dr.sc. Milena Žic Fuchs, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
ponedjeljkom od 12.30 do 14 sati
Soba
B-019
Telefon
4092-136
E-mail
mzicfuch@ffzg.hr

Milena ŽIC FUCHS rođena je 1954. godine u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla 1977. diplomu profesora engleskog jezika i etnologije. Magistrirala 1982., a 1989. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku. Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor te redoviti profesor. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je predstojnicom Katedre za engleski jezik od 2002. do 2011. godine. Predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika te seminare iz semantike, analize diskursa, sintakse i sociolingvistike. Godine 2001. do 2004. na studiju Antropologije predavala Kognitivnu lingvistiku, a na Fakultetu elektronike i računarstva od 2001. do 2004. kolegij Kognitivna znanost. Na Doktorskom studiju lingvistike u Zagrebu predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika i Američka lingvistika. Na Poslijediplomskom studiju prevođenja predavala kolegij Semantika i kognitivna lingvistika, a na Doktorskom studiju glotodidaktike predaje kolegij Kognitivna lingvistika. Na Doktorskom studiju lingvistike u Osijeku predaje kolegije Semantika i Strukturalizam i kognivivna lingvistika. Na Doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti na sveučilištu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics. Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu 1991., Rječnik kratica (zajedno sa Stjepanom Babićem) 2007. te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect 2009., za koju je primila Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu. Objavila radove iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik. Od 2005. godine uključuje se u rad Europske znanstvene zaklade (ESF). Od 2006. postaje članicom Jezgrene skupine, a od 1. siječnja 2009. predsjedavajućom Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade. Članom je mnogobrojnih upravnih vijeća i savjetodavnih odbora kako tijela Europske znanstvene zaklade, tako i Europske komisije, kao i nacionalnih istraživačkih institucija i programa u više europskih zemalja. Godine 2013. izabrana je u članstvo Academia Europaea. Opširnija biografija dostupna je na: http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/m_z_fuchs

Projekti
2007. - voditelj projekta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno-lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
2005. – 2007. voditelj projekta br. 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
1996. – 2001. voditelj znanstvenog projekta br. 130719 Semantička polja i sintaksa, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
1991. – 1996. voditelj projekta br. 6-03-217 Načela organizacije leksika pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Odabrana bibliografija
Knjige
° Cognitive Linguistics: Convergence and Expansion. (ur. Brdar, Mario, Gries, Stefan, Žic Fuchs, Milena). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2011. (monografija)
° Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2009. (monografija)
° Rječnik kratica. (sa Stjepanom Babićem, Vlatkom Brozom i Sanjom Fulgosi). Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007. (rječnik)
° Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije, 1991. (monografija)

Članci
"Communication technologies and their influence on language: the notion of convention revisited" (s Vlatkom Brozom i Ninom Tuđman Vuković). Jezikoslovlje 14(1), 2013. str. 65-84
„Communication technologies and their influence on language: Reshuffling tenses in Croatian SMS text messaging“ (s Ninom Tuđman Vuković) u Jezikoslovlje 9, 2008., 1-2, str. 109-122
„Metaphorical processes as basis of proper names“ (s Dunjom Brozović Rončević) u Quaderni Internazionali di Rivista italiana di onomastica: RIOn International Series 1. 1, 2005., str. 33-44
„Communication technologies and their influence on language: an example from Croatian“ u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47-48. 2002-2003. str. 597-608
„’Here’ and ‘There’ in Croatian: A Case Study of an Urban Standard Variety“ u The Construal of Space in language and Thought, Dirven, René, Pütz, Martin (ur.), Berlin: Mouton de Gruyter, 1997., str. 49-62