Hrvatska heraldička baština

Naziv
Hrvatska heraldička baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
125484
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije heraldičkih spomenika, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa spomenicima. Predviđeno je praktično svladavanje (transkribiranje, prijevod) odabrane građe, rad u arhivima, knjižnicama i muzejima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Opis rada. Literatura.
 2. Povijesni pregled razvoja heraldike u Europi.
 3. Povijesni pregled razvoja heraldike u Hrvatskoj.
 4. Heraldička terminologija.
 5. Armales.
 6. Hrvatski heraldički zbornici.
 7. Grb i plemstvo.
 8. Hrvatski grb u povijesnim vrelima.
 9. Grb i zastava Republike Hrvatske.
 10. Dubrovačka heraldika.
 11. Heraldika na kamenu.
 12. Heraldičke zbirke u Hrvatskom povijesnom muzeju i Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
 13. Grbovi županija i gradova u Republici Hrvatskoj.
 14. Suvremena heraldika – primjer izrade novoga grba.
 15. Zaključak – položaj heraldike kao pomoćne povijesne discipline i heraldičke baštine u današnjem društvu.

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Studente će se upoznati s osnovnim pojmovima, definicijama i povijesnim pregledom heraldike kao pomoćne povijesne discipline. Dobit će uvid u europsku i hrvatsku heraldičku baštinu. Također će se upoznati s dijelovima sfragističke i veksilološke baštine. Obrada najvažnijih heraldičkih spomenika kako onih pisanih tako i onih na kamenu. Ovisno o tematskoj cjelini od studenata će se uz mentorstvo tražiti da samostalno obrade i opišu neke spomenike iz hrvatske heraldike.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje heraldičke literature te njenu prezentaciju na satu.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. ZMAJIĆ, Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija. Rječnik heraldičkog nazivlja, (Uz predgovor i Pogovor Petar Strčić), Zagreb: Golden marketing, 1996.
 2. BRAJKOVIĆ, Vlasta, Grbovi, grbovnice, rodoslovlja. Katalog zbirke grbova, grbovnica, rodoslovlja, Zagreb: Hrvatski povijesni muzej (Katalog muzejskih zbirki 26), 1995.
 3. JAREB, Mario, Hrvatski nacionalni simboli, Zagreb: Alfa – Hrvatski institut za povijest, 2010.
 4. OŠTRIĆ, Goroslav, Monumenta heraldica. Izbor iz heraldičke baštine Primorskogoranske županije, Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 2002.
 5. PEIĆ ČALDAROVIĆ, Dubravka – STANČIĆ, Nikša, Povijest hrvatskoga grba. Hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća, Zagreb: Školska knjiga, 2011.
Dopunska literatura
 1. BOJNIČIĆ, Ivan, Der Adel von Kroatien und Slavonien, (edicija: J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, IV. 13), Nürnberg: Verlag von Bauer und Raspe, 1899. Druga izdanja: Neustadt an der Aisch, Bauer und Raspe, 1986; Zagreb: Golden marketnig, 1995.
 2. HEYER VON ROSENFELD, Carl Georg Friedrich, Der Adel des Königreichs Dalmatien, (edicija: J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, XIV. 3), Nürnberg: Verlag von Bauer und Raspe, 1873; Zagreb: Golden marketing, 1995.
 3. GALOVIĆ, Tomislav – FILIPOVIĆ, Emir O., Prilog bibliografiji radova o heraldici (s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arhivski vjesnik 51 (2008): 161-226.
 4. BANAC, Ivo (prir.), Grbovi biljezi identiteta, Zagreb: GZH – Most/The Bridge – Talir, 1991.
 5. PEIĆ ČALDAROVIĆ, Dubravka, Grbovi hrvatskoga plemstva – činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta, Povijesni prilozi 31 (2006): 87-100.
 6. HEIMER, Željko, Grb i zastava Republike Hrvatske, Zagreb: Leykam international (Biblioteka Grbovi i zastave), 2008.
 7. HEIMER, Željko, Grbovi i zastave grada Zagreba, Zagreb: Leykam international (Biblioteka Grbovi i zastave), 2009.
 8. KEKEZ, Hrvoje, Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb: Mozaik knjiga, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij