Inteligencija

Naziv
Inteligencija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
131499
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata s područjem inteligencije od njezine pozicije u okviru ukupne kognitivne znanosti i dodirnih znanosti, preko različitih teorijskih pristupa, vrsta inteligencije, do povezanosti inteligencije s nekim relevantnim sociodemografskim varijablama i psihološkim konstruktima. Apsolviranjem kolegija studenti će steći temelj za praćenje nastave općih kolegija i primijenjenih kolegija na diplomskom studiju psihologije
Sadržaj
  1. 1. Status inteligencije u okviru kognitivne znanosti. 2. Mjerenje brzine kognitivnih procesa. 3. Dvofaktorska, multifaktorska i hijerarhijska struktura intelekta (Spearmanova, Thurstonova, Cattell-Hornova teorija inteligencije). 4. Socijalna inteligencija. 5. Višestruke inteligencije. 6. Praktična inteligencija i emocionalna inteligencija. 7. Eksplicitne i implicitne teorije inteligencije. 8. Inteligencija, kognitivni stilovi i učenje. 9. Kognicija i dob. 10. Inteligencija i spol. 11. Int

Ishodi učenja
  1. Objasniti i analizirati povijesni razvoj i teorijske sustave različitih grana psihologije. Protumačiti temeljne psihičke procese i osobine (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, socijalno ponašanje), te njihove neurobiološke osnove i mehanizme razvoja. Koristiti metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz područja društvenih djelatnosti. Samostalno planirati i organizirati radne zadaće u različitim društvenim djelatnostima. Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina. Samostalno oblikovati te usmeno i pismeno prezentirati rezultate različitih oblika rada stručnjacima i laicima. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
Metode podučavanja
Audio-vizualne
Metode ocjenjivanja
pismeni i po potrebi usmeni ispit

Obavezna literatura
  1. Atkinson/Hilgard: Uvod u psihologiju (2007). (poglavlje 12. Inteligencija). Jastrebarsko: Naklada Slap.(str. 428-48) Zarevski, P. (2012). Struktura i priroda inteligencije. (poglavlja 2, 6-8, 10-11). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
  1. Gardner, H., Kornhaber, M.L., & Wake, W.K. (1999). Inteligencija – različita gledišta. Jastrebarsko: Naklada Slap. Halpern, D.F. (2000). Sex differences in cognitive abilities. (3rd ed.). Mehwah, NY: Lawrence Erlbaum. Hoyenga, K.B. and Hoyenga, K.T. (1993). Gender related differences: origins and outcomes. Boston, MA: Allyn and Bacon. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. (poglavlje 9: Inteligencija, str. 343-377). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar