Jezične vježbe iz slovenskog jezika V

Naziv
Jezične vježbe iz slovenskog jezika V
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52555
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Stjecanje usmene i pismene kompetencije više razine – student pri slušanju prati i razumije sugovornika te razumije publicističke i umjetničke tekstove.Na jezičnim se vježbama tumače i usvajaju sintaktička pravila te se inzistira na oblikovanju sintaktički pravilnih rečenica – funkcije riječi u rečenici, nezavisno i zavisno složena rečenica, upotreba veznika.
Sadržaj
 1. Uvod i popis studenata, upoznavanje sa strukturom kolegija i s literaturom.
 2. Tema (Jezikovod – Uvodna jedinica): Učenje/studij stranog jezika. Ponavljanje gramatičkih struktura obrađenih u prva četiri semestra studija.
 3. Tema (Jezikovod – 1. jedinica): Stereotipi – razgovor o temi.
 4. Gramatičke strukture: Vrste riječi – funkcije riječi u rečenici. Prevoditelske vježbe.
 5. Gramatičke strukture: Pridjevi (opisni i gradivni, postupci tvorbe riječi). Brojevi (glavni, redni, brojevni pridjevi). Glagolski oblici uz količinske izraze.
 6. Tema (Jezikovod – 3. jedinica): Strane riječi u slovenskom jeziku. Gramatičke strukture: Sklonidba stranih imena i posuđenica. Sklonidbene posebnosti.
 7. Gramatičke strukture: Rekcija glagola. Glagolski vid. Prevoditeljske vježbe.
 8. Konverzacijske vježbe, ispravljanje greški.
 9. Tema (Jezikovod – 4. jedinica): Ekologija. Širenje fonda riječi.
 10. Gramatičke strukture: Nezavisno i zavisno složena rečenica.
 11. Gramatičke strukture: raba prijedloga.
 12. Gramatičke strukture: Veznici i druga sredstva za izražavanje odnosa između događaja i situacija.
 13. Gramatičke strukture: Odnosna zamjenica u funkciji veznika. Prevoditeljske vježbe.
 14. Gramatičke strukture: Zarez u zavisno složenoj rečenici.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva (priprema za kolokvij).

Ishodi učenja
 1. Student može samostalno prevoditi sa slovenskog jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 2. Student može prepoznati i objasniti sva gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj, pravopisnoj i sintaktičkoj razini.
 3. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti autentične tekstove na slovenskom.
 4. Student može jasno i podrobno govorno i pisno komunicirati na slovenskom o složenim temama.
 5. Student može prepoznati greške, napravljene u pisni i govornoj komunikaciji, i ispraviti ih.
 6. Student može objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika.
 7. Student može analizirati i tumačiti specifičnosti slovenskog jezika u odnosu na hrvatski jezik.
Metode podučavanja
Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni kolokvij na kraju semestra. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Dvotjedni pismeni zadaci, testi tijekom nastave, pismeni kolokvij na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. I. Ferbežar, N. Domadenik: Jezikovod, Ljubljana, 2005.
 2. Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 2005.
 3. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.
 4. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. Slovenski pravopis, Ljubljana, 2003.
 2. J. Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 2004.
 3. www.fran.si
 4. www.slovenscina.eu