Hindske jezične vježbe 1

Naziv
Hindske jezične vježbe 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66726
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60

Cilj
Upoznavanje studenata s glasovnim sustavom hindskoga jezika i pismom. Stjecanje elementarne komunikativne kompetencije primjenjive u svakodnevnim situacijama kroz učenje i usvajanje vokabulara, jednostavnih jezičnih struktura i primjenu gramatičkoga gradiva
Sadržaj
 1. Devanagari pismo, glasovi u hindskom jeziku i pravila izgovora
 2. Devanagari pismo, glasovi u hindskom jeziku i pravila izgovora
 3. Pozdravljanje - prezent glagola "biti", osobne i posvojne zanjenice
 4. Jednostavne postpozicije
 5. Moja obitelj - jednina i množina imenica, slaganje pridjeva i imenica, posvojne zamjenice, glagol "imati"
 6. Komparacija pridjeva
 7. U kući - kosi padeži, složene postpozicije
 8. Imperativ
 9. Svakodnevne radnje – uvod u glagolski sustav, negotovo sadašnje vrijeme, denominativi, složene postpozicije s osobnim zamjenicama
 10. Negotovo prošlo vrijeme
 11. Imperativ i apsolutiv
 12. Glagoli "trebati", "sviđati se", "željeti"
 13. Trajno sadašnje i trajno prošlo vrijeme
 14. Ponavljanje i pregled obrađenih cjelina tijekom semestra
 15. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. student će moći
 2. prepoznati strukturu hindskog padežnog sustava
 3. koristiti imenice u pravilnom gramatičkom obliku
 4. koristiti pridjeve, lične i posvojne zamjenice uz imenice
 5. koristiti prezent i perfekt glagola "biti"
 6. koristiti glagole u pravilnom obliku imperativa i apsolutiva
 7. analizirati jednostavne tekstove na hindskom jeziku
 8. primjeniti gradivo usvojeno na predavanjima iz hindske gramatike na rješavanje zadataka s kojima će se susresti tijekom prvoga semestra izvođenja jezičnih vježaba
 9. konstruirati jednostavne rečenice na hindskom jeziku
 10. prisjetiti se vokabulara usvojenog tijekom semestra
 11. voditi jednostavan razgovor o sebi, uobičajenim, svakodnevnim radnjama, svojoj obitelji, gradu i državi
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnoga materijala, korištenje udžbenika, prezentacija u power-pointu i drugih materijala, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra. Ocjenjuje se cjelokupni rad i zalaganje studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Snell, R., Wightman, S. (1999.), Hindi. London, Hodder&Stoughton
 2. Matišić, Zdravka (1996.). Elementi hindske gramatike. Zagreb
Dopunska literatura
 1. Bhatt, Sunil Kumar (2007.), Hindi - A Complete Course for Beginners.
 2. McGregor, R.S. (1972/ 1995.), Outline of Hindi Grammar. Oxford University Press
 3. Jain, U.R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar