Hispansko-američki barok: Djelo sestre Ivane Agneze od Križa (Sor Juana Inés de la Cruz)

Naziv
Hispansko-američki barok: Djelo sestre Ivane Agneze od Križa (Sor Juana Inés de la Cruz)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
64151
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Ovaj kolegij zamišljen je u prvom redu kao komplementaran obvezatnom kolegiju „Hispanskoamerička književnost i europska periodizacija“. Stoga je njegov cilj prvenstveno analiza one primarne i sekundarne literature koja tvori dio korpusa kojega taj kolegij pokriva, konketno književnosti baroka. Analitičko-kritičkim pristupom čitanju djela Sor Juane Inés de la Cruz te upoznavanjem nekih analiza tog djela širi se znanje o danom fenomenu i razdoblju, ali se ujedno studenta upućuje u metodologiju analize složenijih književnih djela.
Sadržaj
 1. Barok kao umjetničko-književno stilsko razdoblje i kao način političkog i društvenog života Katoličke monarhije.
 2. Stilske inačice španjolskog književnoog baroka i njihove specifičnosti u prekomorskim potkraljevstvima. Funkcija književnog, napose dramskog djela u danom društvenom i kulturnom kontekstu. Instrumentalizacija književnog djela.
 3. Čitanje i analiza djela El Divino Narciso i pripadajućeg mu uvodnog teksta (loa). Analiza motiva, napose antičkih te značenja koje im se u djelu pridaje, te kršćanskih. Analiza duha djela i ozračja katoličke obnove u kojem je nastalo. Analiza stilskih obilježja.
 4. Upoznavanje s dijelovima relevantne analitičke sekundarne literature i sagledavanje analiziranog teksta iz očišta te literature.

Ishodi učenja
 1. student će biti kadar povezati rečeni složeni fenomen sa srodnim umjetničkim i napose književnim fenomenima u Europi, napose u Španjolskoj
 2. student će biti kadar s razumijevanjem čitati i analizirati tekstove određene naslovom predmeta i kolegija
 3. student će biti kadar usmeno i pismeno uobličiti i prenijeti kritičko-analitičke prikaze pojedinih aspekata i segmenata djela koja tvore korpus određen naslovom predmeta i kolegija
 4. student će steći odgovarajuće potrebno znanje o društvenom i kulturnom kontekstu u kojem je dugovječni hispanskoamerički barok zadobio specifične oblike
Metode podučavanja
Predavanje (4 sata) razdijeljeno na jedinice koje odgovaraju kasnijim smjerovima analize djela. Analiza (prethodno pročitanoga) primarnog teksta kombinirana s raspravom o proučenoj sekundarnoj literaturi. Studentske prezentacije pojedinigh segmenata sekundarne literature. Učenje vještini artikuliranja mišljenja o provedenoj analizi uz uporabu odgovarajućeg terminološkog aparata i polazišta usvojenih iz sekundarne literature.
Metode ocjenjivanja
Ocjena kvalitete pripreme za svaki nastavni sat i aktivnosti na satu. Jedan samostalno napisan pismeni rad na zadanu temu vezanu uz temu kolegija od 10 kartica . Rad se izrađuje u stalnim konzultacijama s nastavnikom. Konačna ocjena iz kolegija odgovara zbroju ocjena iz obaju dijelova podjeljenom s dva.

Obavezna literatura
 1. Irving A. Leonard: La Época Barroca en el México Colonial, México, FCE, 1976. (dijelovi)
 2. Sor Juana Inés de la Cruz: El Divino Narciso (bilo koje izdanje).
 3. Georgina Sabat de Rivers: «Sor Juana Inés de la Cruz», u Historia de la literatura hispanoamericana, Tomo I: Época colonial, Madrid, Cátedra 1982, str. 275 – 293.
 4. José Antonio Maravall: La Cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1987. (dijelovi)
 5. Octavio Paz: Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona, Seix Barral, 1982. (dijelovi)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar