Jezične vježbe iz makedonskog jezika 2

Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118787
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Praktično ovladavanje suvremenim makedonskom jezikom na morfološkoj razini. Upoznavanje s morfološkim paradigmama na planu izraza (oblik kao pokazatelj specifičnog gramatičkog značenja) i na planu sadržaja (semantika kao sustav specifičnih gramatičkih značenja). Ovladavanje s gramatičkim kategorijama roda, broja te opisnog člana tzv. analitičkog determinizma u makedonskom jeziku. Upoznavanje s morfološkom kategorijom sadašnjeg i budućeg (futur I.) vremena.
Sadržaj
 1. Ponavljanje osnovnih gramatičkih sadržaja iz 1. semestra
 2. Tema: moje putovanje; vježbanje jednostavne proširene i neproširene rečenice u prezentu prezentu; vježbanje modalnih rečenica
 3. Gramatičke strukture: niječne i upitne rečenice
 4. Tema: što volim raditi u slobodno vrijeme. Vježbanje: pismeno i usmeno indikativnih, upitnih (inverzija) i niječnih rečenica
 5. Tema: snalaženje u gradu; kako doćo do ...
 6. Gramatičke strukture: analitički determinizam; određeni član u makedonskom jeziku
 7. Vježbanje oblika imenica po trima gramatičkim kategorijama; rodu, broju i određnom članu
 8. Gramatička struktura: osobne zamjenice u dativu i aktuzativu
 9. Gramatička struktura: udvojeni objekt na razini jednostavne proširene rečenice
 10. Pismeno i usmeno vježbanje najjednostavnijih konstrukcija s udvojenim objektom.
 11. Tema: profesije; što rade, gdje rade, s kim rade, da li i što vole u svome poslu
 12. Pismena provjera gramatičkih kategorija i udvojenog objekta
 13. Gramatičke strukture: prezent od svršenih glagola uz modalne glagole
 14. Tema: što želim postati kad odrastem i zašto:
 15. Ponvljanje i utvrđivanje glagola

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati i sam konjugirati prezent glagola A, E i I skupine od nesvršenih glagola
 2. Student će naučiti, znati i razumijeti tridesetak vidskih parova glagola
 3. Student će naučiti primjeniti konjugaciju prezenta svršenog vida glagola unutar modalnih rečenica
 4. Student će ovladati udvojenim objektom na razini jednostavne proširene rečenice.
Metode podučavanja
U nastavi se koristi individualni i skupni oblik podučavanja. Metode rada su s obzirom na izvor: pisane/tekst-čitanje, slušanje; govorne-monološke, dijaloške, kaseta, CD; vizualne-TV, film. DVD-player, računalo, slikovni materijal. Pri gramatičkim strukturama navedenim u sadržaju kolegija metode se odabiru sukladno jezičnoj jedinici koja se obrađuje te vrstama vježba.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Кита Бицевска „Почетен курс по македонски јзик„ : Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 1995., Скопје
 2. Блаже Конески „ Граматика на македонскиот литературен јазик„ Култура 1982., Скопје
 3. Виолета Ајдинска-Папазова „ Добредојдовте на македонски јазик „(учебник со работна тетратка) Скопје 1999.
Dopunska literatura