrvatski standardni jezik na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2007./2008. gostujućom je profesoricom u okviru CEEPUS-ove stipendije na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Grazu. Od akademske godine 2008./2009. nositeljicom je izbornoga kolegija Hrvatski jezik u inženjerskoj praksina Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je četiri knjige, pedesetak radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova te sudjelovala izlaganjima na tridesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Od 1999. do 2004. godine bila je tajnicom uredništva Filologije. Od 2013. predsjednica je Državnoga povjerenstva u Natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika. Aktivno je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i u uređivanju znanstvenih i stručnih publikacija. Održala je pedesetak pozvanih predavanja na stručnim skupovima i seminarima, ljetnim školama i znanstvenopopularnim tribinama. Članicom je Hrvatskoga filološkog društva. Od ak. god. 2014./2015. pročelnicom je Odsjeka za kroatistiku.

Knjige

Vulić, Sanja – Petrović, Bernardina (1999). Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj, Zagreb : Korabljica, knj. 5, god. IX, Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PEN-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu (ur. Stjepan Šešelj), 120 str.

Petrović, Bernardina (2005). Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 281 str.

Tekstom o tekstu : Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika (2012) [ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 490 str.

Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2013). Hrvatski jezik i jezična kultura, Zagreb : Visoka poslovna škola „Adam Baltazar Krčelić”, 325 str.

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima radova (izbor)

Petrović, Bernardina (1997). Leksik Relkovićeva Kućnika, Filologija, 29, 139­–154.
Petrović, Bernardina (1997). Nadređenice i podređenice u leksiku i rječniku, Suvremena lingvistika, 43/44, sv. 1–2, 241–250.
Petrović, Bernardina (1997). O frazeologiji Josipa Kozarca, Riječ, god. 3, sv. 1, 88–106.
Petrović, Bernardina (1998). Izbor i obradba građe za sinonimni rječnik, Filologija, 30–31,105–112.
Vulić, Sanja – Petrović, Bernardina (1998). Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj, Riječ, god. 4, sv. 1, 83–88.
Petrović, Bernardina (1999). Struktura rječničkoga članka u sinonimnim rječnicima, Filologija, 32, 167–182.
Petrović, Bernardina (2000). Frazeologija u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Riječ, god. 6, sv. 2, 63–76.
Petrović, Bernardina (2000). Leksikografski rad Ise Velikanovića, Zbornik radova 5. Dani Josipa i Ivana Kozarca, (ur. Helena Sablić-Tomić i Martin Grgurovac), Vinkovci : Privlačica, 89-103.
Petrović, Bernardina (2002). Uputnice u dvojezičnicima s hrvatskim kao polaznim jezikom, Filologija, 38–39, 125–135.
Petrović, Bernardina (2001). Leksikografska obradba sinonima, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I. (ur. Dubravka Sesar i Ivana Vidović Bolt), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 565-571.
Petrović, Bernardina (2003). Hrvatski leksik u Deutsch-kroatisches Wörterbuch Vinka i Ivana Esiha, Riječ, god. 9, sv. 1, 56–66.
Petrović, Bernardina (2004). Leksičke osobitosti mjesnih govora slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju, Šokačka rič 1 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalnim govorima vinkovačkoga i županjskoga kraja održanoga u Vinkovcima 14. studenoga 2003. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 65–81.
Petrović, Bernardina (2005). Leksikografska obradba Relkovićeva Satira, Šokačka rič 2 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na posavskom poddijalektu održanoga u Vinkovcima 26. i 27. studenoga 2004. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 99–118.
Petrović, Bernardina (2006). A Methodological Framework for Making a Dictionary of Discriminative Synonymies in Croatian, in: Proceedings XII Euralex International Congress, Torino, Italia, September 6th–9th, 2006. (eds. Elisa Corino, Carla Marello and Cristina Onesti), Vol. I, European Association for Lexicography, 295–299.
Petrović, Bernardina (2006). Hrvatska jednojezična leksikografija u XX. stoljeću, Hrvatski jezik u XX. stoljeću : Zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u Palači Matice hrvatske 20–21. siječnja 2005. (ur. Marko Samardžija i Ivo Pranković). Zagreb : Matica hrvatska, 463–490.
[5] Petrović, Bernardina (2006). Pacelov prinos hrvatskoj sinonimici, Riječki filološki dani 6 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004. (ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić), Rijeka : Filozofski fakultet, 41–56.
Petrović, Bernardina (2006). Dijalektizmi u komediografskom opusu Ise Velikanovića, Šokačka rič 3 : Zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt održanoga u Vinkovcima 11. i 12. studenoga 2005. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 69–87.
Petrović, Bernardina (2007). Jonkeov prinos hrvatskoj leksikografiji, Jezik, god. 54, br. 5, 173–182.
Petrović, Bernardina (2007). Razvijanje kolokacijske kompetencije u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku, Strani jezici, god. 36, br. 1, 31–38.
Petrović, Bernardina (2008). Glagoli emocionalnih stanja u kolokacijskim strukturama i leksikografskom opisu, Riječki filološki dani 7 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006. (ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić), Rijeka : Filozofski fakultet, 589–599.
Petrović, Bernardina (2008). Nacrtak za Kolokacijski rječnik hrvatskoga jezika, Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.–16. rujna 2008.) (ur. Marko Samardžija), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada, 225–235.
Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2008). Slavonski dijalekt u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, Hrvatski, god. 5, br. 2, 173–184.
Petrović, Bernardina – Marčić, Tonka (2008). Prevođenje u vidokrugu Antuna Branka Šimića, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, Drinovci, 5. i 6. rujna 2008. (ur. Vlado Pandžić), Drinovci : Matica hrvatska Grude, 397–406.
Petrović, Bernardina – Pavlinušić, Eva (2009). Imenice sa slogotvornim r u hrvatskim imeničkim sklonidbama, Hrvatski, god. VIII, br. 1, 143–172.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2010). Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima, Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008. (ur. Lada Badurina), Rijeka : Filozofski fakultet, 525–535.
Petrović, Bernardina – Hudi Hitrec, Marija (2011). Referencijska kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Šokačka rič 8: Zbornk radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima (ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić), Vinkovci : ZAKUD, 273–292.
Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2011). Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike, Šokačka rič 8: Zbornk radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima (ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić), Vinkovci : ZAKUD, 315–332.
Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2012). Osnovna obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome jeziku, Bosanskohercegovački slavistički kongres I : zbornik radova (knjiga 1) [gl. ur. Senahid Halilović], Sarajevo : Slavistički komitet, 587–596.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Nova Croatica, 6, 249–274.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 259–278.
Petrović, Bernardina – Šćukanec, Darija (2012). Sufiksalne imeničke izvedenice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 279–294.
Petrović, Bernardina – Petranović, Ivana (2013). Turcizmi u djelima triju požeških pisaca, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 15–40.
Petrović, Bernardina – Nosić, Ivana (2013). Naglasna kolebanja u priručnicima hrvatskoga jezika, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 97–136.
Petrović, Bernardina – Gazdić-Alerić, Tamara – Vranašević, Dunja (2013). Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku, Obdobja, 32, 299–305.
http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Petrovic.pdf.
Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2013). Jezičnometodički prinos Grigora Viteza, Veliki Vidar – stoljeće Grigora Viteza : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu [ur. Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima], 127–139.

Radovi u ostalim publikacijama

Petrović, Bernardina (1998). Prinos Josipa Stipana Relkovića hrvatskoj leksikografiji, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci, 16, Vinkovci : Matica hrvatska, 57–76.
Petrović, Bernardina (1999). Nacrtak za “Frazeološki rječnik Josipa Kozarca”, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci, 17, Vinkovci : Matica hrvatska, 87–101.
Vulić, Sanja - Petrović, Bernardina (2000). Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj, Panonska ljetna knjiga 2000 (ur. Robert Hajszan), Pinkovac-Güttenbach : Panonski institut-Pannonisches Institut, 464–469.
Petrović, Bernardina (2002). Govori slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju, Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Matice hrvatske Vinkovci, 20, Vinkovci : Matica hrvatska, 11–32.
Petrović, Bernardina (2008). Leksičko izražavanje poredbenih i načinskih odnosa u hrvatskome jeziku, Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih : Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole (ur. Krešimir Bagić), Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 49–60.
Petrović, Bernardina (2012). Znanstveni, stručni i književni rad Milana Šenoe, Luč: Glasilo Ogranka Matice hrvatska Velika Gorica, god. 1, br. 1. 97–111.

Prikazi
Petrović, Bernardina (1999). Dva vrijedna prinosa čakavskoj leksikografiji (Sanja Vulić, Jela Maresić: Rječnik klimpuškoga govora, Panonska ljetna knjiga, 1997., 370-395. Sanja Vulić, Jela Maresić: Rječnik govora Novoga Sela u Gradišću u Austriji, Panonska ljetna knjiga, 1998., 496-527.), Marulić, god. XXXII, br. 3, str. 624-626.
Petrović, Bernardina (1999). Promišljanja naše jezične povijesti (Jezikoslovac fra Josip Jurin, Zbornik radova, uredio Vilijam Lakić, Matica hrvatska Primošten - Gradska knjižnica "juraj Šižgorić" Šibenik, Primošten - Šibenik, 1999), Hrvatsko slovo, god. V., br. 217, 18. 6. 1999., str. 8.
Petrović, Bernardina (2003). Neka slavonski divan traje! (Martin Jakšić: Divanimo po slavonski, Zagreb : Pergamena, 2003), Hrvatsko slovo, god. IX., br. 442, 10. 10. 2003., str. 24.
Petrović, Bernardina (2003). Divanimo jezikom matera naših (Martin Jakšić: Divanimo po slavonski, Zagreb : Pergamena, 2003), Vjesnik, god. LXIV, br. 20112, srijeda, 26. 11. 2003, str. 16.
Petrović, Bernardina (2003). Divanimo jezikom didaka naših (Martin Jakšić: Divanimo po slavonski, Zagreb : Pergamena, 2003), Vinkovački list, srijeda, 31. 12. 2003, str. 10.
Petrović, Bernardina (2006). Fonologija, morfonologija i morfologija u Gramatici hrvatskog jezika Josipa Silića i Ive Pranjkovića, Republika, god. 62, br. 4, 36–41.
Petrović, Bernardina (2007). Hrvatski pravopis Matice hrvatske (Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešimir: Hrvatski pravopis, Zagreb : Matica hrvatska, 2007, 688 str.), Lahor : Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, god. 2, sv. 1, br. 3, 114–118.
Petrović, Bernardina (2007). Fino tkana filološka tkanica (Ivo Pranjković: Filološki vjekopisi, Zagreb : Disput, 2006.), Lahor : Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, god. 2, sv. 1, br. 3, 122–125.
Petrović, Bernardina (2008). Did Martinov biljeg (Martin Jakšić: Raboš, Vlastita naklada, Zagreb, 2007), Hrvatsko slovo : Tjednik za kulturu, god. XIV, br. 665 (18. siječnja 2008), str. 26.