Izvori i pretraživanje psihologijske literature

Naziv
Izvori i pretraživanje psihologijske literature
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
36854
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Studenti će upoznati izvore informacija relevantne za područje psihologije i naučiti tehnike pretraživanja strukturiranih specijaliziranih baza podataka, te upoznati softverske alate za organiziranje bibliografskih jedinica. Studenti će naučiti kako utvrditi opseg potrebnih informacija, kako kritički evaluirati izvore informacija te koristiti informacije etično i legalno. Stečeno praktično znanje i vještine studenti će moći primijeniti tijekom studija psihologije u drugim kolegijima, ali i kasnije u poslu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Informacije o kolegiju. Obilazak fakultetske Knjižnice.
 2. Podjela informacija po vrsti na izvorne (primarne), uputne (sekundarne) i izvedene (tercijarne). Odabir teme za pretraživanje. Definiranje ključnih riječi. Uvod u tezauruse.
 3. Knjige i referentna literatura. Pretraživanje knjižničnih kataloga i kataloga nakladnika. Osnovne tehnike pretraživanja. Uvodno o softveru za organizaciju bibliografskih referenci na primjeru Zotero softvera.
 4. Časopisi. Funkcije znanstvenih časopisa.
 5. Pretraživanje kataloga knjižnica, specijlaliziranih kataloga za časopise, zbirki elektroničkih časopisa.
 6. Vrednovanje časopisa – faktor odjeka.
 7. Bibliografske baze podataka. Citatne baze podataka.
 8. Napredne tehnike pretraživanja.
 9. Psihologijski mjerni instrumenti. Ocjenski radovi. Sudjelovanja na skupovima.
 10. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 11. Pretraživanje informacija na Webu. Kritičko evaluiranje sadržaja na Webu.

Ishodi učenja
 1. Definirati ključne riječi (koncepte) za pretraživanje
 2. Primijeniti tehnike pretraživanja (Boolovi operatori, kraćenje, blizina, ...) prilikom pretraživanja baza podataka
 3. Koristiti tezauruse i klasifikacije prilikom pretraživanja
 4. Odabrati relevantne dokumente među rezultatima pretraživanja
 5. Navoditi popis literature u standardnom obliku (APA fromat)
 6. Koristiti softverske alate za organizaciju bibliografskih referenci (Zotero)
 7. Prepoznati pouzdane informacije na Webu
 8. Prepoznati vrstu informacije - izvorne (primarne), uputne (sekundarne) ili izvedene (tercijarne) i dokumente u kojima su najčešće objavljene pojedine vrste informacija i razlikovati znanstvene, stručne i popularne informacije
 9. Odabrati relevantne sekundarne izvore informacija (kataloge, bibliografske baze podataka, baze podataka s cjelovitim tekstom, citatne baze, baze psihologijskih testova) za područje psihologije
Metode podučavanja
Studenti će uz vođenje nastavnika ali i samostalno pretraživati baze podataka. Dobivati će problemske zadatke za pretraživanje baza podataka s unaprijed pripremljenim varijacijama sadržaja i izvora literature. Planirane su posjete knjižnicama.
Metode ocjenjivanja
Vrjednovanje tjednih zadaća tijekom nastave i završnog pisanog izvještaja. Nema ocjene, bilježi se samo je li student izvršio obaveze ili nije.

Obavezna literatura
 1. Reed, J. R. and Baxter, P. M. (2003). Library use : A handbook for psychology. Washington, DC: American Psychological Association.
 2. Izvori informacija (baze podataka) dostupni preko Web stranica Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu. URL: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar