mr.sc. Irena Petrušić-Hluchy, v. lekt.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail