Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti

Naziv
Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
77907
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovaj bi kolegij upoznao studente s recepcijom stare hrvatske književnosti u različitim razdobljima novije hrvatske književnosti, te ih upoznao s različitim modusima pamćenja tematskih svjetova, likova i stilova stare književne kulture u novijoj književnoj kulturi. Na taj način analizirali bi se različiti odnosi novijih kulturnih koncepcija prema baštini, kanonu, mitovima starije hrvatske književne kulture.
Sadržaj
 1. Pojam kulturnog pamćenja, razlika između individualnog i kolektivnog pamćenja. Pojam intertekstualnosti i dijalogičnosti. Pojam citatnosti (teorijski uvidi).
 2. Starija hrvatska književnost i procesi njezine kanonizacije u 19. i 20. stoljeću. Mjesto Marka Marulića, Marina Držića i Ivana Gundulića kao kanonskih pisaca i kulturnog kapitala.
 3. Marin Držić kao poticaj suvremenoj (modernoj i postmodernoj) hrvatskoj književnosti. Marin Držić i tumačenja njegovih idejnih koncepcija od M. Krleže do L. Paljetka.
 4. Marin Držić i njegov Dundo Maroje u dijalogu s M. Matkovićem, F. Šehovićem i L. Paljetkom.
 5. Marin Držić kao intertekst S. Šnajderu i Senker-Škrabe-Mujičiću.
 6. I. Gundulić i uspostava njegova kanona u 19. stoljeću (ilirizam, I. Mažuranić, A. Šenoa). Krležino osporavanje Gundulića u Baladama Petrice Kerempuha.
 7. I. Gundulić kao poticaj suvremenim hrvatskim piscima (I. Slamnig, L. Paljetak)
 8. Zrinski i Frankopani u hrvatskoj književnosti od E. Kumičića do Tresića Pavičića.
 9. Opsada Sigeta i njezini odrazi u književnosti 19. i 20. stoljeća.
 10. Cvijeta Zuzorić i Katarina Zrinska Frankopan u pamćenju hrvatskih pisaca ( Tresić Pavičić, L. Paljetak i drugi).
 11. Marko Marulić kao otac hrvatske književnosti u viziji T. Ujevića i suvremenih lirika.
 12. Dubrovnik kao simbol kulturnog kapitala u raznih pisaca 19. i 20 stoljeća (A. Harambašić, A. Šenoa, L. Paljetak, Z. Mrkonjić i drugi).
 13. Kajkavski pisci u pamćenju suvremenih dijalektalnih pjesnika (od Krležinih Balada pa do suvremenih kajkavskih pjesnika)
 14. Modusi dijaloga starije i novije hrvatske književnosti (od adoracije do negiranja)
 15. Zaključci: kultura pamćenja, kolektivno pamćenje, zaborav i sjećanje. Ideološke funkcije književnosti u društvenim i političkim procesima. Estetski dosezi intertekstualnosti i citatnosti.

Ishodi učenja
 1. upoznavanje i vrednovanje specijaliziranih činjenica, pojmova, postupaka i teorija vezanih uz kulturno pamćenje, intertekstualnost, dijalogičnost, citatnost, hibridnost, književni kanon, kulturna razdoblja i književne periode, kulturni i nacionalni identitet, uključujući njihovo kritičko razumijevanje,
 2. na intertekstualnim vezama starije i novije hrvatske književnosti oprimjeriti pojam kulturnog pamćenja i reinterpretiranja nacionalne književne baštine prošlosti u 20. i 21. stoljeću
 3. analizirati i kritički vrednovati procese književnokulturnog pamćenja, različite moduse pamćenja tematskih svjetova, likova i stilova kanonskih segmenata stare književne kulture u novijoj književnoj kulturi
 4. koristiti se prikladnim književnopovijesnim i književnoteorijskim kriterijima u vrednovanju intertekstualnih veza starijih i novijih književnih tekstova
Metode podučavanja
Podučavanje i rasprava, individualna rad sa studentima, njihovo aktivno sudjelovanje u analizi i interpretaciji baroknih djela.
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Povijesti hrvatske književnosti (B. Vodnik, M. Kombol i drugi)
 2. Inertekstualnosti & intermedijalnost, uredili Z. Maković i drugi, Zagreb 1988.
 3. D. Oraić Tolić: Teorija citatnosti, Zagreb 1990.
 4. Joanna Rapacka, Leksikon hrvatskih tradicija, Zagreb 2002.
 5. Intertekstualnost & autoreferencijalnost, uredili D. Oraić Tolić i V. Žmegač, Zagreb 1993.
 6. D. Oraić Tolić: Paradigme 20. stoljeća, Zagreb 1996.
 7. M. Solar: Retorika posmoderne, Zagreb 2005.
 8. Dubravka Oraić Tolić: Muška moderna i ženska postmoderna, Zagreb 2005.
 9. Kultura pamćenja i historija, ur. M. Brkljačić i S. Prlenda, Zagreb 2006.
Dopunska literatura
 1. Enciklopedija hrvatske književnosti, I-IV, Zagreb 2009 - 2011.
 2. Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb 2000.
 3. Leksikon hrvatske književnosti – Djela, Zagreb 2008.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij