Jezične vježbe iz ruskog jezika 5

Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
52215
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij omogućuje studentima usvajanje novog lekisika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjenje naučenog materijala, u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Studenti će steći komunikativnu kompetenciju na višoj razini, primijenjivu u većem broju situacija svakodnevne komunikacije, kao i upoznati se s različitim aspektima ruske kulture.
Sadržaj
 1. JV: Вводная беседа, знакомство. L: Проблемы мегаполиса
 2. JV: Образ России – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Миграция населения
 3. JV: Национальности и народности в русском языке. L: Проблемы экологии
 4. JV: Имена, отчества и фамилии в русском языке, формы обращения. L: Проблемы демографии
 5. JV: В Россию с любовью – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Pismena provjera poznavanja tekstova za samostalno čitanje
 6. JV: Особенности национального характера – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Проблемы глобализации
 7. JV: Ponavljanje tematske cjeline «О России». L: Антиглобалисты – противники глобализации
 8. JV: Иностранные языки – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Социальное неравенство: богатые и бедные
 9. JV: Сленг – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Социальная структура общества: средний класс
 10. JV: Ненормативная лексика – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Pismena provjera poznavanja tekstova za samostalno čitanje
 11. JV: Ponavljanje tematske cjeline «О языке». L: Проблемы образования
 12. JV: Туризм: польза или вред? – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Кризис культуры в современном мире
 13. JV: Шопинг: развлечение или болезнь? – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Досуг граждан как показатель развития общества
 14. JV: Ponavljanje tematske cjeline «О развлечениях и увлечениях (1)». L: Женщины в современном мире
 15. JV: Ponavljanje semestralnog gradiva. L: Pismena provjera poznavanja tekstova za samostalno čitanje

Ishodi učenja
 1. usavršiti uporabu gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija ruskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji
 2. obogatiti i proširiti leksički vokabular
 3. slobodno čitati tekstove na ruskom jeziku uz pomoć jednojezičnog rječnika
 4. poboljšati komuunikaciju na ruskom jeziku
 5. izraziiti vlastito mišljenje na određene teme
 6. proširiti znanje o ruskoj kulturi, društvu i svakodnevici
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, PowerPoint prezentacije, korištenje audio materijala i video materijala, uporaba interneta
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. JV: И.А. Старовойтова, Ваше мнение. Москва. 2007.
 2. L: Н.В.Баско, Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику, Moskva 2012.
Dopunska literatura
 1. В.П. Берков и др., Как мы живем. Санкт-Петербург, 2003
 2. А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры.Москва, 2007.
 3. Н.Ю.Писарчик, Ю.Е.Прохоров, Мы похожи, но мы разные. Санкт-Петербург, 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar