dr.sc. Jagoda Večerina Tomaić, v. pred.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
Srijedom od 15:30 do 16:30
Soba
B-326
Telefon
01 6120-073 / 095 902 6424
E-mail
jagoda@vecerina.com

STJECANJE STRUČNE SPREME I AKADEMSKIH STUPNJEVA: 1. Klasična gimnazija u Zagrebu, Križanićeva 4a; 2. Diploma profesorice francuskog jezika i književnosti i španjolskog jezika; 3. Diploma o obranjenom magistarskom radu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom: Poslijeratna francuska šansona – dijete egzistencijalizma, mentorica prof.dr.sc. Gabrijela Vidan 4. Obranjena doktorska disertacija: Folklor u službi kazališta i kazalište u službi folklora: Sefardska usmena tradicija, njezino mjesto i uloga u kazališnom književnom opusu Laure Papo Bohorete, mentor prof.dr.sc. Eliezer Papo RADNO MJESTO: Od 1992. godine stalno zaposlena u Centru za strane jezike, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao predavačica francuskog jezika struke, u prosincu 2000. godine imenovana u višu predavačicu francuskog jezika struke, ponovno imenovana u višu predavačicu u području humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, 2005. i 2011. godine. Od 2011. do 2013. godine voditeljica Centra za strane jezike. PODACI O ZNANSTVENOJ, NASTAVNOJ I STRUČNOJ DJELATNOSTI STUDIJSKA USAVRŠAVANJA U INOZEMSTVU 1. Escuela diplomática, stipendija – Madrid, 1. do 29. srpnja 1986. godine, stekla Potvrdu o završenom usavršavanju španjolskog jezika i kulture dana 30. srpnja 1986. godine. Potvrdu je izdalo Ministarstvo vanjskih poslova – Opća uprava kulturnih odnosa u Madridu; 2. Cours de langue et de civilisation française (jednogodišnji tečaj francuskog jezika i civilizacije) – Paris, Sorbonne (Paris IV), upisala 30. rujna 1979. godine, stekla < Diplôme de langue et civilisation françaises 30. svibnja 1980. godine; 3. Boravak u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi od 30. svibnja do 15. rujna 1980. godine i proučavanje francuskog “off” kazališta u New Yorku i u Torontu. 4. Seminar učitelja i nastavnika španjolskog jezika izvan Španjolske-Barcelona, Centro Barceloneta, La Salle Barceloneta, Balboa 18, 12-17. rujna 2003. godine PRIJEVODI KNJIGA: 1. Luce Irigaray: “Ja, ti, mi – za kulturu razlike” (Ženska infoteka, Zagreb 1999.) – prijevod s francuskog jezika, UDK 316.66-055.2, ISBN 953-96744-68 – 990413020; 2. Petar Vidaković: “Nacionalni parkovi u svijetu” (Fond za zaštitu okoliša i za obrazovanje mladih u turizmu, Zagreb 1997.) ISBN: 953-157.071-X; prijevod svih tekstova na francuskom i na španjolskom jeziku koje je u knjizi upotrijebio autor, dr. Petar Vidaković; 3. Prof. dr. Miroslav Prstačić: «Ekstaza i geneza», (Medicinska knjiga, Zagreb, 2006.) s hrvatskog na francuski, ISBN: 953-96055-9-8; prijevod svih tekstova na francuskom i na španjolskom jeziku koje je za potrebe pisanja knjige koristio prof. dr. Prstačić; 4. Vesna Rapo: «Ženski ručni rad u školama kontinentalne hrvatske» (Hrvatski školski muzej, Zagreb, 2007) s hrvatskog na francuski i španjolski, ISBN: 953-98478-5-0; 5. U izradi je nova knjiga prof. dr. Miroslava Prstačića, radni naslov „Sofrologija i art terapija“. Knjiga će biti izdana 2014. godine. Prijevod svih tekstova iz strane literature na francuskom i španjolskom jeziku, potrebni prof. Prstačiću za izradu njegove nove knjige u izdanju Medicinske knjige, Zagreb; 6. Marika Šafran Berberović 365 rečenica, ISBN 978-953-99734-2-9 (Zrinski d.d. Čakovec, 2014.), prijevod na španjolski jezik. IZRADA I PRIJEVOD PRIRUČNIKA ZA UČENJE STRANIH JEZIKA: 1. Priručnik za konverzaciju s izgovorom – francuski: Manuel de conversation (Koing lingua, Zagreb, Nova Ves 77b, 1997.). Priručnik ima 123 stranice, za izdavača Željka Korbar. CIP – katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilištna knjižnica, Zagreb. UDK 811.134.2 (035) = 862; 2. Priručnik za konverzaciju s izgovorom – španjolski: Manual de conversación, (Koing lingua, Zagreb, Nova Ves 77b, 1997.). Priručnik ima 123 stranice, za izdavača Željka Korbar. CIP – katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilištna knjižnica, Zagreb. UDK 811.134.2 (035) = 163,42; PRIJEVODI STRUČNIH RADOVA: 1. Prijevodi s hrvatskog na francuski jezik: Tekstovi prof. dr. Modlija, dekana Policijske akademije u Zagrebu, za francuski mjesečnik “Police” o djelovanju narkotika na porast kriminaliteta u Hrvatskoj; 2. Veći broj članaka (prijevodi s francuskog jezika) za Žensku Infoteku (1998/1999/2000/2001/2002); 3. Prijevodi s francuskog jezika za Policijsku akademiju u Zagrebu: o poligrafu, o sekvencijskoj izbornoj video-identifikaciji, o kriminalnim radnjama učinjenim pod utjecajem alkohola i droga, i sl. (1999-2001.); 4. Prijevodi s francuskog jezika za poduzeće ABCro Clinical Research Associates, Zagreb, Hondlova 2: više znanstvenih elaborata od ukupno preko 100 kartica prijevoda (ABCro Zagreb, 2005); 5. HAK- preko 400 kartica prijevoda stručnih tekstova na francuski i španjolski, te s francuskog i španjolskog jezika, vezanih uz sigurnost prometa, statute sličnih poduzeća u frankofonim i hispanofonim zemljama, za internu upotrebu, te za objavljivanje u časopisu HAK (2001-2010); 6. Prijevod znanstvenih članaka s hrvatskog na francuski i španjolski jezik prof. Dr. Miroslava Prstačića u svezi s art-terapijama, kompletno vođenje korespondencije sa sveučilištima u Lyonu, Marseillesu, Nantesu, Parizu i Barceloni u svezi s temom sofrologije i art-terapije (Zagreb, 2000-2014); 7. Prepjevi svih kandidiranih pjesama za Doru i Porin 2004. godine na francuski i španjolski jezik; 8. Prepjevi svih kandidiranih pjesama za Doru i Porin 2006. godine na francuski i španjolski jezik; 9. Kompletno vođenje svih radnji, prevođenje korespondencije s francuskog i na francuski jezik, prijevodi raznih ugovora, pismeni i usmeni prijevodi za tvrtku SOFILEC- LECLERC tijekom vođenja pregovora oko izgradnje trgovačkoga centra ŠPANSKO; 10. Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala : radovi s međunarodnog simpozija, Hvar, Hrvatska = Art and science in life potential development: proceedings of international symposium, Hvar, Croatia / [glavni i odgovorni urednik Prof. dr. Miroslav Prstačić; prevoditelj za francuski jezik Jagoda Večerina-Zagreb, Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA: Sudjelovanje na međunarodnom kongresu u Havani, Kuba, od 5-9. prosinca 2006. godine: VIII Congreso de la Sociedad Espanola de didactica de la lengua y la literatura. Organizator: Instituto Superior de Arte de La Habana. Sudjelovanje na međunarodnom kulturnom skupu Bejahad 2011. i na radionici u okviru skupa o židovskoj kulturnoj i vjerskoj tradiciji, koju je vodio Dr Eliezer Papo. Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji: „Višejezičnost: od politike EU-a do učionica“, koju je organiziralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb, 23. 11. 2012. Sudjelovanje na radionici Jevrejska umetnost i tradicija – Filozofski fakultet u Beogradu, 5.-9. veljače 2013. Voditelj radionice: Dr Eliezer Papo ODRŽANA PREDAVANJA: - "Laura Papo Bohoreta između Cionizma i lokalpatriotizma" - Međunarodna konferencija Jews and Bosnia & Herzegovina 1565-2015, povodom 450. godišnjice dolaska Židova na tlo Bosne i Hercegovine, 11.-14. listopada 2015. - "Laura Papo Bohoreta y su romance(ro)" - Moses Mendelssohn University, 4th International Sephardic Summer School, Halberstadt, 22.-30. kolovoza 2015. - "The efforts of Laura Papo Bohoreta in maintaining the Judeo-spanish language in Bosnia, Beograd, 2015. - Održano predavanje na 16. svjetskom kongresu židovske kulture u Jeruzalemu: Laura Papo Bohoreta – primera feminista sefardí – Jeruzalem, 28. 07.–02. 08. 2013. - Na poziv prof. Cati Cotado Galán iz Centro d'educación infantil y primaria Alexandre Gali Pg Maritim, Barceloneta, Barcelona, prezentacija rada na temu: „Canciones en clases de español lengua extranjera“, 16. lipnja 2008. godine. Prezentacija načina podučavanja < jezika pomoću pjesme, slušanjem i gledanjem video spotova, te nakon toga upisivanjem riječi koje nedostaju, s posebnim naglaskom na vježbanje vremena i načina na takav način. Obuhvaćene su španjolske pjesme od Tuna pa do najnovijih Hip-hop grupa kao što su Liricos de Manana, Mucho Muchacho i drugi. ORGANIZACIJA PREDAVANJA: U suradnji s Veleposlanstvom Venezuele u Beču, te na inicijativu Alí de Jesús Uzcátegui Duquea, Veleposlanika i stalnoga predstavnika Republike Venezuele u Beču, organizacija dvaju predavanja na temu venezuelanske kulture i glazbenog obrazovanja mladih u Venezueli. Prvo predavanje održano je 22. svibnja 2009. godine, a drugo 20. studenog 2009. godine, u konferencijskoj dvorani Sveučilišne biblioteke na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. SUDJELOVANJE U IZRADI KATALOGA: Prijevod na francuski kataloga za Hrvatski školski muzej: 1. Hermann Bollé – izložba u HŠM-u 2003. godine 2. Muški ručni rad – katalog HŠM-a izdan 2003. godine 3. Ženski ručni rad – katalog HŠM-a izdan 2006. godine Prijevod rada Dr Eliezera Pape: Između modernizma i tradicije, feminizma i patrijarhalnosti: Život i rad Laure Papo Bohorete, prve dramaturginje na židovsko-španjolskm jeziku (Neue Romania 40, 97-117.) - 2013. SUDJELOVANJE U PROJEKTU: Sudjelovanje u projektu ruralnog turizma (stvaranje idejnog projekta u suradnji s Bernom Nilom Budinich Carrasco, konzultacije, prijevodi, korespondencija i pomoć pri realizaciji projekta) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, općina Kraljevac, kroz hrvatsko društvo “ Dolina Kraljevac” – 2009. godine PRIJEVOD SCENARIJA: Prijevod scenarija za film Sanje Vejnović o slikarici Slavi Raškaj "Sto minuta slave" na francuski i španjolski jezik. OBJAVA ČLANAKA: - Autograf.hr: Laura Papo Bohoreta - prva sefardska feministkinja, listopad 2013. - Novi Omanut: Miris Ladina na Balkanu, ožujak-travanj 2015. - Ha-kol: Sefardi: jučer-danas-sutra, osvrt na predavanje o Sefardima u ŽOZ-u, ožujak- travanj 2015. - Ha-kol: Godišnje svetkovine, kako ih je opisala Laura Papo Bohoreta u svojoj knjizi La mužer sefardi de Bosna, rujan-listopad 2015. - Ruah Hadaša: Laura Papo Bohoreta i Flory Jagoda, listopad 2015.

Sefardska književnost
Dramski opus Laure Papo Bohorete
Sefardske romanse, usmena sefardska tradicija
Židovsko-španjolski jezik
Pjesma u funkciji učenja stranog jezika
Poslijeratna francuska šansona
Prevoditeljstvo
Sudski tumač za španjolski i francuski jezik