Grupni rad

Naziv
Grupni rad
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125494
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Razvijanje kompetencija vezanih uz rad s grupama. Studenti će razumjeti specifičnosti grupnog tretmana iz psihosocijalne perspektive te naučiti prepoznati dinamiku razvoja i ishode neformalnih uloga u grupi. Moći će planirati i voditi tretmanske grupe, procjenjivati i evaluirati ishode grupnog tretmana. Steći će iskustvo s interaktivnim modelom vodstva u grupi i moći će ga primijeniti u praksi.
Sadržaj
 1. Upoznavanje, očekivanja i strahovanja, načela grupnog rada, klasifikacija grupa
 2. Vrste grupa u grupnom radu (klasifikacija grupa) i načela grupnog rada
 3. Planiranje grupnog tretmana, rad na predlošku, prezentacija jedne grupe
 4. Faze grupnog rada
 5. Motiviranje članova. Specifičnosti rada s dobrovoljnim i nedobrovoljnim članovima
 6. Stilovi vođenja. Vodstvo i suvoditeljstvo
 7. Razine intervencija u tretmanskim grupama
 8. Povratna informacija u grupnom radu
 9. Sukobi u grupi
 10. Uloge u grupi i vještine i uloga voditelja. Neformalne uloge u grupi.
 11. Kreativne i ekspresivne tehnike u grupnom radu
 12. Grupni rad sa specifičnim populacijama. Grupni rad s počiniteljicama nasilja u obitelji. Grupni rad s djecom agresivnog ponašanja. Specifičnosti grupnog rada s djecom i adolescentima
 13. Etička pitanja u radu s grupom
 14. Prezentacije. Studenti prezentiraju seminare
 15. Povratna informacija u grupnom radu. Evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. kategorizirati teorijske pristupe grupnom radu te objasniti specifičnosti grupnog tretmana iz psihosocijalne perspektive
 2. objasniti dinamiku razvoja i faze grupnog rada, te predvidjeti procese u tretmanskim grupama
 3. analizirati intervencije obzirom na svrhu i ciljeve grupnog rada te kritički prosuđivati različite vrste intervencija voditelja grupnog rada
 4. povezati stečena znanja s vlastitim iskustvom u grupnom radu
 5. kreirati i voditi psihosocijalne grupe, te procjenjivati i evaluirati ishode grupnog tretmana
 6. steći iskustvo s interaktivnim modelom vodstva u grupi i primijeniti ga u praksi.
 7. samoprocijeniti svoje potencijale za vođenje grupnog rada i su-voditeljstvo, kao i procijeniti način i stil vođenja drugih te to argumentirano komentirati i predložiti promjene.
Metode podučavanja
Predavanja seminari i radionice vježbe samostalni zadaci Nastava se odvija prema modelu iskustvenog učenja
Metode ocjenjivanja
Procjenjivanje znanja odvija se tijekom nastave gdje je svaki student dužan prirediti i prikazati u svojoj obrazovnoj grupi neku od aktivnosti značajnih za vođenje grupa. Studenti se također imaju priliku okušati kao voditelji grupnih susreta. Prati se napredak studenata u primjeni stečenih znanja i vještina što čini 30% konačne ocjene. Konačna procjena znanja je usmeni ispit koji nosi 70% ocjene.

Obavezna literatura
 1. Ajduković, M. (1997.) Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Dopunska literatura
 1. Shulman, L. (1984) The skills of helping individuals and groups. Itasca, Ill.: Peacock
 2. Žižak, A. (ur.) (2009). Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku. Zagreb: ERF. Str. 16 -46, 145-164 i 165-180.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar