dr.sc. Petar Vuković, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
ponedjeljak 10.30-12
Soba
B-205
Telefon
6120-105
E-mail
pvukovic@ffzg.hr

Rođen 1975. u Subotici, Srbija. Maturirao u jezičnoj gimnaziji u Subotici 1994. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao kroatistiku i opću lingvistiku 1999. te slavistiku (bohemistiku i rusistiku kako A-predmete te polonistiku kao B-predmet) 2001.Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. disertacijom "Prednosti dvorazinske valencijske sintakse u sintaktičkom opisu slavenskih jezika (na primjeru češkoga i hrvatskoga jezika)" pod mentorstvom prof. dr. Dubravke Sesar. Studijski i istraživački boravio na Karlovu sveučilištu u Pragu, Masarykovu sveučilištu u Brnu, Jagiellonskom sveučilištu u Krakovu, Sveučilištu u Beču te Sveučilištu Loránda Eötvösa u Budimpešti. Član je uredništva časopisa Lahor (Zagreb), Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (Subotica) te Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca (Subotica). Od 2008. docent je, a od 2013. izvanredni profesor.

1. Knjige:

Uvod u jezikoslovnu bohemistiku I. (Fonetika i fonologija, rječotvorje, leksikologija). Zagreb : FF press, 2013.


2. Znanstveni radovi:

O pisanju izvedenica od stranih vlastitih imena u hrvatskome. Fluminensia 14, 2002, 85-104.
Rečenice s blokiranom pozicijom subjekta u hrvatskome i češkome. Suvremena lingvistika 53-54, 2002, 143-170.
Hrvatsko i češko jezično naslijeđe XVIII. stoljeća kao problem kulturnog pamćenja. Fluminensia 1-2, 2004, 77-84.
Croatian Galicias: Ideologies of Literary Representations. U: Emil Brix i Jacek Purchla (ur.). Galicia – the common memory. Wien : Institut für das Donauraum und Mitteleuropa, 2004, 17-24.
O semantičkom subjektu u tzv. besubjektnim rečenicama. U: Jagoda Granić (ur.). Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2005, 807-814.
„Bunjevački jezik“ – korijeni, varijeteti, perspektive. U: Jagoda Granić (ur.). Jezik i identiteti. Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007, 699-710.
Jazyková kultura od „dobrého autora“ ke korpusu. U: Eva Rusinová (ur.). Přednášky ze XL. jubilejního ročníku LŠSS (věnováno mladým bohemistům). Brno : Masarykova univerzita, 2007, 114-122.
U pozadini načela 'Piši onako kako dobri pisci pišu'. Jezik 54, 2007, 109-118.
„Rečenični uzorak“ u praškom funkcionalizmu. Suvremena lingvistika 33, 2007, 207-218.
Prema certificiranim ispitima iz češkoga. Lahor 2, 2008, 292-305.
Český pravopis a „zlatá šedesátá“. U: Eva Rusinová (ur.). Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2008, 212-223.
Ekolingvistička nastojanja u bačkih Bunjevaca. U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, 53-65.
Typologie moderního jazykového managementu. U: Eva Rusinová (ur.). Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2009, 208-214.
Konstrukcija identiteta u bačkih Bunjevaca. U: Robert Skenderović (ur.). Identitet bačkih Hrvata. Zagreb – Subotica : Hrvatski institut za povijest – Hrvatsko akademsko društvo, 2010, 263-289.
Jiří Haller mezi purismem a strukturalismem. U: Eva Rusinová (ur.). Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2010, 191-202.
Kako skrbiti za hrvatski jezik u Vojvodini? Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2, 2010, 79-103.
Haller, Jakobson i jezična globalizacija ante litteram. U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011, 19-38.
From monolingualism to multilingualism: the case of Bunjevci from Bačka. U: Mustafa Ibrahimi i sur. (ur.). Concepts and concequences of multilingualism in Europe 2. Tetovë : Universiteti i Evropës, 2011.
Dijalektalno pjesništvo u bačkih Bunjevaca. Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 3, 2011, 167-184.
Jezični krajobraz Subotice. Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 4, 2012, 163-178.
Veličina osujećenih - književna tradicija za bačke Bunjevce nehrvate. Nova riječ, 1, 2013, 105-117.
Futur drugi u suvremenom hrvatskom jeziku. Jezik 61 (3), 2014, 81-94.
Bački Bunjevci i otpor modernizaciji. Otpor. Subverzivne prakse u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. (Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014, 197-210.

3. Stručni rad

West-Slavic Philologies in Croatia: Time for Change? U: Agieszka Będkowska-Kopczyk i sur. (ur.). Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula. Bielsko-Biała : ATH Promix, 2011, 73-82.