dr.sc. Dubravka Sesar, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtak, 11.00 - 13.00
Soba
B223
Telefon
2121
E-mail
dsesar@ffzg.hr

Dr. sc. Dubravka Sesar, red. prof. Rođena 1947. g. u Splitu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala, magistrirala i doktorirala na području humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika. God. 1976. zaposlena kao asistent za češki jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, na Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Od 2006. redoviti je profesor u trajnom zvanju. Od 1976. održava nastavu na studiju bohemistike (uvod u studij češkoga jezika, fonologiju, morfologiju i sintaksu, seminare iz prevođenja, poredbenu slavensku gramatiku, povijest češkoga jezika i dr.), a od 2004. na slovakistici predaje sintaksu. Predaje i na doktorskom studiju lingvistike. Bila je mentor dvojici doktoranada, a sada je mentor dvjema doktorandicama. Član je Vijeća poslijediplomskoga studija lingvistike. Vodila je tri slavistička znanstveno-istraživačka projekta te uredila tri zbornika radova suradnika na tim projektima: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I-III, 2009., 2011., 2013. Na znanstvenom se planu bavi komparativnoslavističkim temama, posebno sociolingvističkim, sintaktičkim i translatološkim. Sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Među njezinim znanstvenim radovima ističe se knjiga Putovima slavenskih književnih jezika (1996.) te jedan sveučilišni udžbenik, dva frazeološka rječnika i tri dvojezična opća rječnika. Autorica je mnoštva komparativno-slavističkih znanstvenih članaka, brojnih enciklopedijskih članaka, niza recenzija, prikaza i osvrta. Prevodi sa svih slavenskih jezika. Za prepjeve u Zlatnoj knjizi češkoga pjesništva (Zagreb 2003.) dobila je dva češka državna priznanja i godišnju nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Od 1996. do 2000. bila predsjednica Hrvatskoga slavističkog odbora HFD-a. Organizirala sudjelovanje hrvatskih znanstvenika na XII. međunarodnom slavističkom kongresu u Krakovu (1998) i Drugi hrvatski slavistički kongres 1999. u Osijeku te uredila šest kongresnih publikacija i Zbornik radova (2001.). Za organiziranje kongresa dobila je Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Recenzirala je preko 20 knjiga i mnoštvo znanstvenih članaka, bila je član uredništva Suvremene lingvistike, Stranih jezika i dr., a sada je član uredništva časopisa Slavia (Prag). Od akad. god. 1995./96. do 2003./04. bila je predstojnica Katedre za zapadnoslavenske jezike i književnosti, od 2004. do 2013. predstojnica je Katedre za slovački jezik i književnost, a od 2009. do 2013. i predstojnica Katedre za češki jezik i književnost. Bila je član niza stručnih, znanstvenih i upravnih tijela Filozofskoga fakulteta, Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a neke dužnosti obavlja do danas.