dr.sc. Neda Pintarić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
srijeda 11-12,30
Soba
B222
Telefon
120
E-mail
npintari@ffzg.hr

Neda Pintarić rođena je 18. 02. 1953. u Zagrebu, u obitelji prosvjetnih djelatnika. Nakon redovito završene osnovne i srednje škole (XVI. jezične gimnazije s engleskim i ruskim jezikom), diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tri studijske grupe: Ruski jezik i književnost, Etnologiju te Poljski jezik i književnost. 1977. dobiva stalan posao asistenta za poljski jezik na ondašnjoj Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Sljedeće godine upisuje se na poslijediplomski studij lingvistike s posebnim obzirom na poljski jezik. Godine 1984. obranila je magistarski rad Kategorija roda imenica u poljskom i hrvatskom književnom jeziku i dobiva matični broj znanstvenika 057843. Godine 1986. odlazi u Krakov (Jagelonsko sveučilište) na jednosemestralnu stipendiju Ministarstva znanosti i kulture (Zagreb) radi usavršavanja poljskoga jezika i prikupljanja građe za doktorat. Godine 1994. brani doktorsku tezu Verbalizacija neverbalnoga koda: tri razvojna stupnja jezičnih gesta u poljskom jeziku, a 1996. godine održala je habilitacijsko predavanje pod naslovom Deminutivi i hipokoristici u poljskom i hrvatskom jeziku nakon čega 2002. godine postaje izvanrednim profesorom. 2007. godine izabrana je za redovitoga profesora. Od 1977. – 2005. predaje Gramatiku poljskoga jezika II (Fleksijske i nefleksijske vrste riječi), a od 1977. do 1979. vodi kolegij: Poljski kao svjetski jezik za sve zainteresirane studente Filozofskoga fakulteta (poglavito za etnologe, kroatiste i slaviste). Od 1980.-2005. u okviru četverogodišnjega studija poljskoga jezika i književnosti predaje kolegije iz gramatike (Fonetika s fonologijom, Tvorba riječi, Vrste riječi, Sintaksa) i Pragmatiku poljskoga jezika te Analizu pragmatičkih diskurza poljskoga jezika. 2002. godine dobiva od poljskoga ministra kulture i narodne baštine odličje "Zaslužna za promicanje poljske kulture". Iste godine izdala je udžbenik "Pragmemi u komunikaciji" te s akademikom Milanom Mogušem Poljsko-hrvatski rječnik, prvi u Hrvatskoj. 2004. godine održala je na poslijediplomskom studiju metodike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu četverosatno predavanje s radionicom na temu Neverbalna komunikacija u kulturi i nastavi. U sklopu Sajma knjiga u Puli održala je u prosincu 2004. godine na tamošnjem Filozofskom fakultetu predavanje o različitim vrstama i tipovima rječnika izdanih u Poljskoj i Hrvatskoj. 2004. godine završila je tečaj nevladinih udruga Kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, što je unaprijedilo njezin didaktički rad sa studentima. Redovito s njima radi radionice iz kolegija gramatike i pragmatike poljskoga jezika. 2006. godine sudjelovala je i predavala u talijanskom znanstvenom centru u kojemu se okupio niz svjetskih stručnjaka za neverbalnu komunikaciju. Centar IASS nalazi se u Italiji (Vietri sul Mare), a predavanja je organizirao NATO-ov odjel za znanost i edukaciju. 2006. godine tema je bila Neverbalna komunikacija i biometrijska istraživanja (Nonverbal Communication and Biometrical Issues). Na engleskome jeziku izlagala je o neverbalnoj komunikaciji: Visual pragmems and pragmaphrasems in English, Polish and Croatian Language. Također je za 60 sudionika skupa (uglednih profesora sa svjetskih sveučilišta) održala radionicu o prevođenju neverbalnih komunikacijskih jedinica u leksičke jedinice (od neartikuliranih uzvika, preko artikuliranih uzvika – vrste riječi /tzv. leksogestema/, zatim vrsta riječi s uzvičnim korijenom /tzv. gestoleksema/, nadalje pragmaleksema /metaforema/ i konačno do pragmafrazema). Pojedinačna predavanja o promjenama u hrvatskome jeziku nakon 1990. za studente poljske kroatistike imala je u Krakovu i Varšavi 1990. i 1998. godine na poziv tamošnjih kroatista. Sudjeluje s referatima na znanstvenim konferencijama u Poljskoj Poznań, Krakov, Varšava, Toruń, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Bielsko-Biała), Litvi (Šauliai), Italiji (Vietri sul Mare) te na hrvatskim fakultetima (Zagreb, Rijeka, Opatija, Pula, Zadar, Osijek, Ilok, Vinkovci). Za studente polonistike izvodi modificirani program prilagođen potrebama bolonjskoga programa: Od 2007. godine do 2013. predaje Tvorbu riječi s elementima povijesne gramatike; Mikro- i makrosintaksu, Suprasintaksu; Etnolingvistiku, Sociolingvistiku, Pragmatiku s obradom pragmatičkih tekstova, Pragmatični svijet osjetilnosti i kolegij z Izradu poljsko-hrvatskoga pragmatikona, a nositelj je kolegija Povijest poljskoga jezika (zajedno s Miroslavom Hrdličkom). Osim pisanja znanstvenih članaka iz lingvistike, autorica se bavi prijevodima poljskih knjiga i članaka jezične i povijesne tematike. Održavala je predavanja za javnost na Zagrebačkome lingvističkom krugu. Godine 2004/5. govorila je npr. o pragmemima i frazopragmemima nijekanja s posebnim osvrtom na geste nijekanja i prateće verbalne iskaze u poljskom i hrvatskom jeziku, a 2006. godine izlagala je o kontrastivnim pragmemima i frazopragmemima hrane u poljskom i hrvatskom jeziku. 2007. godine održala je predavanje o nazivima ženskih osoba u Rječniku hrvatskih žargona. Bila je urednicom dvaju Zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1994. i 1995.), tih je akademskih godina radila i kao tajnica navedenoga Društva, a od 2004. godine postaje glavnom urednicom časopisa Strani jezici gdje je uredila dva dvobroja iz 2004., po četiri broja u 2005. i 2006. i 2007. godinu te dva broja za 2008. godinu. Do 2004. aktivno je sudjelovala na dva znanstvenoistraživačka projekta koje je vodila prof. dr. Dubravka Sesar, a od 2007. i sama postaje voditeljicom znanstvenoga projekta br.130-1300869-0885 2722, pod naslovom Poljsko-hrvatsko jezično i kulturno-pragmatično kontrastiranje. Od 2014. postaje voditeljicom projekta HRZZ pod naslovom Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (broj 6711157) U raznim časopisima objavljuje recenzije i prikaze hrvatskih i inozemnih znanstvenika. Kao recenzent navedena je u knjizi Dubravke Sesar: Putovima slavenskih književnih jezika iz 1996., u knjizi Jevgenija Paščenka: Podrijetlo Hrvata i Ukrajinaca iz 2006. godine, a napisala je i recenziju za knjigu Barbare Oczkowe (Hrvati i njihov jezik. Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, koju je prevela s poljskoga), zatim recenziju za knjigu Pauline Pycia iz Katowica (Płeć w języku. Na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego, 2011.) te recenziju knjige Ivane Vidović Bolt (Fleksja.pl., FFpress, Zagreb, 2011.). Izdala je dvije znanstvene knjige za svoje nastavne kolegije: "Pragmatični svijet osjetilnosti" (2010) te "Kontrastivno rječotvorje I.: Imenička tvorba u tablicama (2010). Prepjevala je Žalopojke Jana Kochanowskoga, poljskoga pjesnika iz 16. stoljeća te uz njih objavila predgovor i pogovor (2010. I 2013). Tijekom 2011. godine s profesoricom K. Jarząbek izrađivala je poljsko-hrvatski kontrastivni rječnik gesta koji je tiskan 2012. u Katowicama pod naslovom "Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała". Sudjeluje na slavističkim kongresima (Krakov, Osijek, Zadar, Rijeka, Vinkovci) te na brojnim domaćim i stranim konferencijama (Italija, Litva, Poljska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska). Dva puta tijekom svoga radnoga vijeka bila je pročelnica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti. Više mandata sudjelovala je u radu Fakultetskoga vijeća. Obnašala je dužnost zamjenice pročelnice (od 2012. do 2014. godine), a od 2004. do 2013. bila predstojnicom Katedre za poljski jezik i književnost. Godine 2012. izabrana je u trajno zvanje redovitoga profesora.

1974.
1. Neda Pintarić: Lucylla Pszczolowska: O parajezičnim pojavama u književnom djelu, Umjetnost riječi, br. 2-4, 1974., 7 stranica, str.279-285 (prijevod), A1

1982.
2. Neda Pintarić: Maciej Grochowski: Parenteza i metarečenica, Suvremena lingvistika br. 23-24, 1982/3., 2 stranice, str. 71-73 (prijevod), A1

1983.
3. Neda Pintarić: Joanna Rapacka: Radmio i Ljubmir Džore Držića u kontekstu pastoralne poezije druge pole 15. stoljeća, Umjetnost riječi, br. 1-2, 1983., 19 stranica, str. 27-45 (prijevod), A1

1984.
4. Neda Pintarić: Kategorija roda imenica u poljskom i hrvatskom književnom jeziku, magistarski rad, Filozofski fakultet, Zagreb, 1984., str. 1-298

1986.
5. Neda Pintarić i A. Menac: Hrvatskosrpsko-poljski frazeološki rječnik, Mali frazeološki rječnici, Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1986. str. 1-128 (A3)

1987.
6. Neda Pintarić: Pisanje i izgovor poljskih vlastitih imena, Jezik br. 5, 1987., 9 stranica,144-152 (izv. znanstv.), A1
7. Neda Pintarić: Polonistyka w Chorwacji, Język Polski br. 66,1-2, 1987., 5 stranica, str. 108-112 (stručni) A1

1988.
8. Neda Pintarić: Modaliteti rečenične kombinatorike, Strani jezici br. 2-3, 1988., 14 stranica, str. 119-132 (izv. znanstv.)
9. Neda Pintarić: Struktura javnih natpisa, SOL br. 7, 1988., 12 stranica, str. 39-50 (izv. znanstv.) A2


1989.
10. Neda Pintarić: Etnolingvistički pristup jeziku, Etnološka tribina br. 12, 1989., 4 stranice, str. 85-88 (prethodno priopćenje)
11. Neda Pintarić: Komunikacijska funkcija pozdravnih gestoslova, SOL br. 9, 1989., 13 stranica, str. 29-41 (stručni članak) A2

1991.
12. Neda Pintarić: Gestosłowy pozdrowieniowe w języku chorwackim i polskim, Język-Literatura-Kultura Słowian dawniej i dziś, Poznań, 1991., 14 stranica, str. 151-164 (izv. znanstv) A1

1992.
13. Neda Pintarić: Novi model višeslojne gramatike (prikaz knjige Arndt i Janney: InterGrammar), Suvremena lingvistika br. 33, 1992., 8 stranica, str. 69-76 (prikaz), A1
14. Neda Pintarić: Cultural expressions of Social Solidarity (prikaz medjunarodnog simpozija etnologa u Zagrebu, Prace Etnograficzne, z. 30, 1992., str. 69-76 A1
15. Neda Pintarić: Semantičke i gramatičke teorije kategorije roda imenica, Filologija br. 20-21, 1992/3., 11 stranica, str. 351-361 (izv. znanstv.) A1

1993.
16. Neda Pintarić: Jezikoslovnost književnosti, Književna smotra br. 90, 1993., 4 stranice, str. 17-20 (izv. znanstv.), A1

1994.
17. Neda Pintarić: Neverbalna komunikacija i frazeologizmi ruke, Zbornik HDPL, Zagreb, 1994., 7 stranica, str. 225-231 (izv. znanstv) A2
18. Neda Pintarić: Vlastita imena u poljskim narodnim poslovicama, Studia ethnologica Croatica, vol. 6, Zagreb, 1994., 14 stranica, str. 137-150 (pregledni rad), A1
19. Neda Pintarić: Kako kontrastirati poljske i ruske poslovice s alegoremom vlastitoga imena, Strani jezici br. 2, 1994., 12 stranica, str. 85-96 (izv. znanstv) A2
20. Neda Pintarić: Fonetske osobitosti zoo-pueritiva, Govor br. 2, 1994., 12 stranica, str. 63-74 (izv. znanstv.) A2
21. Neda Pintarić: Verbalizacija neverbalnoga koda: 3 razvojna stupnja jezičnih gesta u poljskom jeziku, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb, 1994, str. 1-389
22. Neda Pintarić: Sean O'Neal- Neverbalna komunikacija u razredu, Strani jezici br. 1, Zagreb, 1994., 4 stranice, str. 47-50 (prikaz) A2

1995.
23. Neda Pintarić: Dekodiranje, verbalizacija i prevođenje jedinica neverbalne komunikacije, Zbornik HDPL, Zagreb, 1995., 10 stranica, str. 465-474 (izv. znanstv.) A2

1996.
24. Neda Pintarić: Cztery poziomy ujęzykowienia kodu niewerbalnego w języku polskim a chorwackim, Semantyka a konfrontacja językowa, nr. 1, SOW, Warszawa, 1996., 15 stranica, str. 241-255 (izv. znanstv) A1
25. Neda Pintarić: Odnos umanjenica i umilnica u hrvatskome i poljskom jeziku, Strani jezici br. 1-2, 1996., 11 stranica, str. 36-46 (izv. znanstv.) A2
26. Neda Pintarić: Poljska dijalektalna razglednica i Picoki, Đurđevečki zbornik, Đurđevec, 1996., 4 stranice, str. 333-336 (stručni) A2
27. Neda Pintarić: Mirosława Szymańska: Bunićeva intertekstualna igra s petrarkističkom konvencijom - deminutivi, Umjetnost riječi br. 1, 1996., 9 stranica, str. 1-8 (prijevod), A1

1997.
28. Neda Pintarić: Poljski i hrvatski adresativni zoo-afektivi, Zbornik HDPL, Zagreb, 1997., 12 stranica, str. 390-401 (izv. znanstv) A2
29. Neda Pintarić: Razvitak neverbalnoga koda, Suvremena lingvistika br. 43-44, 1997., 15 stranica, str. 251-265 (izv. znanstv.), A1
30. Neda Pintarić: Pragmatične osobine vlastitih imena u hrvatskom i poljskom jeziku, Croatica br. 45-46, Zagreb, 1997., str. 157-177, 11 stranica (XII. međunarodni kongres slavista u Krakovu) A1 (izv. znanstv), A1
31. Neda Pintarić: Fitoemotivi u tekstu i diskurzu, Zbornik HDPL, Zagreb, 1997., 11 stranica, str. 313-323 (izv. znanstv) A2

1998.
32. Neda Pintarić: Bijeli Hrvat, sv. Vojtjeh Slavniković, Marulić br. 6, Zagreb, 1998., 10 stranica, str. 1139-1148 (izv. znanstv.) A2
33. Neda Pintarić i Ivana Vidović: Utjecaj staroslavenskih glagola kretanja na glagole kretanja u suvremenim slavenskim jezicima (hrvatskom, poljskom i ruskom), 8 stranica, str. 50-57 (izv. znanstv.) A2
34. Neda Pintarić: Problem standardizacije i leksikalizacije uzvika u poljskom i hrvatskom jeziku, Zbornik HDPL, Rijeka, 1998., 11 stranica, str. 403-413 (pregledni čl.) A2
35. Neda Pintarić i Ivana Vidović: Komunikacja niewerbalna (Leksyka oznaczająca ruch), "Leksyka w komunikacji językowej", Gdańsk, 1998., 12 stranica, str. 147-158 (izv. znanstv.) A1
36. Neda Pintarić: Prijedlog za hrvatski semantikon kao sintezu leksika i gramatike, Filologija, knj. 30-31, 1998., 14 stranice, str. 113-126 (izv. znanstv.), A1
37. Neda Pintarić: Pozdrav kao sociolingvistička kategorija u dvije nacionalne sredine, Riječ br. 4, sv. 2, Rijeka 1998., 3 stranice, str. 37-39 (izv. znanstv.) A2
38. Neda Pintarić: Sv. Vojtjeh Slavniković – navjestitelj slobodne Europe, Marulić, br. 6, 1998., str. 1139-1148 (stručni čl.), 10 stranica, A2
39. Neda Pintarić: Stjepan Blažanović: Rječnik hrvatskog književnog nazivlja, Strani jezici br. 3-4, 1998., 2 stranice, str. 238-239 (prikaz) A2
40. Neda Pintarić: Alina Witkowska: Adam Mickiewicz dvjesta godina poslije, Književna smotra posvećena Adamu Mickiewiczu, Zagreb, 1998., 5 stranica, str. 23-27 (prijevod) A1

1999.
41. Neda Pintarić: Poljski časopis Etnolingwistyka, Studia Ethnologica Croatica, br. 10/11, 1998/1999., 5 stranica, str.241-244 (prikaz), A1
42. Neda Pintarić: Smisao i značenje hrvatskoga grba, Marulić br. 3, Zagreb, 1999., str. 598-599, i u: Bijeli Hrvati I, Maveda, Rijeka, 2006. str. 167-170, 9 stranica (stručni čl.) A2
43. Neda Pintarić: Otkrivanje Bijele Hrvatske, Marulić, br. 2, 1999., str. 331-340, 10 stranica (stručni čl.) A2
44. Neda Pintarić: Czy chorwackie fito-emotywa mają swoje odpowiedniki w języku polskim? Semantyka a konfrontacja językowa br. 2, SOW, Warszawa, 1999., 6 stranica, str. 251-256 (izv. znanstv) A1
45. Neda Pintarić: Pierwszy słownik polsko-chorwacki, "Problemy leksykografii dwujęzycznej w językach słowiańskich i bałkańskich", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica 5, z. 343, Toruń, 1999., 135-144, 10 stranica (stručni) A1
46. Neda Pintarić: Pueritivi kao hipokoristični govorni oblici, I. hrvatski slavistički kongres u Puli, sv. III, HFD, Zagreb, 1999., 9 stranica, str. 63-71 (izv. znanstv.) A1
47. Neda Pintarić: Uzroci smiješnomu u međujezičnoj komunikaciji, Zbornik HDPL, Zagreb-Rijeka, 1999., 15 stranica, str. 585-598 (izv. znanstv.) A2

2000.
48. Neda Pintarić: Organizacija prostora u prefiksalnih glagola hrvatskoga i poljskog jezika, Zbornik radova "Riječki filološki dani" br. 3, Rijeka, 2000., 10 stranica, str. 287-296 (izv. znanstv.) A2
49. Neda Pintarić: Mjesne relacije priloga kao vrste riječi, Riječ, br. 6, sv. 1, Rijeka 2000., 13 stranica, str. 66-78 (izv. znanstv.) A2


50. Neda Pintarić i Ivana Vidović: Dystrybucja czasowników ruchu w niektórych polskich i chorwackich frazeologizmach, "Słowa, słowa, słowa ..." w komunikacji językowej, Gdańsk, 2000., str. 236-242, 7 stranica (izv. znanstv.) A1

2001.
51. Neda Pintarić: Bartul Kašić i njegovi poljski suvremenici, II. hrvatski slavistički kongres u Osijeku, Zbornik radova II. hrv. slav. kongresa, Zagreb, 2001., str. 143-156, 14 stranica (izv. znanstv), A1
52. Neda Pintarić: Sociokulturni elementi jezičnoga bontona: Struktura i funkcija eksvokacije, Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku, Język-Tradycja-Kultura, Katowice, 2001., 9 stranica, str. 297-305 (izv. znanstv)

2002.
53. Neda Pintarić: Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002., 1-284 str. (znanstv. knjiga i udžbenik) A3
54. Neda Pintarić i M. Moguš: Poljsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2002., 1151 str. (s kratkom poljskom gramatikom) (rječnik s frazeološkom i pragmatičnom obradom, služi i kao nastavni materijal) A3
55. Neda Pintarić: Pragmatični elementi u rječničkome članku (uz poljske glagole govorenja), Filologija br. 38-39, Zagreb, 2002, 10 stranica, str. 137-146 (pregledni čl.), A1
56. Neda Pintarić: Pragmatične odrednice u prvom poljsko-hrvatskom rječniku, Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Gdańsk, 2002., 9 stranica, str. 36-44 (izv. znanstv. čl.) A1
57. Neda Pintarić: Kompjutorska terminologija u poljskom i hrvatskom jeziku HDPL,»Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća», Zagreb-Rijeka, 2002., str. 437-444, 8 stranica (prethodno priopćenje) A2

2003.
58. Neda Pintarić: Jazykovaja kartina doma v horvatskom, poljskom i russkom jazykah,
Filologija Nr. 8, Šiauliu Universitetas, Šiauliai (Litva) 2003., 7 stranica, str.86-92 (na ruski prevela Irina Mironova Blažina) (izv. znanstv.) A1
59. Neda Pintarić: Brojke kao pragmemi, 2003., HDPL «Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici», Zagreb-Rijeka, 2003, 10 stranica, str. 607-616 (izv. znanstv.) A2

2004.
60. Neda Pintarić: Značenije hleba v horvatskoj, poljskoj i russkoj frazeologii, Šiauliai,
Ryga, 2004., 10 stranica, str. 107-116 (izv. znanstv.) A1
61. Neda Pintarić: Benešićeva hrvatska gramatika za Poljake, Zbornik «Dani Julija Benešića», I., Ilok, 2004., str. 105-112, 8 stranica (pregledni čl.) A2
62. Neda Pintarić: Julije Benešić između Hrvatske i Poljske, Zbornik «Dani Julija Benešića», I., Ilok, 2004., str. 127-133, 7 stranica (stručni čl.) A2
63. Neda Pintarić: Temporalni pragmemi u komunikaciji, Riječki filološki dani, br. 5, 2004., 10 stranica, str.429-438 (izv. znanstv.) A2
64. Neda Pintarić i Bulczu Laszlo: Hrvatski ili hrvacki pravopis?, Riječ br. 10, sv. 2, Rijeka, 2004., 3 stranice, str. 28-30 (stručni čl.) A2
65. Neda Pintarić: Prikaz knjige Nade Ivanetić „UPORABNI TEKSTOVI”, Strani jezici, br. 3-4, 2004., 7 stranica, str. 401-407 (prikaz) A2
*66. Neda Pintarić: Neverbalna komunikacija u kulturi (4 sata predavanja s radionicom na poslijediplomskom studiju metodike), svibanj 2004. (četverosatno predavanje)
*67. Neda Pintarić: Kakve rječnike imamo? (dvosatno predavanje o tipovima rječnika), Filozofski fakultet, Pula, prosinac 2004. (2 sata predavanja)
*68. Neda Pintarić i Ivana Vidović Bolt: Talijanizmi u poljskom jeziku, Referat održan na međunarodnom znanstvenom skupu u Opatiji u lipnju 2004.

2005.
69. Neda Pintarić: Pragmemy przestrzenne czyli spacjały, Swoje i cudze (Kategorii przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, sv. 3, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań, 2005., 13 stranica, str.61-73 (izv. znanstv.) A1
70. Neda Pintarić: Pragmemi i frazopragmemi sa sastavnicom Bog, Riječ, br.11 sv. 2, Rijeka, 2005., 12 stranica, str.72-83 (izv. znanstv.) A2
71. Neda Pintarić: Iskrivljene germanske riječi u hrvatskom i poljskom jeziku (na primjeru poznanjskoga regiolekta), Riječ, br. 11, sv. 2, Rijeka, 2005., 9 stranica, str. 84-92 (izv. znanstv.) A2
72. Neda Pintarić i Nedjeljko Kujundžić: Jezik i povijest, Riječ br. 11, sv. 1, Rijeka, 2005., 13 stranica, str. 56-68 (izv. znanstv.) A2
73. Neda Pintarić: Višeslojna uporaba riječi Bog u hrvatskom i poljskom jeziku, Marulić br. 4, 2005., 13 stranica, str 726-738 (izv. znanstv.) A2
74. Neda Pintarić: Predgovor knjizi T. Wojciechowskoga: Chrobacya, u: Bijela Hrvatska, Maveda, Rijeka 2005., 6 stranica, str. 5-10 (pregled) A2
75. Neda Pintarić: Tadeusz Wojciechowski: Bijela Hrvatska, Maveda, Rijeka 2005., 260 stranica prijevoda znanstveno-povijesne knjige) A3
76. Neda Pintarić: Pragmemi i frazopragmemi nijekanja u poljskom i hrvatskom jeziku, u: HDPL «Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike», Zagreb-Split, 2005., 12 stranica str. 607-618 (izv. znanstv.) A2
77. Neda Pintarić i Janina Švambaryte-Valužiene: Prikaz skupa HFD u Opatiji, 22-25. lipnja 2005., Strani jezici br. 2, 2005., 5 stranica, str. 165-169, A2
78. Neda Pintarić: Agnieszka Spaginska-Pruszak: Proces globalizacije i europske integracije u kontekstu hrvatskoga jezika (sociolingvistički aspekt), Strani jezici, br. 2, 2005., str. 153-163, 11 stranica (prijevod) A2
79. Neda Pintarić: Maria Mocarz: Problem jedinice tumačenja u stručnim tekstovima, Strani jezici, br. 1, 2005., 7 stranica, str. 69-76 (prijevod), A2
80. Neda Pintarić: Teresa Tomaszkiewicz: Modeli stručnih tekstova i prijevod, Strani jezici, br. 3, 2005. str. 255-261 (7 stranica prijevoda), A2
81. Neda Pintarić: Emotivan odnos prema prostoru u kojemu živimo: jezična slika doma u hrvatskom, poljskom i ruskom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 31, 2005., 22 stranice, str. 227-248 (izv. znanstv), A1
82. Neda Pintarić: Pragmemi potvrđivanja u hrvatskom i poljskom jeziku, u: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, br. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2747, Wrocław 2005., 7 stranica, str.291-298 (izv. znanstv.) A1
*83. Neda Pintarić: Subperceptivni elementi neverbalne komunikacije, Radionica u sklopu seminara "Kritičko mišljenje", Filozofski fakultet, siječanj. 2005. (predavanje)
*84. Predavanje na Zagrebačkom lingvističkom krugu: Pragmalingvistična kuhinja, održano 22. XI. 2005.
*85. Neda Pintarić: Usporedba poredaba Maretićeva i Šaulina prijevoda Pana Tadeusza, referat na Znanstvenom kolegiju o Tomi Maretiću, održano 13. XII. 2005., 11 stranica (u tisku)
86. Neda Pintarić: Znanstveni skup „Poljska i Hrvatska u Srednjoj Europi” (Europska integracija u prošlosti i budućnosti), organizator: Piotr Žurek, Bielsko-Biała, 11.–13. svibnja 2005., Strani jezici, br. 1, 2005., 5 stranica, str. 77-81 (kronika skupa, prikaz), A2
87. Neda Pintarić: Poljsko-hrvatske jezične poveznice, (referat na skupu u Poljskoj, Bielsko-Biała, lipanj 2005.), u: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej: Integracja europejska w tradycji i przyszłości, ur. Piotr Żurek, Bielsko-Biała, 2007.
88. Neda Pintarić: Hrvatski filološki skup u Opatiji, 22.-25. lipnja 2005., Strani jezici br. 2, 2006., 10 stranica, str. 165-169 (kronika skupa, prikaz), A2
89. Neda Pintarić: Wiesław Boryś: Sufiksalna tvorba imenica u kastavskome govoru (prijevod s poljskoga Szkic derywacji sufiksalnej rzeczowników w gwarze kastawskiej), Rocznik Slawistyczny, t. 29, dio I., str. 43-74 (12 stranica a u: Riječ 1, 2006., str. 7-30, 23 stranice), A2

2006.
90. Neda Pintarić: Pragmemi potvrđivanja u hrvatskom i poljskom jeziku, Riječki filološki dani, br. 6, 2006., str. 131-140, 10 stranica (izv. znanstv.) A2
91. Neda Pintarić: Kronika XI. međunarodnoga slavističkog skupa u Opatiji, Strani jezici br. 3, 2006. 10 stranica, str. 333-342 (kronika skupa, prikaz) A2
92. Neda Pintarić: Prikaz međunarodnoga znanstvenog skupa „Slavenska frazeologija i pragmatika”, Rab, 17.–19. rujna 2006., Strani jezici, br. 4, 2006.,10 stranica, str. 463-472 (kronika skupa, prikaz) A2
93. Neda Pintarić: Otkrivanje Bijele Hrvatske, u: Bijeli Hrvati I, (ur. Milan Nosić), Maveda, Rijeka, 2006., str. 141-154 i Marulić br. 2, 1999., str. 331-340 (stručni čl.) A2
94. Neda Pintarić: Sv. Vojtjeh Slavniković – navjestitelj slobodne Europe, u: Bijeli Hrvati I (ur. Milan Nosić), Maveda, Rijeka, 2006., str. 155-166. (znanstveno-povijesni čl.), 12 stranica, A2
95. Neda Pintarić: Prehrambeni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, I. znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik - HIDIS, Strani jezici br. 1, 2006., 14 stranica, str. 37-50 (izvorni znanstv.), A2
96. Neda Pintarić: Vejski pradijalekt, Riječ br.12, sv. 2, Rijeka 2006., 5 stranica, str. 64-68 (pregledni rad), A2
97. Neda Pintarić: Jerzy Bechcicki: O problematici etnogeneze Bijele Hrvatske, u: Bijeli Hrvati I (ur. Milan Nosić), Maveda, Rijeka, 2006., str. 5-14 (prijevod) A2
98. Neda Pintarić: G. Iljinskij: Bijela Hrvatska, u: Bijeli Hrvati I (ur. Milan Nosić), Maveda, Rijeka, 2006.,str. 24-30 (prijevod) A2
99. Neda Pintarić: Tadeusz Lehr-Splawinski: Problem višljanskih Hrvata, u: Bijeli Hrvati I (ur. Milan Nosić), Maveda, Rijeka, 2006., str. 72-85 (prijevod) A2
100. Neda Pintarić: Tadeusz Lewicki: Najstarije spominjanje Višljana u izvorima, u: Bijeli Hrvati I (ur. Milan Nosić), Maveda, Rijeka, 2006., str. 86-99 (prijevod) A2
101. Neda Pintarić: J. Widajewicz: Velika ili Bijela Hrvatska, u: Bijeli Hrvati I (ur. Milan Nosić), Maveda, Rijeka, 2006., str. 261-276 (prijevod) A2
102. Neda Pintarić: Visual pragmemes and pragmaphrasemes in English, Polish and Croatian language, referat i predavanje u Italiji, Vietri sul Mare (2 sata predavanja na engl. jeziku), tiskano u: Fundamentals of Verbal and Nonverbal Communication and the Biometric Issue, ed. Anna Esposito, Maja Bratanić, Eric Keller i Maria Marinaro, IOS Press, Amsterdam-Berlin- Oxford-Tokio-Washington DC, str. 217-233, ISBN 978-1-58603-733-8, A1
*103. IX. 2006. Radionica na engleskome jeziku o stupnjevima razvoja gesta u različitim jezicima polaznika, Vietri sul Mare

104. Neda Pintarić: Pragmatična značenja crne boje i njezinih nijansa u poljskome i hrvatskome jeziku, (referat na skupu Slavenska frazeologija i pragmatika, Rabu, rujan 2006.), Zbornik «Slavenska frazeologija i pragmatika», Knjigra, Zagreb, 2007., str. 178-182, ISBN 978-953-7421-02-1
105. *IX. 2006. Prevođenje neverbalnih vizualnih jedinica u verbalne (referat s primjerima poljskoga i hrvatskoga jezika), Katowice > 2009.

106. *XI. 2006. Pragmemi crvene boje u poljskom i hrvatskom jeziku (referat na Riječkim filološkim danima)

2007.
107. Neda Pintarić: Krčke legende, Riječ br. 13, sv. 1, Rijeka 2007., str.157-162 ,16.973 znaka, 9,429 stranica, 0,589 arka (stručni čl.) A2
108. Neda Pintarić: Visual Pragmemes and Pragmaphrasemes in English, Croatian, and Polish Languages, Fundamentals of Verbal and Nonverbal Communication and the Biometric Issue, ur. A. Esposito et alter, IOS Press, Amsterdam – Berlin – Oxford – Tokyo – Washington DC, 2007., str. 217-233
109. Neda Pintarić: Wiesław Boryś: Glazbena kultura starih Slavena i njezin leksik, prijevod, Riječ sv. 3, Rijeka, 2007., str. 21-34
110. Neda Pintarić: Wiesław Boryś: Raspad praslavenske zajednice i njegov odraz u jeziku, 6 stranica prijevoda, Riječ, sv. 3, Rijeka, 2007, str. 35-40
111. Neda Pintarić: Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska: Potrebe i metode obrade etimoloških rječnika malih slavenskih jezičnih područja (prijevod Prema otisku iz knjige Z polskich studiów slawistycznych, seria X, Językoznawstwo, Warszawa 2002., str. 25-31, 7 stranica), Riječ, sv. 3, Rijeka, 2007., str. 41-47
*112. Neda Pintarić: Pragmemi i pragmafrazemi mirisa u hrvatskom i poljskom jeziku, referat u lipnju 2007. u Opatiji – vidi 2008.
*113. Neda Pintarić: Auditivni pragmemi i pragmafrazemi u poljskom i hrvatskom jeziku, referat u Tuzli, IX. 2007.
*114. Neda Pintarić: Czlowiek jako pragmem w chorwackim slowniku żargonu, referat u Szczecinu, IX. 2007.
*115. Neda Pintarić: Pragmemi i pragmafrazemi sa sastavnicom srce u hrvatskom i poljskom jeziku, referat na skupu povodom 10 obljetnice smrti prof. Malića, X. 2007.
*116. Neda Pintarić: Globalizacija u poslovicama, referat na projektu B. Kryżan-Stanojević, XI. 2007. – vidi 2009.
117. Neda Pintarić: Poljsko-hrvatske jezične poveznice. Uloga bijele boje u poljskoj i hrvatskoj kulturi, u: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości, ur. Piotr Żurek, Bielsko-Biała, str. 240-258

2008.
118. Neda Pintarić i Ivana Gavran (2008.): Hrvatsko-poljski olfaktorni znakovi u pragmatici, Riječ br. 3, Rijeka, str.104-120
119. Neda Pintarić (2008): Taktilni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, referat za Zbornik posvećen Ewi Komorowskoj W kręgu słowa, ur. Żanet Kozicka-Borysowska i Joanna Misiukajtis, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, str. 215-225
*120. Neda Pintarić i Agnieszka Spaginska-Pruszak: Od cha-cha do zrywania boków, czyli sposoby wyrażania śmiechu wśród Polaków i Chorwatów, referat održan u Gdanjsku, 11. svibnja, 2008.
*121. Neda Pintarić: Subperceptivni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, 22.-25. lipnja, referat, Opatija 2008. – vidi 2009.
*122. Neda Pintarić i Ewa Komorowska: Zieleń w metaforyce polskiego i chorwackiegojęzyka mówionego, referat, Opatija, lipanj 2008.
*123. Neda Pintarić: Językowy obraz mężczyzny w gwarze zagrzebskiej a poznańskiej, referat za Poznań, 6.-9. X. 2008.
*124. Neda Pintarić: Pragmemi boje u poljskom i hrvatskom jeziku, referat na skupu Kolor – przestrzeń – czas w dialogu języków i kultur, Szczecin – Pobierowo, 22.-25. X. 2008.
*125. Neda Pintarić: Proprioceptivni pragmemi i pragmafrazemi u poljskom i hrvatskom jeziku, referat „Riječki filološki dani“, Rijeka, 6.-8. XI. 2008.
125. Neda Pintarić: Człowiek jako pragmem w chorwackim słowniku żargonu, u: Słowo. Tekst. Czas IX, Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu, ur. Michail Aleksiejenko i Mirosław Hordy, Szczecin, str. 218-226

2009.
126. Neda Pintarić (2009): Subperceptivni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, Riječ br. 2, Rijeka, str. 122-130
*127. Neda Pintarić (2009): Jezični svijet osjetilnosti: hrvatsko-poljske kontrastivne studije, FFPress, Zagreb (knjiga u tisku, 3 recenzije)
*128. Neda Pintarić (2009): Kontrastivna tvorba riječi u poljskom i hrvatskom jeziku, rad sa studentima polonistike 2006.-2008.
129. Neda Pintarić: Globalizacija u svijetu poslovica, u: Lice i naličje jezične globalizacije, ur. Barbara Kryżan-Stanojević, „Srednja Europa“, Zagreb, str. 111-117
130. Neda Pintarić: Zbigniew Herbert Gorak miris tulipana, u: Moć ukusa, Biblioteka 'Književna smotra', Zagreb, str. 125-145, prijevod eseja u knjizi
*131. Neda Pintarić: Tvorbeni trikovi u poljskom i hrvatskom razgovornom jeziku, referat, 12. 12. 2009. Zagreb (poslano u Filologiju, a kraća verzija urednici B. Kryzan Stanojević
*132. Neda Pintarić i Ewa Komorowska (2010): Vrijedan czyli pracowity? O aproksymatach polsko-chorwackich, referat u Szczecinu, 7. XI. 2009.
*133. Neda Pintarić (2010): Pupa a dupa – jedan fonem razlike, mnogo emotivnih značenja, referat u Szczecinu, 7. XI. 2009.
*134. Neda Pintarić: Kontrastivna tvorba imenica tipa Nomina agentis u poljskom, hrvatskom i staroslavenskom jeziku, referat, Skopje, 25. X. 2009.
135. Neda Pintarić: Jan Kochanowski Žalopojke, „Maveda“, Rijeka, prijevod i obrada, ur. Milan Nosić, ISBN 978-953-7029-18-0, str.1-76
*136. Neda Pintarić: Pragmemi i pragmafrazemi boje u poljskom i hrvatskom jeziku, u: W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, ur. Ewa Komorowska, Szczecin, 2009., str. 235-250, ISBN 978-83-62355-44-0
137. Neda Pintarić (2009): Prevođenje neverbalnih vizualnih jedinica u verbalne (na primjerima hrvatskoga i poljskoga jezika), u: Kategorie w języku – język w kategoriach, ur. Maria Cichońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, str. 246-256, ISBN 978-83-226-1764-9

2010.
137. Ewa Komorowska i Neda Pintarić (2010): Zelenilo u metaforici poljskoga i hrvatskoga govornoga jezika, Riječ, sv. 1, Rijeka, str. 64-71
138. Neda Pintarić (2010): Jezična slika triju egzistencijala u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici, u: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim, urednica Dubravka Sesar, str. 181-212
*139. Neda Pintarić: Kontrastivna derivacija i kompozicija imenica u poljskom, hrvatskom i staroslavenskom jeziku, neobjavljeni rad sa studentima II. godine preddiplomskoga studija polonistike, Zagreb (knjiga je recenzirana i bit će stavljena na Internet)
*140. Neda Pintarić: Pragmatička hrestomatija, FF Press, Zagreb (neobjavljeni udžbenik)
*141. Neda Pintarić: Frajer u poljskom i hrvatskom žargonu, Warszawa (poslano)
*označuje održana predavanja i izlaganje referata na skupovima (domaćima i međunarodnima) te još neobjavljene radove u tisku
142. Neda Pintarić i Ewa Komorowska (2010): Vrijedan czyli pracowity? O aproksymatach polsko-chorwackich, u: Słowo, Tekst, Czas X, Szczecin - Greifswald, str. 571-579, ISBN 978-83-61350-60-6
143. Neda Pintarić (2010): Pupa a dupa – jedan fonem razlike, mnogo emotivnih značenja, u: Słowo, Tekst, Czas X, Szczecin - Greifswald, str. 325-330, ISBN 978-83-61350-60-6
144. Neda Pintarić (2010): Pragmemi i pragmafrazemi plača u jeziku, Riječ, sv. 3, Rijeka, str. 71-81, ISSN 1330-917X
145. Neda Pintarić (2010): Pragmatični svijet osjetilnosti u poljskom i hrvatskom jeziku. Kontrastivna studija, FFPress, Zagreb

2010.
146. Neda Pintarić i Ewa Komorowska (2010): Zelenilo u metaforici poljskoga i hrvatskoga govornoga jezika, Riječ, sv. 1, Rijeka, str. 64-71, ISSN 1330-917X

147. Neda Pintarić (2010): Jezična slika triju egzistencijala u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici, u: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim, sv. 1., ur. Dubravka Sesar, FF Press, Zagreb, str. 189-220, ISBN 978-953-175-359-3

148. Knjiga
Neda Pintarić (2010): Kontrastivno rječotvorje: Imenička tvorba u tablicama, Filozofski fakultet, Zagreb, tiskano u Szczecinu, 180 str., ISBN 978-83-62355-45-7

149. Neda Pintarić (2010): Proprioceptivni pragmemi i pragmafrazemi u hrvatskom i poljskom jeziku, Riječki filološki dani, Zbornik radova 8, od 6. do 8. studenoga 2008., Rijeka, str. 489-502, ISBN 978-953-6104-70-3

150. Neda Pintarić i Agnieszka Spagińska-Pruszak (2010): Od cha-cha do zrywania boków, czyli o sposobach oznaczania śmiechu przez Polaków i Chorwatów, u: Słowiańskie barwy śmiechu, red. A. Spagińska-Pruszak i Natalia Wyszogrodzka.Liberadzka, Slawistyka nr. 11, Katedra Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, str. 41-52, ISSN 1733-5817

151. Neda Pintarić (2010): Pragmemi boje u poljskom i hrvatskom jeziku, u: W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, red. Ewa Komorowska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, str. 235-250, ISBN 978-83-62355-44-0

152. Knjiga
Neda Pintarić (2010): Pragmatični svijet osjetilnosti, FFpress, Zagreb, ISBN 978-953-175-342-5, 229 stranica

81. Neda Pintarić (2010): Określenia mężczyzny w żargonie zagrzebskim, u: Slavia Meridionalis br. 10, Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego, red. Jerzy Molas, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ISSN 1233-6178, str. 257-274

82. Neda Pintarić (2010): Tvorbeni postupci u poljskom i hrvatskom razgovornom jeziku, Filologija br.55, HAZU, ur. August Kovačec, Zagreb, str. 89-104, ISSN 0449-363X

83. Neda Pintarić (2010): „Pupa” a „dupa” - jeden fonem różnicy, tak wiele znaczeń,u: Słowo. Tekst. Czas X, ur. Michaił Aleksiejenko i Harry Walter, Szczecin - Greifswald, str. 325 - 330, ISBN 978-83-61350-60-6

84. Neda Pintarić (2010): Pragmemi boje u poljskom i hrvatskom jeziku, u: W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, red. Ewa Komorowska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, str. 235-250, ISBN 978-83-62355-44-0

85. Neda Pintarić i Ewa Komorowska (2010): „Vrijedan” czyli „pracowity”? O aproksymatach polsko-chorwackich, u: Słowo. Tekst. Czas X, ur. Michaił Aleksiejenko i Harry Walter, Szczecin - Greifswald, , str. 571 - 579, ISBN 978-83-61350-60-6

2011.

153. Neda Pintarić (2011): Talijanizmi u poljskom jeziku, u: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim, sv. 2, ur. Dubravka Sesar, str. 221-237, FFPress, Zagreb, ISBN: 978-953-175-379-1

154. Neda Pintarić (2011): Poredbe u Maretićevu i Šaulinu prijevodu Pana Tadeusza, u: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim, sv. 2, ur. Dubravka Sesar, FFPress, Zagreb, str.293-303, ISBN: 978-953-175-379-1

155. Neda Pintarić (2011): Gestovne i jezične funkcije pragmema i pragmafrazema s brojevnom sastavnicom, u: Liczba i miara w językach i kulturach świata, red. Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz, str. 229-241, ukupno str. 307, Uniwersytet Szczeciński, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin, ISBN 978-83-7518-344-3

156. Neda Pintarić i Eva Tibenska (2011): Put u pragmafrazemima slavenskih jezika, u: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, ur. L’udmila Žigová i Miloslav Vojtech, Univerzita Komenského, Bratislava, str. 128-136, ISBN 978-80-223-3006-4

157. Neda Pintarić (2011): Nomina actionis (Nazwy czynności - glagolske imenice), u: Folia Philologica macedono-polonica, tom 8, ur. Milica Mirkulovska, Осмата полско-македонска научна конференција, „Педесет години на полонистиката во Македонија“, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ i Filološki fakukltet „Blaže Koneski“, Skopje, 22-25. 10. 2009., str. 455-474, ISSN 1897-5607

2012.
158. Krystyna Jarząbek, Neda Pintarić (2012): Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała - Poljsko-hrvatski rječnik gestikulacije, mimike i stava tijela, Katowice, 173 stranice, ISBN 978-83-932942-2-0

159. Neda Pintarić (2012): Emotivno vrjednovanje iskaza pomoću komunikacijskih priloga u hrvatskom i poljskom jeziku, I. Bosansko-hercegovački kongres: Zbornik radova (knjiga I.), ur. Senahid Halilović, str. 597-606; ISSN 2303-4106, 707 stranica ukupno

160. NP i Krystyna Jarząbek. (2012): Sprega verbalne i neverbalne komunikacije u nijekanju ... Katowice ...

2013.

93. *Neda Pintarić, Agnieszka Spagińska-Pruszak, Eva Tibenska (2013): Kontrastivna analiza puta u nekim slavenskim jezicima, Gdańsk

161. N.P.(2013): Jan Kochanowski: Žalopojke, II. ispravljeno izdanje, Maveda, Rijeka

162.*N. Pintarić (2013): Zmowa milczenia – (do)govor šutnje w jęzkyku polskim i chorwackim, Szczecin

163. *N. Pintarić et alt. (2013): Brzydota w języku polskim a chorwackim, Szczecin

164. Jarząbek, K. i N. Pintarić (2013): Razlike u gestikulaciji Poljaka i Hrvata, Studia Linguistica Polono (Meridiano) Slavica, t. 14-15, Skopje, str. 205-2282014.

165. Neda Pintarić (2014): Poljski i hrvatski slični sufiksi Nomina instrumenti u usporedbi sa staroslavenskima, Zbornik posvećen W. Borysiu, Słownik prasłowiański br. str. 421-429


166. Neda Pintarić (2014): Crv i robak u pragmatici i frazeologiji, 21.-22. III. 2014., Animalistički frazemi u slavenskim jezicima, ur. Ivana Vidović Bolt, na Internetu

167. *Neda Pintarić i Eva Tibenska (2014): Apelativi vrsta vodâ u slavenskim jezicima, Krakov, 7.-8. travanj 2014.

168.*Neda Pintarić (2014): Javni natpisi i javne obavijesti kao kao sociokulturne i pragmatične jedinice, Socjolingwistyka, 28, članak za časopis u Krakovu 9. ožujak 2014., poslano 6. 5. 2014.

169. Neda Pintarić (2014): Zoo-afektivi kao sastavnica pragmafrazema u pozdravnoj strukturi, Pobierowo, 15-18 svibnja 2014., tiskano u: Stałe i zmienne w językach i kulturach świata, str.

170. *Neda Pintarić (2014): Treny na uspokojenie (prevela Magdalena Dyras), Łobez, 11-13 maja 2014.

171.*Neda Pintarić (2014): Križ i krst/krštenje u hrvatskom i poljskom jeziku i običajima, Vinkovci (6. hrvatski slavistički kongres) 10-13 rujna 2014.

172. *Neda Pintarić (2014): Warsztat translatologiczny Trenów Kochanowskiego w tłumaczeniu na język chorwacki, Szczecin XI. 2014.

173. *Neda Pintarić (2014): Poljsko-hrvatski sufiksi atributivnih imenica, HIDIS, XII. 2014., Zagreb


174. *Neda Pintarić i Eva Tibenska (2014): Slični korijeni u nazivu nekih ptica, Riječki filološki dani, Rijeka, 28-30 XI. 2004.