Jezične vježbe iz ruskog jezika 6

Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
52225
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Govorne vježbe: Usvajanje novog leksika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjene naučenog materijala u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Materijal koji se obrađuje služi za upoznavanje ruske svakodnevice i usporedbu s našim načinom života, a obrađuju se teme aktualne za globalizirani svijet, pogodne za diskusiju. Rad sa studentima obuhvaća nekoliko različitih aspekata jezičnih i govornih vježbi - utvrđivanje poznatog gramatičkog materijala i usvajanje novog, proširenje leksika ruskog jezika, usvajanje govornih obrazaca suvremenog jezika. Lektira:U okviru dijela kolegija posvećenog lektiri obrađuju se publicistički tekstovi o životu u Rusiji s ciljem da se studenti upoznaju s različitim aspektima ruske svakodnevice. Čitanjem odabranih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatičkim i sintaktičkim konstrukcijama te frazeološkim fondom ruskog jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje tekstova potiče studente da slobodno razgovoraju na ruskom jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.
Sadržaj
 1. GV: Подарки: что и как дарить? – obrada teksta , tematska diskusija L: ОБЩЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ
 2. GV: Лотерея: играть или не играть? – obrada teksta , tematska diskusija L: В РАДОСТИ И В ГОРЕ: Праздники, В гостях, Свадьба
 3. GV: Тесты: как к ним относиться – obrada teksta, tematska diskusija L: В РАДОСТИ И В ГОРЕ: Рождение ребёнка, День рождения, Похороны
 4. GV: Ponavljanje tematske cjeline «О развлечениях и увлечениях» – kolokvij L: ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ: Дачи и огороды, Рыбалка, Сбор грибов и ягод
 5. GV: Традиционная медицина или альтернатива? – obrada teksta , tematska diskusija L: ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ: Баня, Игры, Туризм и путешествия
 6. GV: Курить или не курить? – obrada teksta, tematska diskusija L: ЖИЛИЩЕ
 7. GV: Ponavljanje tematske cjeline «О здоровье » L: Kolokvij
 8. GV: Вегетарианство – obrada teksta, tematska diskusija L: ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ: Общественный транспорт, Такси
 9. GV: Генетически измененные продукты – obrada teksta, tematska diskusija L: ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ: Езда на своей автомашине
 10. GV: Ponavljanje tematske cjeline «О питании » – kolokvij L: ОБРАЗОВАНИЕ
 11. GV: Смертная казнь: разрешить или запретить? – obrada teksta, tematska diskusija L: РЕЛИГИЯ: Язычество
 12. GV: Наркотики: легализовать или запретить? – obrada teksta, tematska diskusija L: РЕЛИГИЯ: Христианство. Православие.
 13. GV: Оружие – иметь или не иметь? – obrada teksta, tematska diskusija L: СУЕВЕРИЯ: Хорошие приметы, нейтральные приметы
 14. GV: Ponavljanje tematske cjeline «О новых подходах к старым проблемам » – kolokvij L: СУЕВЕРИЯ: Дурные приметы
 15. GV: Ponavljanje semestralnog gradiva L: Kolokvij

Ishodi učenja
 1. slobodno čitanje tekstova na ruskom jeziku uz pomoć jednojezičnog rječnika
 2. poboljšana komunikacija na ruskom jeziku
 3. spremnost izražavanja vlastitog mišljenja
 4. proširivanje znanja o ruskoj kulturi, društvu i svakodnevici
 5. usavršavanje upotrebe preciznih gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija ruskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji
 6. obogaćivanje i širenje vokabulara studenata
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Samostalno korištenje rječnika. Diskusija o pročitanom. Rad s audio-vizualnim materijalima. Uporaba interneta. Komunikacija i interakcija sa studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. GV: И.А. Старовойтова : Ваше мнение . Москва. 2007.
 2. L: В.П. Берков и др.: Как мы живем . Санкт-Петербург, 2003.
Dopunska literatura
 1. А.Родимкина и др.: Россия 2000 . Санкт-Петербург, 1999.
 2. Н.Ю.Писарчик, Ю.Е.Прохоров: Мы похожи, но мы разные . Санкт-Петербург, 1998.
 3. А.Родимкина и др .: Россия сегодня . Санкт – Петербург , 2002. – lektira

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar