dr.sc. Szonja Ráhel Komoróczy

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail