Jezične vježbe iz ruskog jezika 2

Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
36022
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
75

Cilj
Kolegij Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 omogućuje studentima da razviju početne vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na početnoj razini (A1/A2), primjenjivu u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Sadržaj
 1. Lekcija: „По одёжке встречают - по уму провожают“; Teme: Odjeća. Boje. Moda; Govorna praksa: Davanje i primanje komplimenata.Gramatika: Genitiv množine imenica.
 2. Lekcija: Поздравляем с праздником; Teme: Važni datumi. Praznici. Slavlja; Govorna praksa: Za stolom. Zdravice; Gramatika: Akuzativ množine imenica. Imperativ glagola.
 3. Lekcija: Портрет; Teme: Vanjština i karakter čovjeka; Govorna praksa: Karakterizacija i ocjena; Gramatika: Komparacija pridjeva i priloga. Složene rečenice s veznikom который.
 4. Lekcija: Пешеходов надо любить; Teme: Gradski prijevoz. Kretanje po gradu - upute; Govorna praksa: Orijentacija u gradu; Gramatika: Osnovni glagoli kretanja s prefiksima.
 5. Ponavljanje gradiva. Provjera znanja: 1. kolokvij.
 6. Lekcija: Чемоданное настроение; Teme: Putovanje. Na kolodvoru. Na aerodromu; Govorna praksa: Služba informacija; Gramatika: Ostali glagoli kretanja. Složene rečenice s veznicima потому что, поэтому, если, если бы .
 7. Lekcija. В новом доме; Теме: Kuća i stan. Prostorije i namještaj; Govorna praksa: Izražavanje zahvalnosti; Gramatika: Složene rečenice s veznikom чтобы.
 8. Lekcija: Приятного аппетита!; Теме: Hrana. Posuđe. Nacionalni specijaliteti; Govorna praksa: Poziv. Prihvaćanje ili odbijanje poziva; Gramatika: Neodređene zamjenice. Ponavljanje: deklinacija imenica muškog roda s pridjevima i zamjenicama.
 9. Lekcija: Прогулка по городу; Теме: Pošta. Mjenjačnica. Znamenitosti; Govorna praksa: Isprika; Gramatika: Ponavljanje: deklinacija imenica ženskog roda s pridjevima i zamjenicama.
 10. Ponavljanje gradiva. Provjera znanja: 2. kolokvij.
 11. Lekcija: В здоровом теле – здоровый дух; Теме: Ljudsko tijelo. Bolesti. Lijekovi ; Govorna praksa: Kod liječnika; Gramatika: Ponavljanje : deklinacija imenica ženskog roda s pridjevima i zamjenicama. Ponavljanje: deklinacija imenica ženskog roda na –ь s pridjevima i zamjenicama.
 12. Lekcija: В здоровом теле – здоровый дух; Теме: Ljudsko tijelo. Bolesti. Lijekovi ; Govorna praksa: Kod liječnika; Gramatika: Ponavljanje : deklinacija imenica ženskog roda s pridjevima i zamjenicama. Ponavljanje: deklinacija imenica ženskog roda na –ь s pridjevima i zamjenicama.
 13. Lekcija: Лето не за горами; Теме: Na plaži. Hotel. Hrvatski i ruski suveniri; Govorna praksa: Taktike vođenja razgovora ; Gramatika: Direktan i indirektan govor.
 14. Lekcija: Лето не за горами; Теме: Na plaži. Hotel. Hrvatski i ruski suveniri; Govorna praksa: Taktike vođenja razgovora ; Gramatika: Direktan i indirektan govor.
 15. Ponavljanje gradiva. Provjera znanja: 3. kolokvij.

Ishodi učenja
 1. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o odjeći i bojama i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 2. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o najvažnijim praznicima i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 3. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o čovjekovoj vanjštini i karakteru te će ga moći primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 4. studenti će poznavati osnovni eksik potreban za razgovor o prometu i gradskom prijevozu i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 5. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o putovanjima i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 6. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o stanovanju i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 7. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o hrani, ruskim i hrvatskim nacionalnim specijalitetima i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 8. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o životu u gradu i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 9. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o zdravlju i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 10. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o ljetovanju i i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 11. studenti će moći samostalno sastaviti tekst srednje dužine na ruskom jeziku na zadanu temu
 12. studenti će moći čitati neadaptirane ruske tekstove srednje dužine s ciljem da uz upotrebu rječnika iz njih dobiju osnovne informacije
 13. studenti će upotrebljavati osnovne i prefiksalne glagole kretanja u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 14. studenti će upotrebljavati glagole u pravilnom obliku imperativa u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 15. studenti će moći sastavljati i koristiti zavisno složene rečenice u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 16. studenti će moći ispravno zamjenjivati direktni za indirektni govor u govorenom iskazu i pisanom tekstu na ruskom jeziku
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, PowerPoint prezentacije, korištenje audiomaterijala i videomaterijala, komunikacija i interakcija sa studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem diktata i kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Hrnjak, A., "Šag za šagom", Zagreb: Knjigra, 2011.
Dopunska literatura
 1. Miller, L. V., "Žili-byli", Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2004.
 2. Černyšov, S. I., "Poehali!", Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2002.
 3. Poljanec, R., "Ruska gramatika za svakoga", Zagreb: Školska knjiga, 1989.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar