Historijska gramatika ruskog jezika 1

Naziv
Historijska gramatika ruskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
66292
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Poznavanje razvoja fonetike staroruskoga jezika Stjecanje vještina samostalnog primjenjivanja teorijskog znanja u analizi tekstova različitih povijesnih razdoblja te u objašnjenju pojedinih pojava u suvremenom ruskom jeziku
Sadržaj
 1. Uvodne napomene. Sadržaj i značenje historijske gramatike, cilj i zadatke predmeta.
 2. Periodizacija povijesti ruskoga jezika. Leksički sastav. Dijalekti. Pismenost Istočnih Slavena.
 3. Književni jezik. Crkvenoslavenski i staroruski jezik.
 4. Vrste i opća karakteristika osnovnih pismenih spomenika.
 5. Opća karakteristika fonetskoga sustava staroruskoga u XI st. Karakter sloga. Samoglasnici, pregled.
 6. Posebnosti reduciranih samoglasnika, vrste pozicija.
 7. Sustav suglasnika u XI st. Omekšavanje polumekanih suglasnika
 8. Povijest reduciranih samoglasnika.
 9. Povijest reduciranih samoglasnika, analiza nastalih promjena.
 10. Prijelaz e u o. Povijest „jat“-a.
 11. Povijest „akanja“ u ruskom jeziku. Formiranje sustava tvrdih i mekanih suglasnika, „gluhih“ i „zvonkih“.
 12. Povijest ž, š, č, c. Fonetska analiza tekstova.
 13. Odabrani primjeri za analizu glasovnih promjena
 14. Pregled osnovnih dijalekata Rusije. Odabrani primjeri za analizu glasovnih promjena
 15. Formiranje suvremenog sustava samoglasnika i suglasnika Suvremeno stanje jezika u odnosu na staro razdoblje (fonetika).

Ishodi učenja
 1. poznavati povijesna razdoblja u razvoju staroruskoga jezika
 2. poznavati dinamiku razvoja staroruskoga jezika (fonetika)
 3. izdvajati i analizirati u staroruskom tekstu pojedine fonetske osobine
 4. uočavati i analizirati zakonitosti u suvremenom ruskom jeziku koje su nastale u starom ruskom jeziku
 5. poznavati osnovne fonetske promjene u staroruskom jeziku
Metode podučavanja
Teorijsko izlaganje, vježbe uz korištenje pisanog materijala i slajdova. Samostalna analiza teksta uz naknadnu provjeru te grupna analiza primjera uz pomoć slajdova.
Metode ocjenjivanja
Polaganje pismenoga ispita (praktični dio) kao i usmena provjera stečenog znanja.

Obavezna literatura
 1. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка . «Просвещение». Москва 1990.
Dopunska literatura
 1. . Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка . Сборник упражнений. «Просвещение». Москва 1965.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar