Hrvatska standardna prozodija

Naziv
Hrvatska standardna prozodija
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118111
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Osnovni je cilj usvajanje hrvatskoga standardnojezičnog naglašavanja – njegova podrijetla i sustava.
Sadržaj
 1. naglasak, tonemske i kronemske značajke standardnoga novoštokavskog naglaska, pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine, toničke i atoničke riječi
 2. povijest hrvatske akcentuacije
 3. osobitosti standardnojezičnog naglašivanja – načela standardne akcentuacije
 4. naglasna tipologija – paradigmatske, tipološke, leksičke naglasne norme
 5. naglasak imenica – opća pravila; vrsta a, vrsta e, vrsta i; pregled sklonidbe po morfološko-naglasnim tipovima; promjenljivi tip, nepromjenljivi tip
 6. obilježja naglasnog uzusa u imenica
 7. naglasak pridjeva – naglasak neodređenoga i određenoga oblika; naglasak složenica; stalni naglasak u pridjeva; naglasni tipovi- promjenljivi tip, nepromjenljivi tip
 8. obilježja naglasnog uzusa u pridjeva
 9. naglasak glagola - naglasak glagolskih oblika: infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, prilog sadašnji, prilog prošli, pridjev radni, pridjev trpni, imperativ; naglasni tipovi- promjenljivi tip, nepromjenljivi tip
 10. obilježja naglasnog uzusa u glagola
 11. naglasak ostalih vrsta riječi – zamjenice, brojevi, prilozi, prijedlozi, čestice, veznici, usklici
 12. prenošenje naglaska na prednaglasnicu; vježbe proklize
 13. naglašavanje imena – domaća imena, strana imena; antroponimi, toponimi, etnici, ktetici
 14. jezični utjecaj velikih gradova; jezično-politički aspekti hrvatske akcenatske problematike
 15. zaključno predavanje: hrvatski jezik kao sustav i hrvatski jezik kao standard; naglasna kolebanja u novijim rječnicima

Ishodi učenja
 1. usvojiti obilježja standardnojezičnoga naglašavanja, ponajprije sa sinkronijskoga, ali i s dijakronijskoga aspekta
 2. osvijestiti specifičnost hrvatske prozodijske situacije, različite sustave i podsustave koji postoje u uzusu hrvatskoga jezika
 3. razlikovati i bilježiti naglaske hrvatskoga standardnog jezika
 4. kritički analizirati i uspoređivati naglasak u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika
 5. znati primijeniti naglasnu normu hrvatskoga standardnog jezika u vlastitu izgovoru
 6. vrednovati tuđi izgovor i analizirati rezultate
Metode podučavanja
poučavanje, multimedijalna prezentacija, rasprava, analiziranje, sintetiziranje, istraživanje, rad na tekstu, studentsko izlaganje
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, seminarski rad, kolokvij, završni ispit

Obavezna literatura
 1. Barić, E. i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izd. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Pomicanje naglaska; pregledi sklonidbe po morfološko-naglasnim tipovima).
 2. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991. i novija izd.
 3. Ivšić, S., 1911: Prilog za slavenski akcenat, Zagreb, p. o.: Rad JAZU, 187.
Dopunska literatura
 1. Babić, S., 1991, 2. izd.: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku, HAZU, Globus, Zagreb.
 2. Barić, E. i sur., 1999: Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena – Školske novine, Zagreb.
 3. Kapović, M., 2008: Razvoj hrvatske akcentuacije, Filologija, 51 (poseban otisak), Zagreb.
 4. Maretić, T., 1931, 2. izd.: Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb.
 5. Vukušić, S. – Zoričić, I. – Grasselli-Vukušić, M., 2007: Naglasak u hrvatskome književnom jeziku (Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta.), Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 6. Delaš, H., 2013: Hrvatska preskriptivna akcentologija, Pergamena, Zagreb.
 7. Anić, V., 1969: O jednom akcenatskom procesu u različitim službama književnog jezika, Jezik, 16: 84-89.
 8. Auburger, L., 2001: Razlikovna prozodija ili umišljanje?, Jezik, 48: 148-153.
 9. Brozović, D., 1963: Prodor u naš ortoepski standard, Jezik, 11: 144-153.
 10. Kapović, M., 2004: Jezični utjecaj velikih gradova, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 30: 97-105.
 11. Klaić, B., 1958: Varijacije na temu prenošenja akcenta na proklitiku, Jezik, 6: 53-56, 85-88, 124-125, 154-155; Jezik, 7: 24-28, 92-94.
 12. Kravar, M., 1982: Uz recidiv sumnje u naš četveroakcenatski sistem, Jezik, 30: 19-25, 40-47.
 13. Moskatelo, K., 1954: Akcentuacija tuđica na -or u hrvatskom jeziku, Jezik, 3: 51-56.
 14. Pranjković, I., 2001: Za demokratizaciju hrvatske ortoepske norme, Jezik i demokracija (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo.
 15. Škarić, I. – Babić, Z. – Škavić, Đ. – Varošanec, G., 1987: Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, Govor, 4: 139-152.
 16. Vukušić, S., 1992: O silaznom naglašavanju nepočetnog sloga, Jezik, 40: 76-79.
 17. Vukušić, S., 1999: Zapadno novoštokavsko-hrvatsko književnojezično naglašavanje, Mostarski dani hrvatskoga jezika: 121-125, Mostar.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij