Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika

Naziv
Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
131724
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s rasponom interdisciplinarnih interesa antropološke lingvistike i suvremenim njezinim dosezima prikazanima na odabranim poglavljima, univerzalnojezično i primijenjeno na hrvatski jezik. Osposobljavanje studenata da sa stečenim teorijskim i jezičnopraktičnim znanjem, razrađenom metodom i razvijenim metajezikom umiju samostalno prići pojedinomu antropološkolingvističkom problemu u hrvatskome ili poredbeno te da ga pismeno obrade i usmeno iznesu.
Sadržaj
 1. Uvod. Antropološka lingvistika. Teme. Čovjek – Kultura – Jezik – Pismo.
 2. Evolucija jezika I. Evolucija ljudske vrste. Postanak i razvoj ljudskoga jezika.
 3. Evolucija jezika II. Važnije teorije o postanku jezika i njihove potvrde u ustroju jezika.
 4. Narav ljudskoga jezika I. Odredbena obilježja ljudskoga jezika. Narav jezičnoga znaka i gramatike. Jezične univerzalije – Fonološke – Morfološke – Sintaktičke.
 5. Narav ljudskoga jezika II. Jezične univerzalije – Semantičke. Taksonomija – Partonomija. Metafora – Metonimija.
 6. Svijet u jeziku I. Vrijeme i prostor u jeziku. Vrijeme i prostor u metafori.
 7. Svijet u jeziku II. Rodbina i svojta u jeziku. Boja u jeziku.
 8. Raslojenost jezika I. Uporabe i službe jezika. Jezični varijeteti. Kulturna i socijalna raslojenost jezika.
 9. Raslojenost jezika II. Obredni jezici. Zabranjeni jezici – Tabu – Psovka – Eufemizam.
 10. Raslojenost jezika III. Rod i spol u jeziku. Muški i ženski jezik.
 11. Raslojenost jezika IV. Jezik i smiješno/komično – Vic. Jezična igra. Jezik i laž.
 12. Čovjek u jeziku I. Ja i drugi u jeziku – Lice – Socijalna deiksa – Uljudnost.
 13. Čovjek u jeziku II. Antropocentričnost jezika. Antropocentričnost metafore.
 14. Čovjek u jeziku III. Uvjetovanost kulturom. Jezični dodir. Miješanje jezika. Smrt jezika.
 15. Zaključak. Sabiranje i zaokruživanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Znanja: razumijevanje i analiziranje jezičnih činjenica, pojmova te metoda antropološkoga jezikoslovlja u hrvatskome jeziku i poredbeno.
 2. Spoznajne vještine: tumačenje, procjenjivanje, vrednovanje i korištenje važnih činjenica, pojmova i postupaka u rješavanju složenijih zadataka ili problema antropološkoga jezikoslovlja u poznatim i djelomično promjenljivim uvjetima materinskoga i stranih jezika.
 3. Samostalnost: samostalno izvršavanje složenih zadataka, vježbanje vještine raspravljanja i najboljega posredovanja vlastitih stavova.
 4. Odgovornost: preuzimanje odgovornosti za izvršenje složenih zadataka.
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Mentoriranje seminarskoga rada.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Foley, William A. 1997. Anthropological linguistics: An introduction. Malden, MA – Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd.
 2. Marković, Ivan. 2013–2014. Predavanja iz antropološke lingvistike. Skripta, s iscrpnim popisom dopunske literature uza svako predavanje. http://omega.ffzg.hr.
 3. Matasović, Ranko. 2005. Jezična raznolikost svijeta: Podrijetlo, razvitak, izgledi. Zagreb: Algoritam.
Dopunska literatura
 1. Barnard, Alan. 2011. Povijest i teorija antropologije. Prev. Snježan Hasnaš. Zagreb: Jesenski i Turk.
 2. Benveniste, Émile. 2005 [1969]. Riječi indoeuropskih institucija. Prev. Vojmir Vinja. Zagreb: Disput.
 3. Bergson, Henri. 1987 [1961]. Smijeh: O značenju komičnoga. Prev. Bosiljka Brlečić. Zagreb: Znanje.
 4. Bratanić, Maja. 1991. Rječnik i kultura. Zagreb: Filozofski fakultet [Biblioteka SOL].
 5. Coulmas, Florian (ed.) 1998. The handbook of sociolinguistics. Malden, MA – Oxford – Carlton, VIC: Blackwell Publishing.
 6. Critchley, Simon. 2002. On humour: Thinking in action. London – New York: Routledge.
 7. Cruse, Alan. 2011 [1999]. Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics. Third edition. Oxford – New York: Oxford University Press.
 8. Danesi, Marcel. 2004. A basic course in anthropological linguistics. Toronto: Canadian Scholars’ Press.
 9. Dessalles, Jean-Louis. 2007 [2000]. Why we talk: The evolutionary origins of language. Trans. by James Grieve. Oxford – New York: Oxford University Press.
 10. Greenberg, Joseph H. – Charles A. Ferguson – Edith A. Moravcsik (eds.) 1978. Universals of human language. Vol. 1–4. Stanford, CA: Stanford University Press.
 11. Jespersen, Otto. 1922. Language: Its nature, development and origin. London: George Allen & Unwin.
 12. Hockett, Charles F. 1973. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill.
 13. Kovačević, Marina – Lada Badurina. 2001. Raslojavanje jezične stvarnosti. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
 14. Wierzbicka, Anna. 1992. Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configuration. Oxford – New York: Oxford University Press.
 15. Wierzbicka, Anna. 1997. Undersanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. Oxford – New York: Oxford University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij