dr.sc. Nikola Vukosavljević, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
srijeda, 15:00-17:00
Soba
Fond 19
Telefon
6060 780
E-mail
nvukosav@ffzg.hr

Nikola Vukosavljević rođen je 16.07.1976. u Bugojnu gdje je završio osnovnu školu. Jezičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Jednopredmetni studij arheologije upisao je 1996. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2003. s temom iz arheologije lovaca i sakupljača. Kao znanstveni novak zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od listopada 2005. godine na projektima prof. dr. sc. Ivora Karavanića U nastavi sudjeluje redovito od školske godine 2006/2007. Iste godine upisao je i poslijediplomski studij arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta. Doktorirao je 28. prosinca 2012. s temom Organizacija litičke proizvodnje lovačko-sakupljačkih zajednica na prijelazu iz pleistocena u holocen u Dalmaciji pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivora Karavanića i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od veljače 2013. godine u suradničkom je zvanju višeg asistenta. U rujnu 2013. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje arheologija. Tijekom studija arheologije sudjelovao je u arheološkim istraživanjima Pupićine peći, Nugljanske peći, Ovčje peći, Vele peći, Mujine pećine, Ščitarjeva, Spile u Nakovani, Vučedola i Samoborskih Novaka. Nakon završenog studija u razdoblju od 2003. do 2005. godine radi na zaštitnim arheološkim istraživanjima Čakovec-Stari grad, virovitička obilaznica i pećina Zemunica. Kao znanstveni novak sudjeluje u projektima Ministarstva kulture koja uključuju istraživanja špilje Zale kod Tounja, Velike pećine u Kličevici kod Benkovca i podvodnog musterijenskog nalazišta Kaštel Štafilić. U razdoblju od 2005.-2006. godine suradnik je na projektu Kremeni materijali u kamenom dobu Hrvatske, a od 2007.-2012. godine na projektu Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu Hrvatske voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića. Suradnik je na međunarodnom projektu Palaeolithic of Northern Bosnia (2006.-2007., 2010.) voditelja dr. sc. Prestona Miraclea i mr. sc. Tonka Rajkovače s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Cambridgeu. Od 2012. godine suradnik je na terminološkom projektu Od stijene do riječi. Izrada hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića. Od 2013. godine suradnik je na međunarodnom projektu Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Sudjelovao je u izvođenju nastave na kolegijima Paleolitički lovci i sakupljači, Paleolitik i mezolitik Hrvatske i Uvod u litičku analizu. Sudjelovao je na desetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća arheologiju prapovijesnih lovaca skupljača i litičku tehnologiju. Od 2009.-2013. godine bio je koordinator mreže Arheoped na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koja je dio CEEPUS programa. Polaznik je radionice IAEA Regional training course on dating techniques in archaeometry održane u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu od 5.-9. svibnja 2008. Član je Hrvatskog arheološkog društva od 2001. godine.

vidjeti životopis