Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1

Naziv
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118788
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Praktično ovladavanje suvremenim slovenskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) razini. Upoznavanje s morfološkim sustavom slovenskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod i upoznavanje, popis studenata, upoznavanje sa strukturom kolegija i literaturom.
 2. Grafijski sustav slovenskoga književnog jezika (abeceda). Osnovne skupine fonema: samoglasnici i suglasnici. Naglasno mjesto i naglasne oznake.
 3. Pregled gramatičkoga sustava slovenskoga jezika. Osnove morfološkoga sustava.
 4. Tema: 1. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: predstavljanje, upoznavanje, opis ljudi.
 5. Gramatičke strukture: glagolska vremena (prezent), zamjenice (osobne), padeži (nominativ).
 6. Gramatičke strukture: padeži (genitiv, lokativ - singular), prilozi.
 7. Tema: 2. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: vrijeme i godišnja doba, kalendar događaja i priredaba, praznici i slavlja.
 8. Gramatičke strukture: glavni i redni brojevi (izražavanje datuma), glagolska vremena (futur, perfekt).
 9. Gramatičke strukture: padeži (genitiv i akuzativ).
 10. Tema: 3. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: opis mjesta, opis puta.
 11. Gramatičke strukture: zamjenica (posvojna), prilozi, prijedložni padežni izrazi.
 12. Tema: 4. jedinica iz udžbenika Gremo naprej: dom, u posjetu.
 13. Gramatičke strukture: komparacija pridjeva, padeži (plural).
 14. Naglasno mjesto - utvrđivanje.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 2. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.
 3. Student može govorno i pisno komunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama.
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni kolokvij na kraju semestra. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testovi tijekom nastave, pismeni kolokvij na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2009.
 2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
 4. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2005.
Dopunska literatura
 1. J. Toporišič, Slovenska slovnica. Maribor, 2004.
 2. France Žagar, Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor, 2001
 3. R. Lečič: Slovenski glagol. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov. Ljubljana, 2004
 4. www.slovenscina.eu
 5. www.fran.si