dr.sc. Ivana Vidović Bolt, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtkom 14-15
Soba
B-222
Telefon
6120120
E-mail
ividovic@ffzg.hr

Dr. sc. Ivana Vidović Bolt, red. prof. rođena je 20. veljače 1973. u Splitu. Godine 1997. završila je studij talijanskog i poljskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu od 1. lipnja 1997. kao znanstvena novakinja na projektu red. prof. dr. sc. Dubravke Sesar – Istraživanje zapadnoslavenskih jezika i književnosti. U ak. god. 1999./2000. radila je na Sveučilištu u Varšavi kao lektorica za hrvatski jezik gdje je osim jezičnih vježbi vodila prevoditeljski seminar i izvodila nastavu iz kolegija Hrvatska povijest i kultura. Nakon povratka iz Poljske, u studenom iste godine (27. XI. 2000.) obranila je magistarski rad pod naslovom Funkcionalne značajke glagola kretanja u poljskom i hrvatskom jeziku i stekla zvanje magistra znanosti, a 18. X. 2004. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Frazemi sa zoonimskom sastavnicom u poljskom i hrvatskom jeziku. Od 2010. izvanredna je profesorica na Katedri za poljski jezik i književnost, a 9. svibnja 2013. izabrana je za znanstvenog savjetnika. Nositelj je kolegija na preddiplomskom (Fonologija i povijest poljskih glasova, Fleksija i semantika vrsta riječi, Sintaksa poljskog jezika, Poljska leksikologija i frazeologija, Julije Benešić – jezikoslovac i prevoditelj) i diplomskom studiju (Poljsko-hrvatske translatološke teme, Sociolingvistika, Metodologija jezikoslovnog znanstvenog rada). Izvodi nastavu iz kolegija Fonologija i povijest poljskih glasova, Sintaksa poljskog jezika, Poljska leksikologija i frazeologija, Poljsko-hrvatske translatološke teme, Sociolingvistika, Metodologija jezikoslovnog znanstvenog rada. Osmislila je i uvela nove kolegije u studij polonistike. Nastavni materijali postavljeni su na Omegi – sustavu učenja na daljinu. U okviru Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture (voditelj: prof. dr. sc. Stipe Botica) nositeljica je izbornoga kolegija Hrvatsko-poljske kulturne veze, a na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike izvodi nastavu iz seminara Frazeologija zajedno s prof. dr. sc. Željkom Fink-Arsovski. Mentorica je 25 obranjenih diplomskih radova, nekoliko radova koji su u izradi te s red. prof. dr. sc. Darko Lukićem komentorica doktorske disertacije Ane Kodrić. Bila je tajnica Hrvatskoga slavističkog komiteta (1997-2001) i Hrvatskoga filološkog društva (1997–1999), tajnica Organizacijskoga odbora Drugoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Osijeku (14.–18. IX. 1999.), s A. Hrnjak i S. Ribarovom tajnica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa Slavenska frazeologija i pragmatika (Rab, 17–19. IX. 2006.). U ak. god. 2004./2005. bila je voditeljica Zagrebačkoga lingvističkog kruga. Od 2004. do 2009. bila je zamjenica glavne urednice časopisa Strani jezici. Od studenoga 2007. do studenoga 2009. bila je programska tajnica Zagrebačke slavističke škole. Član je Organizacijskog odbora 6. hrvatskoga slavističkog kongresa (Vukovar-Vinkovci, 2014.) i član znanstvenog i stručnog odbora međunarodnoga frazeološkoga skupa 1st International IDP Symposium „Language, Culture, Phraseology – Język, Kultura, Frazeologia“ održanog 12. ožujka 2014. u Bialystoku Organizirala je međunarodni frazeološki skup Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održan 21. i 22. ožujka 2014. Član je uredništva znanstvenih časopisa Strani jezici i Lahor, recenzentica 5 znanstvenih knjiga, 1 sveučilišnog udžbenika i 2 zbornika radova. Recenzirala je (kao anonimni recenzent) više desetaka znanstvenih i stručnih članaka za hrvatske i inozemne časopise, članke za zbornike i sažetke za skupove. Recenzentica je i evaluatorica studijskih i školskih programa te znanstvenih projekata za Agenciju za odgoj i obrazovanje, Filozofski fakultet i Sveučilište u Zagrebu. Član je Povjerenstva za unapređenje kvalitete nastave Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. do 2014. predsjednica je Hrvatskoga filološkog društva. U akademskoj godini 2009./2010. i 2010./2011. član je Koordinacije za izradu integriranih studijskih programa pri Filozofskom fakultetu i koordinatorica za izradu integriranog studijskoga programa polonistike. Od 1. listopada 2011. do 1. ožujka 2012. bila je pročelnica Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Članica je Povjerenstva za osiguranje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se bavi prevođenjem. Prevela je 5 knjiga na hrvatski, više od 40 književnih, stručnih i znanstvenih radova te zajedno s Dariuszem Nowackim priredila Antologiju poljske kratke priče Orkestru iza leđa (2002). U lipnju 2007. sudjelovala je na stručnom susretu prevoditelja romana Weiser Dawidek P. Huellea u Gdanjsku, a u lipnju 2009. na Kongresu prevoditelja poljske književnosti na poziv poljskoga Instituta za knjigu. Od 2002. do 2006. član je Organizacijskoga odbora Festivala europske kratke priče i koordinatorica za poljsko-hrvatske kontakte. S doc. dr. sc. Đ. Čilić Škeljo bila je voditeljica Polonističke prevoditeljske radionice. Godine 2005. voditeljica je prve prevoditeljske radionice na Zagrebačkoj slavističkoj školi za studente I nastavnike kroatistike iz Poljske na kojoj je prevedena knjiga M. Mićanovića Trajekt. Autorica je dviju izložbi: izložbe hrvatskih knjiga S hrvatskom knjigom u svijet (2007.) i inozemnih prijevoda hrvatske knjige pod nazivom Hrvatski jezik u Gutenbergovoj galaksiji (2008.) pripremljenih u okviru Zagrebačke slavističke škole – hrvatskog seminara za strane slaviste. Priredila je i katalog za izložbu Hrvatski jezik u Gutenbergovoj galaksiji. Član je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskoga filološkog društva i SLE – Societas Linguistica Europaea. Usavršavala se na ljetnim školama i stipendijama u Italiji i Poljskoj.

Od 1997. do izbora u zvanje docenta 2006. bila je znanstvena novakinja, a potom i suradnica na znanstvenoistraživačkim projektima prof. dr. sc. Dubravke Sesar Istraživanje zapadnoslavenskih jezika (1997.–2002.), Zapadnoslavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (2002.-2005.) i Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (2007.-2013.). Od 2012. do kraja 2013. bila je suradnica na znanstvenoistraživačkom projektu red. prof. dr. sc. Nede Pintarić Poljsko-hrvatsko jezično i kulturno-pragmatično kontrastiranje. Od prosinca 2009. suradnica je na međunarodnom poljsko-japanskom projektu IDP (Intercontinental Dialogue on Phraseology - Międzykontynentalny dialog o frazeologii Uniwersytet w Białymstoku i Kwansei Gakuin University.
Voditeljica je istraživanja Animalistički frazemi u slavenskim jezicima kojemu je Sveučilište u Zagrebu dodijelilo potporu u listopadu 2013. te istraživanja Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima u 2014., Hrvatska animalistička frazeologija (2016) i Animalističke slike u frazeološkom blagu (2017) (potpora Sveučilišta u Zagrebu). Suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (broj 6711157) voditeljice red. prof. dr. sc. Nede Pintarić. Autorica je znanstvene knjige Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I., sveučilišnog udžbenika (prema odluci Senata Sveučilišta od 5. svibnja 2010.) fleksija.pl / Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku te konverzacijskog priručnika Poljski za putnika. Suradnica je za poljski jezik na Hrvatsko-slavenskom rječniku poredbenih frazema red. prof. dr. sc. Ž. Fink-Arsovski. Osmislila je i započela rad na mrežnom Poljsko-hrvatskom frazeološkom rječniku. Urednica je zbornika Životinje u frazeološkom ruhu (2014). Objavila je niz znanstvenih, preglednih i stručnih radova u hrvatskim i inozemnim jezikoslovnim časopisima i zbornicima radova.
Sudjelovala je na 42 znanstvena skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Održala je 5 pozvanih predavanja u inozemstvu te 3 plenarna izlaganja na skupovima u Vroclavu (2006), Zagrebu (2012) i Skopju (2016).