dr.sc. Predrag Zarevski, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljak 12-14
Soba
C-319
Telefon
6120154
E-mail
pzarevsk@ffzg.hr

Predrag Zarevski rođen je 1951. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Psihologiju je diplomirao 1974. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao student dobio je nagradu rektora Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija radio je na Odsjeku za psihologiju kao laborant. Do odlaska u vojsku 1975. g. radio je kao industrijski psiholog u kombinatu Borovo. Nakon povratka iz vojske radio je od 1976. do 1979. g. na Tehničkoj srednjoj vojnoj školi u Zagrebu kao školski psiholog.Od 1979. godine stalno je zaposlen na Katedri za Opću psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 1981. godine temom Multidimenzionalna analiza procjena nekih osobina ličnosti, indikatora inteligencije i školskog uspjeha. U zvanje docenta izabran je 1983., u zvanje izvanrednog profesora 1989. godine. Od 1994. godine je u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstvenog savjetnika. U zvanje redovitog profesora prvi put je izabran 1995. godine, a reizabran je 2000. Na Odsjeku za psihologiju je održavao predavanja iz „Sistematske psihologije I, II i III“, te "Povijesti psihologije" i "Odabranih poglavlja iz Sistematske psihologije". Održavao je predavanja kolegija "Psihoinformatika" na Odsjeku za informatiku Filozofskog fakulteta. Na Studiju za socijalni rad održavao je predavanja iz "Razvojne psihologije i psihologije ličnosti". Trenutačno održava nastavu iz kolegija: "Percepcija i pamćenje", Inteligencija“ i "Učenje i viši kognitivni procesi" na Odsjeku za psihologiju, te „Međukulturalna istraživanja kognicije“ na Odsjeku za antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju psihologije je voditelj modula "Kognitivna psihologija". Na više poslijediplomskih studija u Hrvatskoj i BiH održava predavanja iz područja kognitivne i forenzičke psihologije. Bio je u dva navrata voditelj internacionalne ljetne škole psihologije Od 1991 do 2013. g. bio je glavni istraživač na 3 znanstvena projekata (1991.-1995. projekt "Kibernetički model ličnosti"; 1996-2008. projekt "Kibernetičko modeliranje ličnosti"; 2009.-2013. projekt „Promjene ličnosti i kognitivnih procesa u starijoj dobi). Od osnivanja 1998.g je član uredništva, a od 2002. glavni je urednik časopisa Suvremena psihologija. Zamjenik je glavnog urednika časopisa Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Član je Europskog udruženja za procjenu ličnost (EAPA), Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.Recenzent je za više časopisa iz područja psihologije i dodirnih znanosti i recenzirao je više od 30 znanstvenih i stručnih knjiga. Objavio je ukupno 86 radova: 66 znanstvena rada (25 tercijarno referenciranih), 4 studije, 20 stručnih radova, 6 testova i 2 upitnika s priručnicima, jednu skriptu, te 17 knjiga, od kojih su dva udžbenici Sveučilišta u Zagrebu („Psihologija pamćenja i učenja“ i „Struktura i priroda inteligencije“), a dva srednjoškolski udžbenici iz psihologije (za gimnazije i za srednje medicinske škole). Sudjelovao je na 30 međunarodnih znanstvenih i stručnih kongresa. Dobitnik je 2001. g. nagrade „Ramiro Bujas“ Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedan doprinos znanstvenoj psihologiji i priznanja Ekspertize za promociju zdravlja 2005. g.


Knjige:
Zarevski, P., Škrinjarić, I., Vranić, A. (2005). Psihologija za stomatologe. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Šverko, B., Zarevski, P., Szabo, S., Kljaić, S., Kolega, M., Turudić-Čuljak, T. (2006) Psihologija (udžbenik za gimnazije). Zagreb: Školska knjiga.

Tudor, M., Armour, M., Marinić, Ž., Rijavec, M., Tudor, G., Zarevski, P. (2007). Zdravi život u poslovnom svijetu. Zagreb: M.E.P. d.o.o.

Tudor, G., Rijavec, M, Zarevski, P. (2008). Menadžerska učinkovitost 3600: Menadžer samom sebi. Zagreb: MEP d.o.o.

Buljan Flander, G., Zarevski, P. (2010). Moji se roditelji razvode. Zagreb: MarkoM d.o.o.

Zarevski, P. (2012). Struktura i priroda inteligencije /II. prošireno izdanje/. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Zarevski, P., Škrinjarić, I., Vranić, A. (2012) /II. prošireno izdanje/. Psihologija za stomatologe. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Zarevski, P, Havelka, M. (2012). Psihologija: udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestar/tehničar opće njege. Zagreb: Školska knjiga.

Tudor, G., Amour, M., Kalit, S., Perić, K., Rijavec, M., Srića, V., Tudor Kalit, M., Zarevski, P. (2013). Odabrane priče učinkovitog menadžera I.: Zakon sreće i uspjeha. Zagreb: M.E.P.

Skripte:
Vukosav, J., Zarevski, P. (2012). Metodologija znanstvenih istraživanja. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Testovi i priručnici
Zarevski, P., Matešić, K., Matešić, K. ml. (2012). Priručnik za testove opće informiranosti – 2012 (TOI-2012). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Zarevski, P., Matešić, K. ml., Matešić, K. (2014). Priručnik za test rječnika (VerT). Jastrebarsko: Naklada Slap.


Izvorni znastveni radovi:
Zarevski, P., i Zarevski, Z. (2005). Utjecaj laičkih poimanja na psihologiju inteligencije. Zbornik radova iz psihologije. Mostar: Pedagoški fakultet u Mostaru.

Zarevski, P., Ivanec, D. i Zarevski, Z. (2005). How general is general information construct. Psihološka obzorja/Horizons of Psychology, 14, 1, 9-15.

Grozdek, M., Kuterovac Jagodić, G. i Zarevski, P.(2007). Samopoimanje srednjoškolaca različitog školskog uspjeha. Suvremena Psihologija, 10, 1, 37-54.

Bakarčić, D., Ivančić Jokić, N., Majstorović, M., Škrinjarić, A., Zarevski, P. (2007). Structural analysis of dental fear in chldren with and without trauma experiance. Collegium Antropologicum, 31, 675-681.

Zarevski, P., Ivanec, D., Zarevski, Z., Lynn, R. (2007). Gender differences in general knowledge: four croatian studies. Suvremena psihologija. 10, 2, 213-221

Matešić, K. ml., Zarevski, P.(2008). Correlation between inteligence and dimensions of personality and school succes. Metodika, 9, 366-379.

Zarevski, P., Matešić, K. (2009). Obrazovni sustav, inteligencija i bogatstvo nacija – recipročna uzročnost? Suvremena psihologija. 12, 1, 191-199.

Kopić, K., Vranić, A., Zarevski, P. (2009). Spolne i rezidencijalne razlike u implicitnim teorijama inteligencije učenika osnih razreda, Odgojne znanosti, 17, 29-53.

Lynn, R., Ivanec, D., Zarevski, P. (2009). Sex differences in general knowledge domains. Collegium Antropologicum, 33, 2, 515-520.

Zarevski, P.; Matešić, K.; Matešić, K.ml. (2010) Kognitivne spolne razlike: Jučer, danas, sutra. Društvena istraživanja. 19, 4/5 (108/109); 797-819.

Žufić, J;, Ružić-Baf, M;, Zarevski, P. (2011). The position of teaching materials on the monitor and its effect on the e-learning success. Journal of information and Organizational Science. 35(1); 143-157

Ružić Baf, M., Radetić–Paić, M., Zarevski, P. (2013). Future Teachers’ Attitudes
about Certain Aspects of Information and Communication Technologies. Croatian Journal of Education. Vol:15; Sp.Ed.No.3/2013. 149-175.

Zarevski, P. (2014). Is there a need for criminal profiling in prevention/mitigation of the consequences of crisis situations in Croatia? Crisis Management Days, 7th international conference, V. Gorica, 22-23 May 2014., Book of papers.


Stručni radovi:
Kopić, K., Vranić., A., Zarevski, P. (2009). Implicitne teorije inteligencije učenika osmih razreda. Društvena istraživanja, 18, 503-523.

Kožar, D., Vukosav, J., Zarevski, P. (2013). Psihološki i organizacijski aspekti prepoznavanja
osoba u liniji za prepoznavanje. Policija i sigurnost, god. 22, br. 2., str. 248-258, Zagreb: MUP-RH.Plenarno predavanje
Zarevski, P. (2007). Kognitivne spolne razlike: minsko polje? 18. Danima Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb.

Priopćenja na znanstvenim skupovima:

Zarevski, P., Ivanec, D. & Zarevski, Z. (2005). How general is general information construct. 7th Alpe Adria Conference of Psychology, Zadar, Croatia.

Kopić, K., Vranić, A., Zarevski, P. (2008). Implicitne teorije inteligencije učenika osmih razreda osnovne škole, XVI. Dani psihologije u Zadru, 29.-31. svibnja, Sažeci priopćenja: str. 67.

Kopić, K., Vranić, A., Zarevski, P. (2008). Spolne i rezidencijalne razlike u implicitnim teorijama inteligencije učenika osmih razreda, 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa,1.-4. listopada, Sažeci priopćenja: str. 163.

Ostović, I., Trutin Ostović, K., Zarevski, P. (2012). Characteristics of the disclosure of malignant diagnoses, occupational burnout and coping among Croatian clinical cytologists. In: Herbert, A. & Cochand Priollet, B. (Eds.), Journal of Cytopathology - Abstracts of the
37th European Congress of Cytology (p. 66.). Malden: Wiley-Blackwell.

Ostović, I., Zarevski, P., Trutin Ostović, K. (2013). Priopćavanje malignih dijagnoza i profesionalno sagorijevanje u kliničkih citologa Hrvatske. 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb.

Vranić, A., Tonković, M., Zarevski, P. (2014). Što blijedi kad blijedi sjećanje? Autonoetička
svijest i specifičnost sjecanja. XX Naučni skup empirijska istraživanja u psihologiji, 28-30. mart, 2014, Filozofski fakultet u Beogradu.

Zarevski, P. (2014). Is there a need for criminal profiling in prevention/mitigation of the consequences of crisis situations in Croatia? Crisis Management Days, 7th international conference, V. Gorica, 22-23 May 2014.

Zarevski, P., Kovač, M., Matešić, K., Matešić, K.,Jr. Gender differences in general knowledge: do residential status and the type of school matter? 11th Alps Adria Conference, Pecs, 18-20th September 2014. Review of psychology, vol. 21. 1. 87.