Arheologija brončanog doba II

Naziv
Arheologija brončanog doba II
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
124235
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Student sam obrađuje odabranu temu između ponuđenih, traži i proučava literaturu, izrađuje koncepciju te piše svoj rad. Slijedi izrada prezentacija i potom student svoj rad izlaže pred kolegama-studentima čime se privikava na javno izlaganje i argumentiranu obranu teza i hipoteza koje iznosi. Na kraju, ako rasprava kolega pokaže oborivost pojedinih teza, student ima mogućnost doraditi ili preraditi svoj pismeni rad.
Sadržaj
 1. Osnovna uputstva o načinu pisanja seminarskog rada. Svaki student sam odabire temu s ponuđenog popisa.
 2. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 3. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 4. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 5. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 6. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 7. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 8. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 9. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 10. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 11. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 12. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 13. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.
 14. Izlaganje studentskih seminarskoh radova. Svaki sat se obrađuje po jedna tema koju je s ponuđenog popisa student sam odabrao.

Ishodi učenja
 1. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja zastupati određenu teoriju prilikom izrade seminarskog rada
 2. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja kritički prosuđivati i prezentirati određenu temu iz razdoblja kulture polja sa žarama
 3. Moći na temelju pročitane stručne literature i stečenog znanja razviti diskusiju o određenoj problematici s kolegama i profesorom
 4. Moći detaljno opisati i valorizirati tipologiju i kronologiju određenog aspekta materijalne kulture
 5. Moći detaljno opisati i valorizirati procese prijelaza pojedinih razdoblja unutar kulture polja sa žarama
 6. Moći detaljno opisati i prepoznati mehanizme vezane uz početak i kraj kulture polja sa žarama
Metode podučavanja
Individualnim seminarom u kojem će studenti analizirati i kritički prosuđivati kronološke i tipološke teorije iz vremena kulture polja sa žarama, pratit će se usvajanje kompetencija vezanih uz navedeno razdoblje. Studenti u sklopu izrade seminara uz konzultacije s nastavnikom sami pronalaze relevantnu literaturu i na taj način pokazuju da su savladali metodologiju rada sa stručnom literaturom
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se održanom prezentacijom odabrane teme na satu i predajom seminarskog rada u pisanom obliku.

Obavezna literatura
 1. Studenti u sklopu izrade seminara uz konzultacije s nastavnikom sami pronalaze relevantnu literaturu i na taj način pokazuju da su savladali metodologiju rada sa stručnom literaturom
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij