Jezične vježbe iz makedonskog jezika 4

Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52569
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Proširivanje morfološkoga znanja, proširivanje i usustavljivanje znanja o glagolima i njihovim oblicima. Utvrđivanje strukture udvojenog objekta(vid, način, g. imenica. g. prilog, gl. pridjev), te glagolska vremena od nesvršenih glagola (prezent, futur I, prezent svršenih gagola u tzv. subjuktivnim rečenicama, nezavisnosloženim rečenicama, imperfektu i buduće prošlom remenu, odnosno futuru II.
Sadržaj
 1. Ponavljnje gramatičkih struktura obrađenih u prvom semestru.
 2. Tema: moj studijski boravak u Makedoniji; vježbanje imperfekta
 3. Vježbanje glagolske imenice i glagolskog priloga
 4. Čitanje i prevođenje tekstova iz hrestomatije u udžbeniku
 5. Vježbanje: prebacivanje iz prezenta u imperfekt; transormacija tekstova iz novina
 6. Gramatičke strukture: futur II; buduće prošlo vrijeme (идно-минато)
 7. Gramatičke strukture: niječni i upitni oblici glagolskih konstrukcija futura II. Vježbanje u vježbenici
 8. Čitanje teksta, utvrđivanje i prevođenje konsrukcije s futurom II., odnosno buduće-prošlim vremenom
 9. Izrada vježbi u vježbenici; imperfekt i futur II (buduće-prošlo vrijeme)
 10. Tema: ljepote Makedonije, kulturni događaji, povijest i tradicija
 11. Samostalni sastavak na temu: Volim Makedoniju
 12. Ispravak na ploči, objašnjenja i komentai svih gramatičkih pojmova i obilježja iz teksta
 13. Gramatičke strukture: lično-predmetne zamjenice i deklinacija istih
 14. Konverzacijske vježbe
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Ishodi učenja
 1. Student može razumijeti, čitati, slšati s razumijevanjem te usmeno tumačiti kompliciranije tekstove.
 2. Student može detaljnije pismeno i usmeno komunicirati na makedonskom o temama iz svakodnevnog života
 3. Student može samostalno prevoditi tekstove o temama iz svakodnevnog života te onih za koj nisu potrebna stručna znanja.
 4. Student može prepoznati i objasniti te usmeno producirati gramatičke pojmove i obilježja na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i individualne vježbe (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kita Bicevska: ''Početen kurs po makedonski jazik'' Skopje, 1995.
 2. Violeta Ajdinska ? Papazovska: ''Dobre dojdovte na makedonski jazik'' učebnik i radbotna tetratka, Skopje, 1999.
 3. S. Bojkovska, D. Pandev, L. Minova-Gjurkova: Makedonski jazik za sredno obrazovanie Skopje, 2001. Prosvetno delo
 4. B. Pavlovski i D. Srefanija: Mali makedonsko-hrvatski i hrvatko-makedonski rečnik, Pula, 2006.
Dopunska literatura
 1. Blaže Koneski: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik, Skopje, Kultura, 1981.