Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1

Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118784
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Obuka je koncipirana tako da kroz obradu različitih tema student usvaja potreban rječnik, konverzacijske sposobnosti i potrebne gramatičke kategorije kako bi nesmetano komunicirao na bugarskom jeziku.
Sadržaj
 1. Leksik: Informacije o suvremenom bugarskom jeziku. Bugarska azbuka. Pozdravljanje. Upoznavanje. Gramatika: Osobne zamjenice u nominativu. Glagol »biti« u prezentu.
 2. Leksik: Nazivi zemalja. Gramatika: Uvježbavanje osobnih zamjenica u nominativu i glagola »biti« u prezentu.
 3. Leksik: U sobi. Gramatika: Upitne rečenice s glagolom »biti« i pozitivni i negativni odgovori na njih.
 4. Leksik: Neka osnovna zanimanja. Nazivi zanimanja. Gramatika: Upitne rečenice s česticom li i pozitivni i negativni odgovori na njih.
 5. Leksik: Što je ovo? Predmeti iz našeg svakodnevnog života. Gramatika: Pokazna zamjenica »to/ono«. Imenice – rod i broj. Sadašnje vrijeme glagola imati i nemati. Brojevi (1-100).
 6. Leksik: Dani u tjednu. Koliko je sati? Gramatika: Brojevi (100 – 2 000 000). Brojna forma imenica muškog roda.
 7. Leksik: U studenskom domu. Gramatika: Rod kod imenica i pridjeva. Član u bugarskom jeziku. Osobne zamjenice – kratki akuzativni oblici za treće lice jednine.
 8. Ponavljanje leksičkog i gramatičkog gradiva
 9. Leksik: Posao i zanimanje. Gramatika: Prijedlozi i prilozi za mjesto. Pokazne zamjenice.
 10. Leksik: Tko gdje živi? Adresa. Namještaj. Gramatika: Član. Osobne zamjenice u akuzativu i dativu.
 11. Leksik: Što radim svaki dan? Gramatika: Prezent glagola, tri vrste glagola. Sadašnje vrijeme.
 12. Leksik: Prostorije u stanu. Stan u najmu. Znamenitosti Sofije. Gramatika: Pridjevi. Rod i broj. Komparacija.
 13. Leksik: Gdje si bio? Gdje ćeš biti? Festivali i praznici. Gramatika: Prošlo i buduće vrijeme pomoćnog glagola biti.
 14. Leksik i gramatika: Obnavljanje stečenih znanja - vježbe.
 15. Leksik i gramatika: Obnavljanje naučenog gradiva.

Ishodi učenja
 1. Praktično ovladavanje bugarskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini.
 2. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom.
 3. Ovladavanje osnovnim (ortografskim) normama.
 4. Upoznavanje s osnovama morfološkog sustava bugarskog jezika.
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti jednostavnije kratke tekstove
 6. upotreba poznatih i svakodnevnih izraza i jednostavnih rečenica
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi. Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Учете български език. 1 ниво. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство „Иван Богоров”.София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев.
Dopunska literatura
 1. Живка Колева-Златева, Боряна Емилиянова, Валентина Седефчева, Аз говоря български. Български език за чужденци, Велико Търново, 2004