Interkulturalizam i obrazovanje

Naziv
Interkulturalizam i obrazovanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124374
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Razumijevanje složenog i dugotrajnog procesa uvođenja ideje kulturnog pluralizma u politike uređenja kulturno pluralnih demokratskih društava i utjecaj tih politika na promjene nacionalnih sustava odgoja i obrazovanja te kritički propitati pojedine odgojno-obrazovne modele iz različitih perspektiva
Sadržaj
 1. Uvod: Putovanje dugo 200 godina – Saartjie Baartman
 2. Konceptualna razgraničenja: kulturne razlike, kulturni pluralizam, interkulturalizam/multikulturalizam, interkulturno/multikulturno obrazovanje
 3. Promjene odnosa prema kulturno drugačijima: „Zlatno doba neznanja“ i „Uznemirujuće doba retorike“
 4. Promjene u odnosu prema kulturno drugačijima: „Obećavajuće doba prilagodbe“ i „Izazovno doba razmjene“
 5. Uključivanje ideje kulturnog pluralizma u obrazovanje: monokulturna perspektiva
 6. Fokus: Obrazovanje kulturno drugačijih
 7. Uključivanje ideje kulturnog pluralizma u obrazovanje: multikulturna i interkulturna perspektiva
 8. Fokus: Interkulturna osjetljivost
 9. Uključivanje ideje kulturnog pluralizma u obrazovanje: kritička perspektiva
 10. Fokus: Antirasističko obrazovanje
 11. Uključivanje ideje kulturnog pluralizma u obrazovanje: dijaloška perspektiva
 12. Sudski slučajevi i interkulturno obrazovanje: SAD i Europa/Hrvatska
 13. Kulturno responsivna škola
 14. Osiguranje kvalitete u interkultunom obrazovanju
 15. Kritike multikulturnog/interkulturnog obrazovanja

Ishodi učenja
 1. Kritički analizirati politička i teorijska polazišta i ciljeve različitih modela interkulturnog/ multikulturnog odgoja i obrazovanja te pripadajuće prakse iz perspektive kulturnog pluralizma
 2. Demonstrirati interkulturnu osjetljivost, multiperspektivnost i vještine sudjelovanja u interkulturnom dijalogu
 3. Prihvatiti i zagovarati načelo kulturnog pluralizma kao društvene i profesionalne vrijednosti te kritičku i dijalošku interkulturnu perspektivu u razvoju responsivne škole, kurikuluma i nastavnika
 4. Demonstrirati vještine uvođenja dijaloške interkulturne perspektive u sustav osiguranja kvalitete odgoja i obrazovanja
 5. Na primjerima objasniti pojmove „kulturne razlike“, „kulturni pluralizam“, „interkulturalizam/multikulturalizam“ i „interkulturni/ multikulturni odgoj i obrazovanje“ te moguće odnose među njima
 6. Navesti međunarodne i domaće formalno-pravne dokumente te odrediti standarde i mehanizme kojima se promiče ideja kulturnog pluralizma na međunarodnoj, europskoj i domaćoj razini
Metode podučavanja
predavanja rasprave samostalni zadaci rad u manjim skupinama seminaski radovi s prezentacijom
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje seminarskih obveza: - maksimalni broj bodova = 3 boda - prolazni prag = 2 boda Struktura: • obrada i izlaganje odabrane seminarske teme: od 0,5 do 2 boda (0,5 =dovoljan; 1 = dobar; 1,5 = vrlo dobar; 2 = izvrstan) • kraći pismeni uradak - kritička analiza slikovnog materijala: od 0,25 do 0,75 bodova (0,25 = dobar; 0,5 = vrlo dobar; 0,75 = izvrstan) • redovito pohađanje seminarske nastave: 0,25 bodova Vrednovanje završnog ispita - maksimalni broj bodova = 4 boda - prolazni prag = 2 boda Studenti/ce s osvojenih 1,75 bodova i izvrsnim seminarskim uratkom stječu pravo na prolaznu ocjenu Konačna ocjena - uključuje bodove stečene za: seminarski rad s prezentacijom + kraći pismeni uradak – kritičku analizu slikovnog materijala + redovito pohađanje nastave + završni ispit: 6,50-7 bodova = izvrstan (5) 5,50-6,25 = vrlo dobar (4) 4,50-5,25 = dobar (3) 4-4,25 boda = dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Agencija za odgoj i obrazovanje (2011). Bijela knjiga o međukulturnom dijalogu: Živimo zajedno jednaki u dostojanstvu. Zagreb: AZOO (poglavlja 2.-5., str.19-70) (Orig: White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity. Strasbourg: Council of Europe, 2008. (poglavlja: 2.-5., str. 13-50).
 2. Banks, J.A. (1995). “Multicultural education: Historical development, dimensions and practice.” U: Banks, J. A. i McGee Banks, C. A. (eds.). Handbook of Research on Multicultural Education. Macmillan Publishing (sub-chapter ‘Content integration’, pp. 5 - 11).
 3. Banks, J.A. et al. (2001). „Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society.“ Phi Delta Kappan: 83 (3), 196-203.
 4. ERICarts (2008). Sharing Diversity: National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe: Study for the European Commission: Report, Bonn i Helsinki: European Institute for Comparative Cultural Research (poglavlje: “Executive summary”, III-XV).
 5. Piršl, E. (2007). Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije. U: V. Previšić, N. N. Šoljan, N. Hrvatić (ur.). Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 275-292.
 6. Sleeter, C. E.. (1995). “An analysis of the critique of multicultural education.” U: Banks, J. A. i McGee Banks, C. A. (eds.) Handbook of Research on Multicultural Education. Macmillan Publishing, str. 81 – 94.
 7. Spajić-Vrkaš, V. (2014). „Kulturne razlike, građanstvo i obrazovanje za interkulturni dijalog." U: Hrvatić, N. (ur.) Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, str. 3-17
 8. UNESCO (2006). UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Pariz: UNESCO.
Dopunska literatura
 1. Heršak, E. (ur.) Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998.
 2. Hrvatić, N. i Piršl, E. (2005). Kurikulum pedagoške izobrazbe i interkulturalne kompetencije učitelja, Pedagogijska istraživanja, br. 2, 251-267.
 3. Kymlicka, W. Multikulturalno građanstvo. Naklada Jesenski i Turk, 2003, str. 18-51; 249-277).
 4. Sabor RH. (2000). Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (http://www.snv.hr/pdf/zakon_o_odgoju_hr.pdf).
 5. Spajić-Vrkaš, V. (ur.) (2001). Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt "Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole" (dokumenti: “Konvencija protiv diskriminacije u odgoju i obrazovanju” – UNESCO; “Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina” - Vijeće Europe; “Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama” – UN).
 6. Spajić-Vrkaš, V.; Kukoč, M. i Bašić, S. Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Interdisciplinarni rječnik. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt "Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole", 2001.
 7. Ured za nacionalne manjine Vlade RH Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. (http://www.vlada.hr/nacionalniprogramromi/Clanak_APD/akcijski plan) (dijelovi koji se odnose na obrazovanje).

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar