Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II

Naziv
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52310
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje gramatičkim strukturama i razumijevanjem tekstova jednog tipološki zanimljivog, indoeuropeistički važnog i kulturno fascinantnog jezika.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći deklinirati sve staroirske imenice
  2. Studenti će moći prevoditi jednostavne staroirske tekstove
  3. Studenti će moći konjugirati staroirske glagole
  4. Studenti će moći nabrojati osnovne činjenice o mjestu staorirskoga među indoeuropskim jezicima.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
  2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  4. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  5. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij