Jezične vježbe II.

Naziv
Jezične vježbe II.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
94479
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Gramatičke upute za čitanje. Prepoznavanje oblika.
 2. Odnosi među imenicama. Izavno povezivanje imenice (konstrukcija). Konstruktni oblik. Konstruktivi. Slaganje konstruktiva. Konstruktivne fraze. Rečenice s konstruktivima. Rečenice s povezanim imenicama.
 3. Lični sufiksi. Imenice s ličnim sufiksima. Prijedlozi s ličnim sufiksima. Oblici s ličnim sufiksima.
 4. Posvojna konstrukcija sa של. Konstrukt pravilnih jakih glagola. Polujaki i repravilni konstrukti. כל s ličnim zamjenicama. Sufiks prvog lica kao oznaka obraćanja. Rečenice s konstruktivima i sa של.
 5. Pravilni jednosložni jaki glaholi. מי kao konstruent. את s upitnim zamjenicama. ל־ למה. Rečenice konstruktivima i sa של. Glagol להיות (vremena, oblici). Vremena glagola צריך. Promjena vremena s oblicima glagola להיות.
 6. Brojevi. Višekratnici brojeva 100 i 1000. Modifikacija brojeva. Mjesto brojeva. כל s brojevima. Rečenice s brojevima. Rečenice s brojevima.
 7. Uporaba brojeva. Bilježenje brojevnih izraza. brojevi uz uobičajenje mjerne jedinice. Ekvivalenti rednih brojeva većih od »deseti«. Rečenice s brojevima.
 8. Pravilni prijelazni glagoli. Pasivni oblici slabih glagola. Uporaba prezenta pasiva slabog glagola. Izražavanje agensa s pasivnim oblicima. על־ידי, לידי, בידי, מפני, לפני s ličnim zamjenicama. Preoblika aktivne u pasivnu rečenicu.
 9. Dvosložni jaki glagol. Aktivni oblici dvosložnoga jakog glagola. Rečenice s aktivnim oblicima jakih glagola. Tvorba aktivnih oblika jakih glagola. Referencija imenica u u posvojnim konstrukcijama. Rečenica s dvosložnim jakim glagolima.
 10. Alternativni oblici dvosložnih jakih glagola. Jaki glagol s prvim koriejnskim suglasnikom א. Glagol יכול. Rečenice s alternativnim oblicima jakih glagola.
 11. Pasivi jakih glagola. Preoblika aktivnih u pasivne oblike. Deponentni glagoli. Pasivi nepravilnih prijelaznih glagola. Jaki pasivi slabih glagola. Aktivne rečenice preoblikovane u pasivne. Rečenice s jakim pasivima.
 12. Svakodnevne idiomatske fraze. Predstavljanje osoba. Prizivanje pozornosti. Zahtjevi. Zahvale i isprike. Uvjeravanja. Izražavanje želja. Traženje dopuštenja.
 13. כ־ kao oznaka padeža i modifikator. Stilovi hebrejskog jezika. Početno ב, כ, פ u uzvišenom stilu. ו־ u uzvišenom stilu. Izgovor u razgovornom i uzvišenom stilu. Izražavanje nužnosti. ב־, כ־, ל־, ו־ u uzvišenom stilu. Prekidanje sugovornika i prigovaranje.
 14. ב־, כ־, ל־, ו־ u uzvišenom stilu. Izgovor u razgovornom i uzvišenom stilu מן; מ־ (mi-, me-). Neslaganje. Konjugacija izraza אין po licima. Nijekanje u uzvišenom stilu. Preoblika niječnih rečenica iz razgovornog u uzvišeni stil. Rečenice s izrazima pristajanja. Suglasnost i potvrđivanje.
 15. Nepravilni jaki glagoli s nepostojanim י. Glagol ללכת. Pravilni slabi oblici ženskog roda s dočetkom –èt. Glagolski obrasci. Tvorba glagola obrascima, afiksima i drugim elementima. Pretvorba glagolskih obrazaca u rečenicama.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Kolokvij. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B., A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language, Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda, The First Hebrew Primer – Digital Edition, EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam, Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew, AD, Tel-Aviv, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar