Petra Šoštarić

Akademski stupanj
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
petkom 10-11
Soba
F-314
Telefon
014092332
E-mail
psostari@ffzg.hr

Petra Šoštarić rođena je 1983. u Brežicama, Republika Slovenija. Diplomirala je klasičnu filologiju 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Paralelno je studirala i lingvistiku. Radila je kao učiteljica latinskog i grčkog jezika u OŠ Miroslav Krleža (2007/08) te kao knjižničarka na Odsjeku za klasičnu filologiju (2008/09) na kojem je danas asistentica. 2008. upisuje poslijediplomski studij lingvistike u sklopu kojeg radi na doktoratu pod naslovom „Tipovi homerskih formula u Kunićevu prijevodu Ilijade“. Stručno se usavršavala na Sveučilištu u Leidenu, Sveučilištu u Leipzigu i Aristotelovom sveučilištu u Solunu, te na ljetnim školama novogrčkog u organizaciji Sveučilišta u Ateni, Instituta za balkanske studije u Solunu te Sveučilišta u Joannini. Kao gostujući predavač u sklopu programa Erasmus posjetila je Sveučilište u Ljubljani i Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanu.. Izlagala je na konferencijama u Berlinu, Budimpešti, Cresu, Zagrebu, Splitu i Trstu. Surađivala je na projektima pod vodstvom dr. sc. Ozrena Kubelke, dr. sc. Nevena Jovanovića, prof. Dubravke Oraić-Tolić, prof. Mirjane Polić-Bobić i dr. sc. Vladimira Rezara. Prevodi s latinskog, grčkog i novogrčkog. Drži nastavu na kolegijima iz povijesti jezika te seminar iz grčke metrike. Područja interesa: helenistički grčki, Homer i homerski dijalekt, homerske himne, prevođenje s grčkog na latinski, hrvatska latinistička epika, grčki elementi u hrvatskom latinizmu.

Sudjelovala na projektima "Hrvatska latinistička epika" pod vodstvom dr. sc. Vladimira Rezara i "GHLH-korpus" pod vodstvom dr. sc. Nevena Jovanovića.
Trenutačno surađuje na projektu "Paralelni-korpus grčkih, hrvatskih i latinskih tekstova" pod vodstvom dr. sc. Nevena Jovanovića.