Jezične vježbe iz ruskog jezika 8

Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 8
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
52229
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Kolegij omogućuje studentima usvajanje novog lekisika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjenje naučenog materijala, u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Studenti će steći komunikativnu kompetenciju na višoj razini, primijenjivu u većem broju situacija svakodnevne komunikacije, kao i upoznati se s različitim aspektima ruske kulture. U dijelu jezičnih vježbi koji se bavi problemima poslovnih odnosa pozornost se posvećuje o vladavanju leksičko-gramatičkim znanjima i vještinama u cilju formiranja jezične i komunikativne kompetencije u području poslovne komunikacije, što se ostvaruje sklopom raznolikih nastavnih sadržaja.
Sadržaj
 1. JV: Музеи. Плата за посещение. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Добро пожаловать!
 2. JV:Возвращение ценностей. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Совместные и иностранные предприятия
 3. JV: Диалектика русского комикса. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Выставки, ярмарки, аукционы
 4. JV: Gledanje filma Москва слезам не верит i diskusija PJ: Повторение
 5. JV: Kolokvij PJ: Цены
 6. JV:Массовая культура. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Условия поставки и платежа
 7. JV: Допинг в спорте. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Kolokvij
 8. JV: Дети и профессиональный спорт.Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Вопросы страхования
 9. JV: Борьба с коррупцией. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ:
 10. JV: Kolokvij PJ: Знакомимся с банками
 11. JV: Взятка. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Повторение
 12. JV: Свобода слова и ее ограничение. Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Биржевая деятельность
 13. JV: Источники финансирования партий. Выборы .Leksikalna i gramatička obrada teksta; tematska diskusija. PJ: Налоги
 14. JV: Gledanje filma 12 стульев i diskusija PJ: Kolokvij
 15. JV: Kolokvij PJ: Отъезд

Ishodi učenja
 1. usavršavanje upotrebe poznatih gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija ruskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji
 2. spremnost izražavanja vlastitog mišljenja i poboljšana komunikacija na ruskom jeziku
 3. obogaćivanje leksika studenata u govornom i poslovnom jeziku
 4. sposobnost razlikovanja stilova izražavanja
 5. slobodno čitanje i razumijevanje različitih tipova teksta na ruskom jeziku
 6. proširivanje znanja o ruskoj kulturi, društvu i svakodnevici
 7. stjecanje kompetencija u području poslovne komunikacije
 8. svladavanje osnovne poslovne terminologije
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, PowerPoint prezentacije, korištenje audio materijala i video materijala, uporaba interneta
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. JV: И.А. Старовойтова, Ваше мнение . Москва. 2007
 2. JV: А.Родимкина и др. Россия сегодня . Санкт-Петербург, 2002.
 3. PJ: Лебедев, В.К., Петухова, Е.Н.: Деловая поездка в Россию , Златоуст, СПб , 2002
Dopunska literatura
 1. JV: А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры .Москва, 2007.
 2. JV: В.М.Соловьев, Слово о России. Книга для чтения по русской истории. Москва, 1999.
 3. JV: В.И.Аннушкин, А.А.Акишина, Т.Л.Жаркова. Знакомиться легко, расставаться трудно . Интенсивный курс русского речевого общения. Москва, 2004
 4. PJ: Маркина, Н.А., Романова, С.В.: Русский язык для делового общения, Русский язык, Москва, 2013
 5. PJ: Пухаева, Л.С., Ольхова, Л.Н.: Русский язык в мире экономики , Златоуст – МГИМО МИД РФ, Санкт-Петербург – Москва , 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar