Jezične vježbe iz slovenskog jezika 3

Naziv
Jezične vježbe iz slovenskog jezika 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52546
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Ovladavanje gramatičkom kompetencijom i povećavanje komunikacijske sposobnosti studenata. Cilj je intenzivnim vježbama automatizirati uporabu paradigmi promjenjivih vrsta riječi. Osvješćivanje morfološke strukture postiže se poredbeno-kontrastivnim modelima u suodnosu prema materinjem jeziku. Pisana i govorena komunikacija ostvaruje se na razini nezavisno i zavisno složenih rečenica.
Sadržaj
 1. Uvod i popis studenata, upoznavanje sa strukturom kolegija i s literaturom. Ponavljanje gramatičkih struktura obrađenih u prva dva semestra studija.
 2. Tema: 1. jedinica: Strani jezici – učenje, iskustva, želje, razlozi
 3. Gramatičke strukture: ponavljanje gramatičkog sustava slovenskog jezika: imenice i pridjevi (svi padeži), glagoli (sva vremena).
 4. Tema: 2. jedinica: Sport – bavljenje sportom na individualnoj i nacionalnoj razini
 5. Gramatičke strukture: Sklonidbene posebnosti imenica muškoga roda (duljenja, imenice otrok, človek, dan, lasje) .
 6. Tema: 3. jedinica: Hrana – kuhanje ili restoran, šta vole jesti Slovenci
 7. Tema: 3. jedinica: Hrana – recepti, iskustva sa kuhanjem
 8. Gramatičke strukture: pridjev (tvorba posesivnog i materijalnog pridjeva), nepravilni glagoli u prezentu i perfektu
 9. Gramatičke strukture: imperativ. Ponavljanje novih gramatičkih sadržaja, vezanih uz glagol.
 10. Domaće zadaće (pisanje sastavka) - ispravljanje pogrešaka (vježbe za vokabular, teže gramatičke strukture)
 11. Tema: 4. jedinica: Životinje – kućni ljubimci, zoološki vrt, odnos pojedinaca prema životinjama
 12. Tema: 4. jedinica: Životinje – životinje i posao (kako šetnju sa pasom pretvoriti u posao, zaposleni u zoološkom vrtu)
 13. Gramatičke strukture: Sklonidbene posebnosti imenica ženskog roda (države na –ska/-ška, imenice na –ev, druga ženska deklinacija, imenice gospa, kri, oči).
 14. Konverzacijske vježbe.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student može prepoznati i objasniti večinu gramatičkih obilježja i kategorija na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 2. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti jednostavne autentične tekstove na slovenskom.
 3. Student može jasno i podrobno govorno i pisno komunicirati na slovenskom o temama vezanim za područje njihovog interesa.
 4. Student može prepoznati greške, napravljene u pisni komunikaciji, i ispraviti ih.
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni kolokvij na kraju semestra. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testovi tijekom nastave, pismeni kolokvij na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 2005.
 2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
 4. P. Liberšar, N. Pirih Svetina, I. Petric Lasnik, A. Ponikvar: Naprej pa v slovenščini, učbenik za učenje slovenščine na višji nadaljevalni stopnji, 2014 (u tisku).
Dopunska literatura
 1. Slovenski pravopis, Ljubljana, 2003.
 2. J. Toporišič, Slovenska slovnica. Maribor, 2004.
 3. www.slovenscina.eu
 4. www.fran.si