Jezične vježbe iz bugarskog jezika V

Naziv
Jezične vježbe iz bugarskog jezika V
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52504
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Obnavljanje naučenih i dalje savladavanje morfoloških i sintaksičkih kategorija bugarskog jezika. Obrada leksičkih tema i proširivanje leksičkih i konverzacijskih kompetencija.
Sadržaj
 1. Leksik: Dobro došli u Sofiju. Znamenitosti grada. Gramatika: Konkurencija upotrebe aorista, imperfekta i perfekta u bugarskom jeziku.
 2. Leksik: Znamenitosti Zagreba. Vodič turista u šetnji po gradu. Gramatika: Uvježbavanje upotrebe triju prošlih vremena.
 3. Leksik: Različiti ukusi – biranje suvenira. Podaci o povijesti zemlje. Gramatika: Obnavljanje teorije o dodavanju člana imeničkim sintagmama.
 4. Leksik: U prirodi. Upoznavanje s bugarskim planinama i primorjem. Gramatika: Uvježbavanje dodavanja člana.
 5. Leksik: S turistima po hrvatskim odmaralištima. Gramatika: Rekcija bugarskih glagola.
 6. Leksik: Obnavljanje stečenih i proširivanje znanja o prirodi i povijesti Bugarske. Gramatika: Nastavak rada na rekciji bugarskih glagola.
 7. Leksik: Obnavljanje stečenih i proširivanje znanja o prirodi i povijesti Hrvatske. Gramatika: Glagoli kretanja i prijedlozi.
 8. Leksik: Tipični blagdani u Bugarskoj i njihova proslava. Gramatika: Imenski predikativ tipa »žao mi je«. Upitni, odrični i upitno-odrični oblici.
 9. Leksik: Tipični blagdani u Hrvatskoj i njihova proslava. Gramatika: Gramatički test
 10. Leksik: Kršćanska religija i neke općeljudske kategorije. Gramatika: Načini za izražavanje neodređenosti kod imeničkih sintagmi.
 11. Leksik: Razgovor o ljudskom životu i moralnim normama. Gramatika: Trpni glagolski pridjevi.
 12. Leksik: Razgovor o umjetnosti i kulturi. Gramatika: Pasivne rečenice s trpnim glagolskim pridjevom.
 13. Leksik: Nastavak razgovora o umjetnosti i kulturi. Gramatika: Pasivne rečenice s rečcom česticom »se«.
 14. Leksik: Obnavljanje i komunikacija po već naučenim temama. Gramatika: Obnavljanje stečenih gramatičkih znanja.
 15. Sinteza i ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Obnavljanje naučenih i dalje savladavanje morfoloških i sintaksičkih kategorija bugarskog jezika.
 2. pravilan izgovor i poboljšanje govornih vještina na stranom jeziku
 3. spontano i tečno izražavanje
 4. razumijevanje složenijih tekstova o apstraktnim temama
 5. vođenje razgovora na stranom jeziku o širokom spektru različitih tema
 6. jasno, sadržajno i opširno pismeno izražavanje
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, usmene i pismene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi. Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Stojan Burov, B'lgarski ezik za čuždenci, I čast, Veliko T'rnovo, 2000.
 2. Julija Antova, Elga Kirjakova: "Govorite li b'lgarski?, Sofija, 1991.
 3. Lidija Savova: Kratka b'lgarska gramatika za čuždestvenni studenti, Sofija, 1984.
Dopunska literatura
 1. Margarita Cvetanova, Konka Kunčeva: "Trenirov'čni upražnenija i diktovki", Veliko T'rnovo, 2001.