dr.sc. Oksana Timko-Đitko, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
srijeda 9,30-11,00
Soba
B-202
Telefon
4092-102
E-mail
okditko@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1992. godine opću lingvistiku i fonetiku. U prosincu iste godine dobila je dvogodišnju stipeniju za proučavanje ukrajinskoga jezika, a 1994. primljena je na poslijediplomski studij na Svučilištu u Užgorodu u Ukrajini, koji je završila 27. listopada 1998. godine obranom magistarskoga rada na temu "Nazvy roslyn i tvaryn u govori bačvans'kyh rusnakiv". Od 1. lipnja 1997. godine radila je kao novinar u Savezu Rusina i Ukrajinaca RH, a 21. veljače 1998. primljena je na radno mjesto urednika časopisa na rusinskom i ukrajinskom jeziku Nova dumka. Akademske godine 1998/1999. počela je honorarno predavati ukrajinski jezik na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1. rujna 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projktu Istraživanje istočnoslavenskih jezika (voditelj prof.dr.sc. Milenko Popović) i na studiju ukrajinistike. Doktorsku disertaciju obranila je 28. veljače 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu "Glagolske kategorije u standardnom ukrajinskom i hrvatskom jeziku". U zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je 11. listopada 2006.godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 8. veljače 2007. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2012. godine. U zadnjih pet godina objavila je jednu knjigu (u suautorstvu), sedam izbornih znanstvneih članaka i jedan predledni te tri stručna članka, jedan leksikografski rad i jedan opširni prikaz u nekategoriziranim publikacijama. U tome razdoblju sudjelovala je na šest međunarodnih znanstvenih skupova, od toga 3 u inozemstvu. Suradnica je za područje ukrajinskoga i rusinskoga jezika na znanstvenom projektu Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (voditeljica prof.dr.sc. Dubravka Sesar) Suradnica je i na međunarodnom projektu Identitet jezika i jezičkom planiranju u envorolingvističkom prostoru Vojvodine (voditelj prof.dr.sc. Miroslav Dudok, Filozofski fakultet Novi Sad). Od 1. rujna 2014. suradnica je na projektu Comparative Slavic Linguocultural Themes (voditeljica Neda Pintarić).

Knjige

1. 2010. Međeši, Helena, Timko Đitko, Oksana, Fejsa, Mihajlo. Руско-сербски словнїк. (Rusko-serbski slovn'ik) Novi Sad: Filozofski fakulet, Odsek za rusinistiku, Novi Sad – Zavod za kulturu Vojvođanskih Rusina, Novi Sad, 886 str.
2. 1998. Ботанічна і зоологічна номенклатура бачванських руснаків (Botanična i zoologična nomenklatura bačvans'kyh rusnakiv), Užgorodskyj deržavnyj universytet, Užgorod, Ukrajina: 170.

Izvorni znanstveni radovi

1. 2014. Прислівники у говорі бачванських руснаків (склад і походження) // Studia slovakistica N 26, Užgorod: 78-89.
2. 2013. Rusinska leksikografija // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet: 131-140.
3. 2012. Модели твореня присловнїкох у руским язику // Veličina malih jezičkih, književnih, kulturnih i istorijskih tradicija / prof. dr. Julijan Tamaš (ur.). Novi Sad: Filozofski fakultet, Novi Sad: 273-287.
4. 2011. Sonanti r i l u suglasničkim skupinama u rusinskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II./ Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: 197 – 203.
5. 2011. Standardizacija rusinskog jezika// Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: 119 – 131.
6. 2011. Прикметнїцки присловнїки у руским язику (Prikmetn'icki prislovn'iki u ruskim jaziku) // Studia Ruthenica 16, Novi Sad: 59-66. ISSN 0354-8058
7. 2010. Присловнїки у руским язику: творенє, пременки, класификациї (Prislovn'iki u ruskim jaziku: tvoren'e, premenki, klasifikaciji) // Studia Ruthenica 15, Novi Sad: 64-70. ISSN 0354-8058
8. 2008. Займенники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови (Zajmennyky u govori bačvans'kyh rusnakiv u konteksti pivdenno-zahidnyh govoriv ukrajins'koji movy) // Sučasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva / Sabadoš, I.V. i dr., Užgorod, Ukrajina: UžNU: 190-192.
9. 2008. Glagolski oblici kao izraz gramatičkih kategorija (na primjerima hrvatskog, ukrajinskog i rusinskog jezika) // Riječ, časopis za slavensku filologiju. 2: 74-80.
10. 2008. Словотвір ботанічної і зоологічної лексики бачванських руснаків (Slovotvir botaničnoji i zoologičnoji leksyky bačvans'kyh rusnakiv) // Studia slovakistica 8, Ужгород, Україна: 370-379.
11. 2006. Oblici prošloga vremena u hrvatskome, ukrajinskome i rusinskome jeziku, Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2; 165-175.

Pregledni znanstveni radovi

1. 2012. Utjecaj hrvatskog jezika na rusinski // Zbornik radova petoga Hrvatskog slavističkog kongresa, str. 89-97

Prikazi i recenzije

1. 2011. Кнїжка як молитва (приказ кнїжки мр.сц. Гелени Медєши Язик наш насушни (Knjižka jak molitva. (prikaz knjižki mr.sc. Heleni Međeši Jazik naš nasušni), Studia ruthenica 16, Novi Sad: 151-154.