Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću

Naziv
Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118112
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente i studentice za samostalan istraživački rad na korpusu tekstova zapisanih u određenom književnopovijesnom razdoblju. Stjecanje stručnoga znanja za postavljanje u suodnos usmene i pisane hrvatske književnosti. Interpretacija odabranih tekstova na temelju stečenih znanja.
Sadržaj
 1. Predromantičarske tendencije u hrvatskoj književnosti (usmenoj i pisanoj) na svršetku 18. stoljeća.
 2. Status usmene književnosti u drugoj polovici 18. stoljeća (Kačić, Relković, Katančić); rukopisne zbirke.
 3. Predilirsko doba u Hrvatskoj. Maksimilijan Vrhovac. Fran Miklošič.
 4. Djelatnost Vuka Stefanovića Karadžića i hrvatska tradicijska kultura.
 5. Europska romantičarska recepcija hrvatske i južnoslavenske narodne književnosti.
 6. Ilirsko razdoblje i zanimanje za narodnu književnost.
 7. Usmena književnost u „Danici”. Utjecaj usmene poetike na pisanu književnost.
 8. Usmena književnost u ostalim ilirskim časopisima („Zora dalmatinska”, „Kolo”, Kalendari...).
 9. Luka Ilić Oriovčanin i njegovo djelo.
 10. Ivan Kukuljević Sakcinski. Matija Valjavec. Fran Kurelac.
 11. Mihovil Pavlinović i njegove zbirke.
 12. Hrvatska usmena književnost u Bosni i Hercegovini; franjevačka djelatnost. Ivan Frano Jukić i Grga Martić.
 13. JAZU i Matica hrvatska u prikupljanju narodne književnosti. Strossmayer.
 14. Interferencija usmene i pisane književnosti u 19. stoljeću.
 15. Velike sakupljačke akcije do svršetka stoljeća. Matičina edicija.

Ishodi učenja
 1. Analizirati, interpretirati i kritički vrednovati tekstove hrvatske usmene književnosti.
 2. Analizirati i vrednovati pojave i procese u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća i prepoznati ulogu usmene književnosti u tom razdoblju.
 3. Prepoznati, analizirati i interpretirati interferencije usmene i pisane književnosti na primjeru tekstova iz 19. stoljeća.
 4. Predstaviti rukopisne i tiskane zbirke hrvatske usmene književnosti nastale u okviru devetnaestostoljetnih sakupljačkih akcija.
 5. Prepoznati i kritički vrednovati ulogu usmene i pučke književnosti u procesu konstituiranja nacije i izgradnji nacionalnoga identiteta.
 6. Analizirati pojave pučke i popularne kulture i književnosti u pretpreporodnom i preporodnom razdoblju.
 7. Samostalno izraditi seminarski rad.
Metode podučavanja
Metoda usmenoga predavanja; pripreme za izradu seminarskoga rada; metoda rada na tekstu (filološka, folkloristička, književnopovijesna i kulturnoantropološka analiza); seminarske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Ocjena seminarskoga rada i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bošković-Stulli, Maja. 1978. „Usmena književnost u hravtskom narodnom preporodu”. U: Povijest hrvatske književnosti, knjiga 1. Zagreb: Liber – Mladost, str. 275-323.
 2. Botica, Stipe. 1978. „Usmenoknjiževna teorija i praksa preporodnog doba”. U: Godišnjak Instituta za književnost, knj. XVI, Sarajevo, str. 29-49.
 3. Botica, Stipe. 2013. Povijest hrvatske usmene književnosti. Zagreb: Školska knjiga
 4. Kekez, Josip. 1992. „Kroz devetnaesto stoljeće”. U: Hrvatski književni oikotip. Zagreb, 111- 179.
 5. Nemec, Krešimir. 2000. „Poetika hajdučko-turske novelistike”. U: Mogućnosti tumačenja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 5-19.
Dopunska literatura
 1. Burke, Peter. 1991. Junaci, nitkovi i lude. Narodne kultura predindustrijske Evrope. Preveli Borko Auguštin i Dunja Rihtman-Auguštin. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Bakhtin, Mikhail. 1998. „Carnival and the Carnivalesque”. U: Cultural Theory and Popular Culture: A Reader (ur. John Storey). Harlow [etc.]: Pearson Education, str. 250-259.
 3. Dukić, Davor. 1998. Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 4. Tatarin, Milovan. 2006. „Uloga pučkih kalendara u stvaranju hrvatske čitateljske publike”. U: Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb: FF–press, str. 107-142.
 5. Delić, Simona. 2001. Između klevete i kletve. Tema obitelji u hrvatskoj usmenoj baladi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 6. Zima, Luka. 1880. Figure u našem narodnom pjesništvu. Zagreb: JAZU. Pretisak Zagreb: Globus, 1988.
 7. Ilić Oriovčanin, Luka. Narodni slavonski običaji sabrani i popisani po Luki Iliću Oriovčaninu. Zagreb 1846., pretisak Novska, 1997.
 8. Kračmanov Valjavec, Matija. Narodne pripovjedke sakupio u i oko Varaždina Matija Kračmanov Valjavec. Varaždin, 1858.
 9. Kurelac, Fran. Jačke ili narodne pjesme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga. Zagreb, 1871.
 10. Murat, Andro. Narodne pjesme iz Luke na Šipanu. Priredila Tanja Perić-Polonijo. Zagreb: Matica hrvatska, 1996.
 11. Pavlinović, Mihovil. Hrvatske narodne pjesme. Priredio stipe Botica. Split: Književni krug Split. 2007. knjiga prva; 2008. knjiga druga. (Odabrati jednu knjigu)
 12. Tordinac, Nikola. Hrvatski narodni običaji, pjesme i pripovijetke iz Pečuha i okolice /Seoske bajke i baja-lice – crtice. Priredili Đuro Franković i Mirko Ćurić. Đakovo-Pečuh, 2010.
 13. Kamenar, Đuro. Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878. Priredila Sanja Benković-Marković. Zagreb: Matica hrvatska, 2013.
 14. Mikuličić, Fran. Narodne pjesme iz Hrvatskog primorja, Bakra, Novog vinodolskog i Krasice. Priredila Tanja Perić-Polonijo. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij