Hrvatska novolatinska književnost

Naziv
Hrvatska novolatinska književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
81421
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Kolegij studente upoznaje s osnovnim biobibliografskim podacima o najistaknutijim hrvatskim latinistima XV.-XIX. stoljeća, daje uvid u dinamiku žanrovskog inventara latinističke književnosti toga vremena i unapređuje njihovu vještinu prevođenja i interpretiranja novolatinskih tekstova.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Definirati i opisati temeljne književne vrste hrvatske novolatinske književnosti
  2. Navesti i smjestiti u kulturno-povijesni kontekst najvažnije autore
  3. Prevesti relevantne tekstove hrvatskoga latinizma
  4. Interpretirati odabrane tekstove
  5. Čitati i transkribirati tekstove koji se nalaze u rukopisima
  6. Usporediti i vrednovati novolatinsku književnost hrvatskog Sjevera i Juga
Metode podučavanja
predavanja, seminari, prijevodne vježbe, analiza i interpretacija tekstova
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivnost na nastavi, prijevodne zadaće.

Obavezna literatura
  1. Gortan, V. – Vratović, V., «Temeljne značajke hrvatskog latinizma», Hrvatski latinisti / Croatici auctores qui Latine scripserunt, sv. 1, Zora, Zagreb, 1969 (PSHK 2), 7-43.
  2. Novaković, D., «Hrvatska novolatinska književnost od 15. do 17. stoljeća», Ferluga Petronio, F. (ur.), Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata, Forum, Udine, 1999, 165-176.
  3. Knezović, P., «Hrvatski latinisti 18. i 19. stoljeća», Ferluga Petronio, F. (ur.), Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata, Forum, Udine, 1999, 177-189.
  4. Glavičić, B., «Hrvatski latinizam», u: Hercigonja, E. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 2: Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2000, 403-419.
  5. Novaković, D., «Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću», Golub, I. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2003, 551-563.
  6. Vratović, V., «Hrvatski latinizam u XVIII. stoljeću», Golub, I. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), Školska knjiga, Zagreb, 2003, 565-575.
  7. Martinović, I., «Latinski i latinisti u XIX. stoljeću», Bratulić, J. et al. (ur.), Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 4: Moderna hrvatska kultura (od preporoda do moderne), Školska knjiga, Zagreb, 2009, 285-303.
  8. Novaković, D., «Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma», u: M. Tomasović, Judita Marka Marulića – D. Novaković, Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma, Školska knjiga, Zagreb, 1994, 53-116.
Dopunska literatura
  1. Stepanić, G., «Neo-Latin Literature–The Balkans (Croatia)», Kallendorf, C. (ur.), Brill's Encyclopedia of the Neo-Latin World: Micropaedia, Brill, Leiden–Boston, 2014, 1058-1061.
  2. Novaković, D., U krilu vile Latinke: Rasprave o hrvatskom humanizmu. Zagreb: Ex libris, 2015.
  3. Vratović, V. «Horacije u dubrovačkom pjesništvu 18. i 19. stoljeća (isječak iz povijesti hrvatskog latinizma)», Hrvatski latinizam i rimska književnost: studije, članci, ocjene, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1989, 63-154.
  4. Rezar., V., "De morte Christi Damjana Beneše", u: Beneša, D., De morte Christi, Zagreb: Ex libris, 2007.

Izborni predmet na studijima
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar