Jezične vježbe I.

Naziv
Jezične vježbe I.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
94474
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Hebrejsko pismo i glasovi hebrejskog jezika.
 2. Dijelovi rečenice. Rečenice s imenskim predikatom. Imena. Pitanja. אין ,יש. ו־ ,או. Rečenice s veznicima i, ili.
 3. Nijekanje pomoću לא. Niječne rečenice. Prijedlozi. Rečenice s prijedlozima. Rečenice od jedne riječi. Imperativi. Rečenice s imperativima.
 4. Lične zamjenice. Rečenice s ličnim zamjenicama. Infinitiv slabih glagola. Pridjevi. Modifikatori pridjeva. Slaganje rečenica. Rečenice s pridjevskim konstituentima.
 5. Kvantifikatori. Modifikatori. Kvalifikatori. Glagol צריך. Infinitivske konstrukcije. Red riječi u rečenici. Mjesto negacije לא.
 6. Rod. Slaganje u rodu. Dvosložni pridjevi. Referencije zamjenica הוא, היא, הם, הן.
 7. Slabi glagoli. Prezent slabih glagola. Samoglasničke alternacije. Naglasak na predposljednjem slogu. Uporaba prezenta u rečenicama. Ponavljanje rečeničnih obrazaca.
 8. Osnova slabog glagola i njegove alternacije. Modifikatori. Rečenična sastavnica זה. Rečenice sa זה. Jednostavni idiomatski izrazi. ה־ koji prethodi prezentu. Rečenice s modifikatorima.
 9. Koordinacija i ne-koordinacija određenosti. Određeni član ispred imenica. Određeni član ispred pridjeva. ה־ ispred prezenta. Rečenice s ה־. Neki prijedlozi s članom.
 10. Imenske fraze. Ekvivalent kopule. Ekvivalenti konstrukcija s kopulom.
 11. Množinski sufiksi. Tvorba množine. Pravilna množina. Slaganje u broju. Rečenice s množinom. Poimenčeni određeni pridjevi u množini. Rečenice s različitim vrstama slaganja.
 12. Pravilne slabe i nepravilne množine. Rečenice s imenicama u množini (ponavljanje). Rečenice s nepravilnim množinskim oblicima. כל, הכול. Rečenice s כל. Pokazne zamjenice: זה, כזה. Pokazne zamjenice kao zamjena za ostale zamjenice..
 13. Rekcija glagola. Neodređeni objekti. Objektna rečenica s veznikom ש־. Infinitiv kao objekt. Rekcija kao uputa za čitanje.
 14. Imperfekt/futur slabih glagola. Uporaba imperfekta/futura. Idiomatski prijedložni izrazi. Oblici imperfekta/futura. Vrijeme bezglagolskih rečenica.
 15. Osnova perfekta slabih glagola. Perfektski sufiksi. Perfekt glagola koji dočinju samoglasom. Uporaba perfekta. Upute za čitanje perfektskih oblika. Rečenice s perfektom.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Kolokvij. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B., A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language, Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda, The First Hebrew Primer ? Digital Edition, EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam, Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew, AD, Tel-Aviv, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar