Hindske jezične vježbe V

Naziv
Hindske jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66733
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
usavršavanje upotrebe od ranije poznatih i novih gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija hindskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji
Sadržaj
 1. ponavljanje gradiva usvojenoga tijekom prethodnog semestra
 2. ईमानदारी का इनाम - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 3. daljnje uporabe konjuktiva i participa
 4. दुकान में बातचीत - daljnje uporabe progresiva, kontinuativa i permisiva, tematska diskusija
 5. आज का भारत - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 6. pasiv, vokabular vezan uz ustrojstvo države, pokrajine, grada
 7. देश के त्यौहार - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija,
 8. usvajanje novoga vokabulara vezanog uz blagdane i proslave
 9. महात्मा गाँधी - leksička i gramatička obrada teksta
 10. pisanje životopisa
 11. भारत की वेषभूषा - razgovor oodijevanju, ukrašavanju, daljnje uporabe participa
 12. बाजार का वर्णन - opis tržnice, zanimanja, poslovi, izgled ulice, grada
 13. izdavanje uputa, naredbi, davanje savjeta
 14. अभिनेता से इंटेर्व्यू - slušanje s razumijevanjem, prepričavanje događaja u kratkoj priči ili filmu
 15. ponavljanje semestralnog gradiva i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći:
 2. koristiti stečeni leksik za razgovor o najvažnijim praznicima i proslavama
 3. koristiti stečeni leksik za razgovor o čovjekovoj vanjštini, odijevanju, položaju tijela
 4. koristiti stečeni leksik za razgovor o ustrojstvu države, pokrajine, grada
 5. koristiti stečeni leksik za razgovor o prehrani i načinima pripreme hrane
 6. koristiti stečeni leksik za razgovor o događajima u filmu ili kratkoj priči
 7. primjeniti i povezati poznate gramatičke i sintaktičke konstrukcije u novim nastavnim cjelinama
 8. sastaviti tekst srednje dužine o životu i postignućima pojedinca
Metode podučavanja
usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Diktat, kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. MacGregor, R. S. (1997.), The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford ; Delhi : Oxford University Press
 2. Verma, S. K., Sahai, R. N. (2003.), Oxford English-Hindi dictionary, New Delhi ; Oxford : Oxford University Press
 3. Verma, S.K, Sahai, R.N. (1977.), The Oxford Progressive English-Hindi Dictionary, Oxford University Press
 4. Nespital, H. (1997.), A Dictionary of Hindi Verbs, Allahabad, Lokbharti Prakashan
 5. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 6. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 7. Usha, R.J. (2007.), Advanced Hindi Grammar, University of California at Berkley
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar