Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti

Naziv
Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125511
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj predmeta je da se studenti, budući srednjoškolski profesori, upoznaju sa sadržajima nastavnoga predmeta Likovna umjetnost te mogućnostima i suvremenim zahtjevima njegova prezentiranje kroz interdisciplinarni pristup. Cilj je studente upoznati s mogućnostima izvođenje ovakve nastave unutar učioničke ili izvanškolske nastave (projekti i radionice), unutar teorijskoga ili praktičnoga rada s učenicima. Cilj je studente upoznati s konkretnim metodičkim vježbama i načinima kroz koje se ovakva nastava može izvoditi, u kojima je umjetnost neophodno promišljana i kroz principe matematike (geometrija, proporcije, omjeri, razmjeri, simetrije), fizike (optike), glazbe, itd.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: septem artes liberales; položaj likovne umjetnosti kroz povijest obrazovanja i školstva; Nastavni plan i program iz predmeta Likovna umjetnost i korelacija s drugim predmetima; Nacionalni okvirni kurikulum i zahtjevi interdisciplinarnosti u obrazovnom sustavu
 2. Interdisciplinarnost – teorija i mogućnosti; razlike u poučavanju monodisciplinarnim, polidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupom.
 3. Likovna umjetnost i matematika: zlatni rez; simetrije.
 4. Likovna umjetnost i matematika: proporcije, aritmetički niz, geometrijski niz. Izvođenje metodičkih vježbi.
 5. Likovna umjetnost i matematika: perspektiva; podrijetlo, teoretičari i konstrukcija. Izvođenje metodičkih vježbi.
 6. Likovna umjetnost i fizika: optika, boja kao svjetlost. Izvođenje metodičkih vježbi.
 7. Kolokvij 1
 8. Likovna umjetnosti i glazba: analogije boje i zvuka; atonalnost, apstrakcija
 9. Likovna umjetnost i glazba: korelacija u djelima umjetnika
 10. Likovna umjetnost i glazba: praktičan rad (metodičke vježbe)
 11. Književnost i likovna umjetnost: korelacija u djelima umjetnika
 12. Priroda (ekologija) i umjetnost: korelacija u djelima umjetnika
 13. Interdisciplinarnost u praksi: metodičke vježbe, projektna nastava, nastava u muzeju, muzejsko-edukacijski projekti
 14. Kolokvij 2
 15. Završno predavanje; analiza izvedenih vježbi, analiza kolegija.

Ishodi učenja
 1. poznavanje načela interdisciplinarnoga pristupa i kreativne nastave likovne umjetnosti u srednjim školama
 2. usvajanje postupaka i činjenica drugih znanstvenih disciplina i poveznica s konkretnim umjetničkim djelima
 3. poznavanje konteksta vremena u kojem je umjetničko djelo nastalo kroz prizmu tadašnjih tehnoloških i znanstvenih dostignuća i saznanja
 4. povezivanje raznolikih pristupa istraživanju i prezentiranju umjetničkog djela za potrebe kreativne nastave likovne umjetnosti u srednjim školama
 5. smisleno korištenje stečenoga znanja o poveznicama između disciplina unutar nastavnog plana i programa
 6. osposobljavanje za kvalitetnu interpretaciju bilo koje vizualne ili likovno-umjetničke pojave s naglaskom na intedisciplinarni pristup u njezinom prezentiranju
Metode podučavanja
Frontalna nastava, radionička nastava, metodičke vježbe, diskusija, samostalan rad, rad u grupi.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminarski rad, praktičan rad, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Julie Thompson Klein, Interdisciplinarity: History, Theory and practice. Detroit: Wayne State Univerity, 1990. (pojedina poglavlja)
 2. Martin Kemp, The science of art. Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat. New Haven/London: Yale University Press, 1990. (pojedina poglavlja)
 3. Arthur D. Efland, History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the Visual Arts. New York/London: Teachers College, Columbia University, 1990. ,
 4. Josef Albers, Interaction of Colour. New Haven: Yale University Press, 2006.
 5. Milo Wold, Edmund Cykler, Gary Martin, James Miller, Introduction to Music and Art in the Western World, William C Brown Pub, 1991.
 6. P.U.P.A Gilbert, Willy Haeberli, Physics in the Arts (Complementary Science). University of Winsconsin-Madison, Academic Press, 2008., (pojedina poglavlja)
 7. Milo Wold, Edmund Cykler, Gary Martin, James Miller, Introduction to Music and Art in the Western World, William C Brown Pub, 1991.
 8. Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form. New York: Zone Books, 1997.
 9. Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga, 1991. (pojedina poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Joe Moran, Interdisciplinarity. The new crtitical idiom. London: Routledge, 2002.
 2. Karl Clausberg, Neuroznanosti o slici u: Uvod u povijest umjetnosti, ur. Hans Belting i dr. Zagreb: Fraktura, 2008., str. 299-320.
 3. Hubert Damisch, Porijeklo perspektive. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2006.
 4. Paul v. Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie. Zahl, Maβund Proportion in der abendländischen Baukunst. Köln: DuMont Buchverlag, 1982.
 5. Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
 6. Jadranka Damjanov, Pogled i slika. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1996.
 7. Mladen Pejaković, Zlatni rez. Zagreb: Art studio Azinović, 2001.
 8. Gyorgy Doczi, The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture. Boston: Shambhala Pubns, 1994.
 9. Matila Ghyka, The Geometry of Art and Life. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 1977.
 10. Hrvoje Turković, Razumijevanje perspektive: teroija likovnog razabiranja. Zagreb: Durieux, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij