Jezične vježbe iz makedonskog jezika VI

Naziv
Jezične vježbe iz makedonskog jezika VI
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52573
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Kompetentno ovladavanje makedonskim jezikom na višim razinama pisane i govorne komunikacije. Čitanje, slušanje, razumijevanje i prepričavanje tekstova različitih funkcionalnih stilova.
Sadržaj
 1. Ponavljanje materijala iz prethodnog semestra
 2. Gramatičke strukture: glagolski particip na -n i -t- glagolska L forma kao dio složene strukture perfekta. Vježbanje
 3. Gramatičke strulture: kondicional: pismeno i usmeno vježbanje
 4. Značenje perfekta u makedonskom kao analitičnom jeziku i njegov uporabni semantički ekvivalentnu hrvatskom: uspoređivanje na tekstu
 5. Gramatičke strukture: tri oblika perfekta; slavensko i romansko podijetlo perfekta
 6. Tema: Jesi li bio...?
 7. Tema: znamenitosti Skopja
 8. Vježbanje perfekta uz priloge
 9. Usporedba aorista i perfekta: analiza teksta
 10. Tema: film" Prije kiše" Milča Mančevskog; prepričavanje i interpretacija
 11. Tema: glagolsko vrijeme u bajkama, izvješćima u tiskovinama: pismeno i umeno prepričavanje jedne bajke po izboru
 12. Konverzacijske vježbe: ispravljanje grešaka
 13. Gramatičke strukture: Futur II-buduće-pripovjedno
 14. Vježba uporabe i vremenskog konteksta glagolskih vremena u makedonskom jeziku; prevođenje rečenica as hrvatskog na makedonski
 15. Ponavljanje i priprema za pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati, objasniti i sva obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj, pravopisnoj i sintaktičkoj razinte ih usporediti s istima u hrvatskom jeziku.
 2. Student može usmeno tumačiti tekstove na makedonskom jeziku i razgovati na temu za koju nije potrebno stručnon znanje.
 3. Student može prepoznati i ispraviti greške napravljene i pisanoj i usmenoj komunikaciji.
 4. Student može analizirati i tumačiti specigičnosti makedonskohg jezika u odnosu na hrvatski i/ ili jezik svoje druge studijske grupe.
 5. Student može primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološki instrumentarij u kontekstu tumačenja makedonskog kao analitičnog u odnsu na hrvatski kao sintetični jezik.
 6. Student može samostalno prevoditi sa makedonskog na hrvatski i obratno tekstove svih funkcionalnih stilova.
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i individualne vježbe (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje svih zadanih zadadaka, tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Виолета Ајдинска, ''Запознајте ја Македонија'' (Upoznajte Makedoniju), Скопје, 2003.
 2. Гордана Алексова “ Ѕуница“ Скопје ,2012
 3. Koneski Blaže, ''Gramatika na makedonskiot literaturen jazik'' (Gramatika makedonskog književnog jezika), Skoplje, 1981., 1996.
Dopunska literatura
 1. Pravopis, Skopje, 1996.
 2. Jože Pogačnik, Makedonščina, Ljubljana, 1968.
 3. Блаже Конески “Речник на македонскиот јазик“, 1996.