Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja

Naziv
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
35877
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Uvid u značenje književnopovijesne mijene žanrovskih obilježja naslijeđenih književnih vrsta i razumijevanje širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta tih procesa; usvajanje temeljnih biografskih i bibliografskih podataka o najvažnijim autorima od 323. pr. Kr. do 529.; raspoznavanje najvažnijih metričkih oblika grčke poezije.Prepoznavanje osnovnih metričkih oblika grčkog pjesništva, čitanje grčkih stihova u skladu s pravilima grčke metrike
Sadržaj
 1. Ponavljanje: periodizacija grčke književnosti, književne vrste arhajskoga i klasičnoga razdoblja, najvažniji autori i djela; osobito poezija i proza 4. st. pr. Kr. Uvod u grčku metriku.
 2. Glavne značajke helenizma; nova kulturna središta; aleksandrijska knjižnica i filološki rad njezinih predstojnika; helenističko shvaćanje književnosti. Uvod u heksametarsku poeziju.
 3. Srednja atička komedija: Antifan, Anaksandrid, Aleksid. Nova atička komedija. Odabrani fragmenti pisaca srednje komedije. Heksametar - Homer.
 4. Nova atička komedija (nastavak). Heksametar - cezure i dijereze.
 5. Elegijski distih. Antimah iz Kolofona kao preteča »učene« helenističke poezije; Fileta, Hermezijanakt, Fanoklo. Kalimah i njegova nova poetika. Odabrani ulomci iz Kalimahovih himni; odabrani fragmenti i epigrami.
 6. Ostali daktilski stihovi. Teokrit i bukolska poezija; »gradski mimi«; Teokritovi nastavljači. Herondini mimijambi. Ulomci iz Teokrita i Heronde.
 7. Epska poezija u helenističkom razdoblju: Apolonije Rođanin. Epilij i elegija. Odabrani ulomci iz Pjesme o Argonautima. Jambi.
 8. Helenistička drama: »tragička Plejada«; Likofron iz Halkide i Aleksandra. Euforion, Partenije. Didaktička poezija: Arat i Nikandar. Odabrani ulomci iz Aleksandre. Jambi.
 9. Epigram; tri epigramatske »škole«; Anthologia Graeca. Odabrani epigrami Anite, Noside, Asklepijada, Leonide iz Tarenta, Antipatra iz Sidona i dr. Troheji.
 10. Historiografija, filozofija i prozna književnost helenizma. Odabrani fragmenti helenističkih historiografa. Troheji.
 11. Glavne značajke carskoga razdoblja; skoptički epigram; prozna književnost i historiografija: Plutarh. Odabrani ulomci iz Plutarha; odabrani epigrami Lukilija i Nikarha. Jonski stihovi.
 12. Doba Druge sofistike; deklamacije i »estradno« govorništvo; Lukijan. Odabrani ulomci iz novih sofista i Lukijana. Horijampski stihovi.
 13. Ljubavni roman i epistolografija. Strofe: alkejska i safička.
 14. Poezija kasne antike: Kvint iz Smirne, Non, Muzej, Trifiodor, Kolut. Odabrani ulomci iz Muzeja. Ostale strofe.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student prepoznaje osnovne metričke oblike (stope)
 2. Student prepoznaje najčešće vrste grčkih stihova
 3. Student koristi stečeno znanje u sklopu ostalih književnih kolegija na studiju grčkog jezika
 4. Student je osposobljen za pravilno čitanje najčešćih grčkih stihova
 5. Student koristi stečeno znanje u sklopu ostalih književnih kolegija na fakultetu
 6. Student razumije kontekst u kojem stvaraju glavni predstavnici ovog književnog razdoblja
Metode podučavanja
Čitanje tekstova, ispitivanje na seminaru
Metode ocjenjivanja
Kolokvij

Obavezna literatura
 1. Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977
 2. Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001
 3. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
 4. Majnarić, N. Grčka metrika, Zagreb 1948
 5. tekstovi koji se dijele na kolegiju uz pojedine teme
Dopunska literatura
 1. Casson, L. Libraries in the Ancient World. New Haven & London 2001.
 2. Erskine, A. (ed.) A Companion to the Hellenistic World. Malden MA & Oxford 2003.
 3. Green, P. Alexander to Actium. Berkeley 1990.
 4. Gutzwiller, Kathryn. A Guide to Hellenistic Literature. Malden MA & Oxford 2007.
 5. Green, P. The Hellenistic Age. New York 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar