Hindske jezične vježbe 6

Naziv
Hindske jezične vježbe 6
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69614
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, stavove u usmenom i pisanom obliku.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. studenti će moći:
 2. proširiti svoje znanje jezika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike
 3. slobodno se koristi rječnicima i gramatikama u samostalnom radu
 4. izraziti i objasniti svoje stavove o uobičajenim svakodnevnim temama
 5. pismeno sastaviti tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak, dijalog) na poznate teme
 6. objasniti i primjenjivati pravila uporabe glagolskih načina i vremena u hindskom jeziku
 7. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih kompetencija
Metode podučavanja
usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Diktat, kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Usha, R.J. (2007.), Advanced Hindi Grammar, University of California at Berkley
 2. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 3. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 4. Nespital, H. (1997.), A Dictionary of Hindi Verbs, Allahabad, Lokbharti Prakashan
 5. MacGregor, R. S. (1997.), The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford ; Delhi : Oxford University Press
 6. Verma, S.K, Sahai, R.N. (1977.), The Oxford Progressive English-Hindi Dictionary, Oxford University Press
 7. Verma, S. K., Sahai, R. N. (2003.), Oxford English-Hindi dictionary, New Delhi ; Oxford : Oxford University Press
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar