Indoeuropska mitologija

Naziv
Indoeuropska mitologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
67323
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s fascinantnim sadržajima indoeuropske mitologije i metodama rekonstrukcije iste.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojati glavne tekstove na starim indoeuropskim jezicima koji su relevantni za rekonstrukciju indoeuropske mitologije
 2. Studenti će moći primijeniti metodologiju indoeuropske poredbene lingvistike na rekonstrukciju fragmenata tekstova na indoeuropskom prajeziku
 3. Studenti će moći kritički uspoređivati elemente mitologije indoeuropskih naroda (prije svega vedskih Indijaca, Grka, Rimljana, Kelta i Germana).
 4. Studenti će moći rekonstruirati glavne lekseme povezane sa semantičkim poljem religije u indoeuropskom prajeziku (teonimi, žrtva, vjera u zagrobni život, kozmogonija, eshatologija, itd.).
 5. Studenti će moći kritički analizirati izvore za rekonstrukciju ie. mitologije.
 6. Studenti će se upoznati s osnovnim teorijama iz poredbene mitologije.
 7. Studenti će steći kompetencije za razumijevanje metodologije poredbenog proučavanja kulture.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Studenti izlažu i predaju seminarski rad koji će nastavnik ocijeniti.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, A reader in Indo-European Religion. Skripta.
Dopunska literatura
 1. J. Mallory & D. Q. Adams (eds.), 1997. The Encyclopaedia of Indo-European Culture, Chicago: Fitzroy Dearborn.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar